Nyckelord: Funktionsnedsättning


Rapport -

Funktionshinder

24 apr 2024

Nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål – Årsrapport 2023

Det nordiske funksjonshindersamarbeidet involverer sivilsamfunnet, politikkområder og akademia. Denne rapporten beskriver et robu [...]

Rapport -

Välfärdsteknologi

23 aug 2023

Välfärdsteknologi i de nordiska länderna – en kartläggning av statliga satsningar

Verksamhetsutveckling med digitala stöd fyller en viktig funktion för att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda välfärd [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 maj 2023

Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder – Årsrapport 2022

Situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne i kriser og krig var et av temaet for Funksjonshindersrådets arbeid i 2022. An [...]

Rapport -

Funktionshinder

13 maj 2022

Grenseløse tegn? – Mobilitet og tegnspråk i Norden

Teckenspråkiga med nedsatt hörsel upplever i dag gränshinder i Norden. Skillnader i regelverk, praxis, handläggningstider, bri [...]

Rapport -

Funktionshinder

18 jun 2021

Nordic indicators for cooperation on disability – Monitoring the implementation of UNCRPD and Agenda 2030

No person with a disability shall be left behind. This report presents suggested indicators for monitoring the implementation of t [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 mar 2021

Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med övriga befolkningen och möter också större ut [...]

Rapport -

Funktionshinder

4 feb 2021

Se, lytte og inkludere – Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden

Denne rapporten handler om den universelle retten alle barn og unge har til å delta, å si sin mening og bli hørt i alle saker s [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 mar 2020

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Årsrapport 2019

Viktiga rådsmöten, en bok om att leva med funktionshinder nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, ett FN-möte samt ett [...]

Rapport -

Funktionshinder

3 okt 2019

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2019

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor oavsett funktions [...]

Rapport -

Funktionshinder

28 nov 2018

Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk

Når vi tager sprogbrillerne på og tillægger kropslige taktile ytringer en sproglig værdi, kan vi også kommunikere med mennesk [...]

Rapport -

Funktionshinder

20 feb 2018

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med in [...]

Rapport -

Funktionshinder

2 feb 2018

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

Rapport -

Funktionshinder

30 jan 2018

Sluttrapport Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Målet för projektet Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn har varit att få fram forskningsbaserad kunskap om le [...]

Rapport -

Funktionshinder

19 jan 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2017

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter fr [...]

Rapport -

Funktionshinder

10 nov 2017

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Avdeling vernepleie ved UiT gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i de sami [...]

Rapport -

Funktionshinder

29 aug 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

Rapport -

Funktionshinder

6 jul 2017

Fra like rettigheter til like muligheter

Denne rapporten er utarbeidet av Nordens velferdssenter (NVC) på grunnlag av Det andre nordiske ekspertseminaret om arbeidsliv og [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 jan 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konv [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 jan 2017

Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 dec 2016

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet Samer med funktionsnedsättning. Det är också en slutrapport f [...]

Rapport -

Funktionshinder

4 jul 2016

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 – Uppföljning 2016

Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i [...]

Rapport -

Funktionshinder

31 maj 2016

Norden för alla

Alla människor upplever någon gång i livet att de hindras i mötet med miljö och omgivning. Visionen om ett Norden som i livet [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 maj 2016

När samhället inte ser, hör eller förstår

FN, Europarådet och EU har i konventioner, handlingsplaner och olika aktiviteter uppmärksammat förekomsten av flerfaldig diskri [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 apr 2016

Situationen för samer med funktionsnedsättning i Norge

Denna kvalitativa studie är den andra av två forskningsrapporter i det norska forskningsprojektet Mennesker med funksjonsnedsett [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 mar 2016

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2015

Arbetet i Rådet tog rejäl fart under 2015. Många aktiviteter genomfördes och ännu fler har satts igång som kommer att nå ef [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 mar 2016

Seminarrapport: Employment and Disability – How do we make it work?

Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye levestandarden i Norden. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2016

En handledning till metoder som stöder processen

Denne veilederen bygger på kunnskap fra prosjektet og boken Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblind [...]

Rapport -

Funktionshinder

20 feb 2016

Möten för alla

Alla har rätt att kunna delta i möten oavsett eventuell funktionsnedsättning. Publikationen Möten för alla ger tips och inspi [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 dec 2015

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet

Nordiska ministerrådet vill vara ett gott exempel i fråga om både jämställdhet och tillgänglighet. Genom projektet "Integrer [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

30 sep 2015

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga – en beskrivning av trygghetssystemen

Andelen unga som beviljas förtidspension under lång tid har ökat, särskilt de med en psykisk diagnos eller unga med lindrig ps [...]

Rapport -

Funktionshinder

16 sep 2015

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Samarbetet baser [...]

Rapport -

Funktionshinder

5 jan 2015

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2014

2014 var Rådets första hela år. Det tar tid att etablera en ny verksamhet men redan har mycket hänt och en hel del är på gå [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

19 maj 2014

Dags för studier – universitet och högskolor i centrum

Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången från utbildnin [...]

Rapport -

Funktionshinder

19 maj 2014

Dags för jobb – arbetsgivare i centrum

Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättningar i Norden. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 apr 2014

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

The aim of this booklet is to discuss assessment of cognition in relation to deafblindness. Cognitive ability is manifested in mom [...]

Rapport -

Funktionshinder

10 mar 2014

Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Hur ser situationen ut för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning? [...]

Rapport -

Funktionshinder

5 nov 2013

Identitet, forandring og døvblindhed

Baseret på DbI’s 8. europæiske konference om døvblindhed forsøger dette hefte at tage et udsnit af konferencen med hjem til [...]

Rapport -

Funktionshinder

3 sep 2013

Personlig assistans: Nordiska erfarenheter

Rätt till personlig assistans kan leda till att människor med omfattande funktionsnedsättning får bättre förutsättningar ti [...]

Rapport -

Funktionshinder

8 jul 2013

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag). [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 jun 2013

Velferdsteknologi – nøkkelen til arbeidsmarkedet?

Nøkkelen til arbeidsmarkedet er et inspirasjonshefte som i korthet forteller hva workshopen af samme navn i Oslo 10. april handle [...]

Rapport -

Funktionshinder

14 maj 2013

For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden

I løpet av de senere år har det i de nordiske landene skjedd en økning i psykiske diagnoser blant unge som uføretrygdes. Det e [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 mar 2013

Nordisk vägledning om förvärvad dövblindhet

Rapport -

Funktionshinder

29 jan 2013

Et arbeidsmarked for alle?

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 nov 2012

A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

Getting old means decline of various functions previously taken for granted. For many, life will be influenced in a negative way a [...]

Rapport -

Funktionshinder

13 sep 2012

Trender i funktionshinderpolitiken

Politiska vindar och tekniska framsteg i vår omvärld påverkar också förutsättningarna för funktionshinderpolitiken i de nor [...]

Rapport -

Funktionshinder

30 apr 2012

Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering

Dette inspirationshefte er udgivet på baggrund af Deafblind Internationals 15. verdenskonference om døvblindhed i Brasilien 2011 [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Aspekter omkring menneskesyn og pædagogisk praksis med døvblinde

Når vi ser på traditionen i det pædagogiske arbejde med døvblinde børn og unge, sådan som den har udfoldet sig verden over [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Konsekvenser av kombinationen utvecklingsstörning och dövblindhet – en introduktion

Denna artikel behandlar ytligt hur kombinationen av de två funktionsnedsättningarna utvecklingshämning och dövblindhet påverk [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Observation och testning för undersökning av funktionell syn av barn på tidig utvecklingsnivå

Barn på tidig utvecklingsnivå, vare sig det gäller små barn eller barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå, utvecklar sin [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Om menneskers udvikling og nogle pædagogiske overvejelser

Når man arbejder med handicappede mennesker, er det vigtigt at kende den normale udvikling godt. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Congenital Rubella Syndrome

The rubella virus affects the central nervous system in several ways and individuals with CRS may exhibit neurological and neurops [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Medfødt Rubella-syndrom – Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus

Det er avgjort to nevropsykologiske forhold som gjør seg gjeldende ved medfødt rubella-syndrom. Sentralnervesystemet er påvirke [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Døvblindes kommunikasjonssituation

Kombinert syns- og hørselshemming kompliserer kommunikasjon med andre. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Medfødt døvblindhet og utvikling av kommunikasjon

Kommunikasjon med personer som er født døvblinde gir oss utfordringer som ikke bare består i å finne frem til kommunikasjonssy [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 feb 2012

Staden för alla

Rapport från NHR:s nordiska seminarium i Reykjavik den 26-27 maj 2009. [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 feb 2012

Mediebilden av funktionsnedsättning

Hur skildras personer med funktionsnedsättning i Nordisk media? [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 feb 2012

Slutrapport – Sällsynt samverkan för nordisk välfärd

Kartläggning av möjliga nordiska samarbetsområden anknutna till små och sällsynta diagnosgrupper. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Mental health for families with a child with disabilities

This report tries to answer the question: "How do you find out what is needed to improve conditions for families with a child with [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Fokus på nordisk handikappolitik

Det kommer ofta rapporter om att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra människor. Samtidigt finn [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Det gode samspil

Det gode samspil är ett inspirationshäfte för det praktiska arbetet med personer med svåra funktionsnedsättningar. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Guide for parents of children with disabilities – help and support

This guide is in the first place addressed to parents who are expecting or already have a child with disabilities, in order to pro [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Fokus på kultur, media och synlighet

Rapport -

Funktionshinder

22 feb 2012

Fokus på lese- og skrivevansker

Rapport -

Välfärdspolitik

21 feb 2012

Fokus på välfärdsteknologi och ADHD

I det här temahäftet fokuserar vi på moderna smartphones. En smartphone har funktionalitet som tidigare inte fanns ens i betydl [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 jan 2012

Kunst er noget vi gør

Afslutningsrapport for det store nordiske projekt Æstetik og Musikalitet. [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 dec 2011

Att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Nordiska Handikappolitiska Rådet vill, i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige och Sveriges ordförandeskap 2008 i [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 dec 2011

Den utestängande arbetsmarknaden

Om vi menar allvar med allas lika rätt, hur kan det då komma sig att personer med funktionsnedsättningar i betydligt lägre gra [...]

Följ oss på sociala medier: