Funktionshinder

Kunskap om funktionshindersarbetet i Norden

Vårt uppdrag är att främja och utveckla nordiskt samarbete inom funktionshinderområdet och arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Det gör vi genom att skapa arenor för kunskapsutväxling mellan de nordiska länderna, ta fram olika typer av kunskapsunderlag och initiera gränsöverskridande nätverk. Vi arbetar för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska förverkligas och omvandlas till handling i de nordiska länderna och leda till ett mer hållbart universellt utformat samhälle.

Våra arbetsområden

  • Nordens välfärdscenter är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (funktionshindersrådet), som är Nordiska ministerrådets rådgivande organ när det gäller frågor som rör funktionshinder. Funktionshindersrådets uppdrag är tvärsektoriellt. Råder ska stödja och följa upp verksamheter inom ramen för Nordiskt program för samarbete om funktionshindersfrågor 2023–2027.
  • Vår dövblindverksamhet arbetar för att personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet ska kunna delta i samhället på jämlika villkor.
  • Varje år delar vi ut en och en halv miljon kronor via Stödordningen. Medlen ska bidra till att funktionshindersorganisationer i Norden har möjlighet att samarbeta, utveckla projekt eller ordna gemensamma aktiviteter.
  • Nordic Experience Network on Disability utbyter kunskap om offentliga insatser för personer med funktionsnedsättning i Norden. Nätverket anordnar seminarier och är ett samarbete mellan Nordens välfärdscenter och Vive.

Vi arbetar också med delaktighet, universell design, lika villkor inom utbildning och arbetsliv, urfolk i Norden och fri rörlighet.

I programmet för nordiskt samarbete om funktionshinder läggs fokus på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Nordens välfärdscenter arbetar med en översikt över hur konventionen implementeras i de nordiska länderna.

Projekt


Genomfört

Genomfört

Publikationer


Rapport -

Dövblindhet

10 apr 2024

Re-CHARGE – Voices about living with CHARGE syndrome

Rapport -

Funktionshinder

9 jan 2024

Nordic Youth Disability Summit 2023

Evenemang


Genomfört

Kalender

29

30

maj

2024

Genomfört

Funktionshinder

Kurs: Video analysis - A holistic perspective

Genomfört

Kalender

17

apr

2024

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: Oberoende övervakning av CRPD i Norden

Följ oss på sociala medier: