Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Internationella samarbeten

Folkhälsa

International Society of Addiction Journal Editors

Nordens välfärdscenters tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är medlem i International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE) och är representerad i ISAJEs styrelse. ISAJE verkar för högsta kvalitet inom vetenskaplig publicering, med särskild betoning på att stödja publicering av missbruks- och beroendeforskning i låg- och medelinkomstländer och på andra språk än engelska. Nordens välfärdscenter har varit involverad i arbetet med den tredje upplagan av läroboken Publishing Addiction Science som är en handbok för forskare inom ämnet beroendeforskning. International Society of Addiction Journal Editors

ICARA

Nordens välfärdscenter koordinerar sekretariatet för den nybildade International Confederation of Alcohol, Tobacco and Other Drugs Research Association (ICARA). Organisationen är en paraplyorganisation för forskarföreningar på området, med syfte att främja forskning kring alkohol, tobak, andra droger och beroendeframkallande medel. ICARA 

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) är ett partnerskapsprogram inom hälso- och välfärdssektorn mellan nio länder (Lettland, Litauen, Estland, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Finland och Ryssland), Europeiska kommissionen och åtta internationella organisationer (bl.a. ILO, WHO och UNAIDS och NMR). Samarbetet, som pågått sedan 2003, omfattar verksamhet på fyra särskilda områden, vilka koordineras av internationella expertgrupper. NDPHS

Nordens välfärdscenter deltar som representant för Nordiska ministerrådet i expertgruppen om alkohol-, tobaks- och narkotikafrågor (ASA EG). Gruppen jobbar för att genom samarbete, kunskapsförmedling och förmedling av god praxis mellan länderna minska andelen alkoholskador och förebygga narkotikabruk och rökning i NDPHS-länderna. ASA EG

Alcohol Policy Network

Nordens välfärdscenter deltar i alkoholsamarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) samt sitter i styrgruppen för Alcohol Policy Network (APN), som är ett europeiskt nätverk för samarbete och kunskapsspridning om alkoholpolitiska frågor. Alcohol Policy Network

Funktionshinder

Utgångspunkten för det internationella arbetet inom funktionshindersområdet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftena med det internationella arbetet är att sprida nordiska funktionshinderspolitiska lösningar och erfarenheter samt att främja erfarenhetsutbyte.

Europarådets expertkommitté

Nordens välfärdscenter har observatörsstatus i Europarådets expertkommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Committee of Experts on the Rights of People with Disabilities, DECS-RPD). Expertkommittén arbetar under Europeiska kommittén för social sammanhållning, mänsklig värdighet och jämlikhet.

Deafblind International

Nordens välfärdscenter har en representant i Deafblind Internationals (DbI) styrelse. Deafblind Internationals huvuduppdrag är att bidra till utveckling av service till personer med dövblindhet i syfte att skapa god livskvalitet. Deafblind International

Välfärdspolitik

European Social network

European Social network (ESN) är ett europeiskt nätverk med över 100 medlemsorganisationer i 34 länder som arbetar med frågor om offentlig social service på lokal nivå.
Årligen ordnas en konferens för socialchefer från hela Europa. Nordens välfärdscenter har ordnat sidoevenemang, Nordic Day, i samband med dessa konferenser för att presentera relevanta projekt eller teman som är av intresse för europeiska deltagare. European Social network

School to Work

Nordens välfärdscenter har varit med i processen att utveckla ett flaggskeppsprojekt inom EUs strategi för Östersjösamarbetet. Projektet kallas ”School to Work” (S2W) och detta transnationella initiativet har till syfte att minska tidiga skolavhopp och lära av varandra kring arbetet med unga som riskerar att hamna i sårbara situationer. School to Work

KIHASA

Nordens välfärdscenter har sedan 2014 ett samarbetsavtal med Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA). KIHASA har som uppgift att systematiskt forska och evaluera nationella riktlinjer och program på hälsa, välfärd, socialförsäkring och befolkning.

Samarbetet gäller välfärdsteknologiområdet och består av utbyte av publikationer, konferenser och allmän professionell sparring. KIHASA

 

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR