Ländernas nationella strategier

Nordens välfärdscenter följer tillsammans med medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vad som händer i de nationella funktionshinderspolitiska landskapen.

Danmark

Børne- og Socialministeriet är koordinerande ministerium för funktionshinderspolitiken. Men utvecklingen av området är ett gemensamt ansvar för alla ministerområden, varje sektor ansvarar för att integrera funktionshinderspolitiska aspekter i sin politik.

Tillsammans med CRPD ramar fyra principer ramar in dansk funktionshinderspolitik: Likabehandlingsprincipen, Kompensationsprincipen, Sektoransvarsprincipen och Solidaritetsprincipen. Regeringen har också 10 mål for social mobilitet. Syftet med målen är att färre ska vara socialt utsatta och fler en del av gemenskapen på arbetsmarknaden.

CRPD ska implementeras på lokal nivå. Socialministeriet har skrivit en rapport om lokal implementering av CRPD.

Danske Handicaporganisationer är landets paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer.

Det Centrale Handicapråd är funktionshindersorganisationernas nationella samråd med regeringen.

Institut for Menneskerettigheder är en självägd statsinstitution med mandat att främja och beskydda mänskliga rättigheter och likabehandling i Danmark och i utlandet. På handicapområdet ska institutet främja och övervaka genomförande av CRPD. Institutet har listat de tio viktigaste utmaningarna i Danmark i förhållande till rättighetsartiklarna i CRPD samt 10 indikatorer för implementering och övervakning av CRPD.

Socialstyrelsen ansvarar för kunskapsunderlag och vägledningar för myndigheter, kommuner och andra utförare av socialt stöd och service för medborgare med funktionsnedsättning.

Danmarks 98 kommuner ansvarar för hjälp och stöd till enskilda medborgare utifrån individuella bedömningar av behov. Kommunstyrelsen fastlägger kommunens servicenivå och beslutar om innehåll och omfattning av hjälpen inom lagens ramar.

Finland

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar för funktionshinderspolitiken i Finland. Samtliga förvaltningsområden har dock ansvar för verkställandet.

De funktionshinderspolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till; likabehandling, delaktighet och icke-diskriminering samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder. Politiken för området utgår från de grundläggande friheterna och rättigheterna liksom de mänskliga rättigheterna. Bestämmelser om icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning har intagits i Finlands grundlag.

Det nationella handlingsprogrammet för CRPD 2018-2019 består av 82 åtgärder som ska främja genomförandet av konventionen inom olika förvaltningsområden.

Vammaisfoorumi ry (Handikappforum rt) är paraplyorganisation för funktionshindersorganisationerna.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, VANE, är regeringens nationella samråd och samordningsmekanism för implementeringen av CRPD och funktionshinderspolitiken. VANE har ansvarat för utarbetandet av handlingsprogrammet. I VANE finns företrädare för funktionshinderorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och de ministerier som är viktiga med tanke på rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Människorättscentret är ett självständigt och oavhängigt expertorgan, vars uppgift är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att öka samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer. Människorättscentret bevakar implementeringen av CRPD.

Diskrimineringsombudsmannen bevakar rättigheter utifrån funktionsnedsättning.

Institutet för hälsa och välfärd THL främjar genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete, möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att klara sig på egen hand. THL förmedlar information om tjänster, stödformer och förmåner, bland annat genom sin handbok för området.

Mer information om tjänster och stödformer i Finland.

Folkpensions­anstalten (FPA) ansvarar för beslut och utbetalning av förmåner.

Finland har 311 kommuner. Till kommunens uppgifter hör att tillhandahålla tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Färöarna

Socialministeriet koordinerar funktionshinderspolitiken och har en viktig roll i utvecklingen av området, bland annat i det tvärsektoriella samarbetet.

MEGD, är paraplyorganisation för funktionshindersorganisationerna på Färöarna.

Färöarna har 29 kommuner.

Grönland

Departementet for Sociale Anliggender og justitsområdet samordnar funktionshinderspolitiken i Grönland.

Grönland har ännu ingen strategi eller handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Dock nämns funktionshinderområdet särskilt i Koalitionsaftalen 2014-2018 Koalitionsaftalen 2014-2018.

Grönlands paraplyorganisation för funktionshindersorganisationerna heter Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (NIIK).

Tilioq, Handicaptalsmanden är en pådrivande aktör för området och följer upp implementeringen av FN-konventionen.

Pissassarfik är ett landstäckande funktionshindercenter beläget i Sisimiut.

Island

Velferðarráðuneytið / Välfärdsministeriet koordinerar funktionshinderspolitiken på Island.

Islands nationella handlingsplan för funktionshinderspolitiken gäller 2017-2021. Handlingsplanen har sju mål har fyra till sju åtgärder under varje mål, totalt 37 åtgärder.

ÖBI och Throskahjalp är två paraplyorganisationer för funktionshindersrörelsen.

Island har 79 kommuner som samarbetar genom kommunförbundet Samband.

Norge

Barne-, og likestillingsdepartementet (BLD) är samordnande departement för funktionshinderspolitiken.

Norge har funktionshinderspolitiska strategier och handlingsplaner inom flera områden. Den mest övergripande är handlingsplanen gäller universell utformning och teknologi. BLD koordinerar implementeringen av planen som även genomförs av ett flertal andra departement.

Norska regeringens strategi heter Strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse – Et samfunn for alle

Det finns två paraplyorganisationer för funktionshindersorganisationer i Norge – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), och Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Unge funksjonshemmede är en paraplyorganisation för unga med funktionsnedsättning.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ett särskilt ansvar för genomförande av flera av aktiviteterna i handlingsplanen samt uppföljning av denna samt annan information som rör levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Likestillings- og diskriminationsombudet (LDO) övervakar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Arbeids- og Velferdsforvaltningen (NAV) NAV förvaltar ordningar som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Norge har 422 kommuner som samarbetar genom Kommunernas samarbetsförbund (KS) koordinerar ett nätverk om universell utformning. Nätverket genererar bland annat samlingar med goda exempel.

Sverige

Socialdepartementet koordinerar funktionshinderspolitiken. Ett flertal andra departement och politikområden omfattas av politiken och det finns en interdepartemental grupp med företrädare från olika departement som genom dialog utbyter erfarenheter och dryftar aktuella spörsmål.

Svensk funktionshinderspolitik utgår från CRPD och tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Sverige har i dagsläget ingen strategi eller handlingsplan för funktionshindersområdet. Riksdagen har dock beslutat om inriktning och målsättning för funktionshinderspolitiken. Målet är att med CRPD som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas. För att nå det nationella målet inriktas genomförandet av funktionshinderspolitiken mot fyra områden: principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt att förebygga och motverka diskriminering.

Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation för funktionshinderorganisationer i Sverige. Flera ungdomsorganisationer har organiserat sig i Nätverket för Unga för Tillgänglighet (NUFT).

Funktionshindersdelegationen är funktionshindersorganisationernas nationella samråd med regeringen. Funktionshinderdelegationen består av representanter från Funktionsrätt Sverige och Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) och leds av ansvarig ministers statssekreterare. Delegationen träffas fyra gånger per år för ordinarie möten.

Diskrimineringsombudsmannen bevakar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. MFD har ett särskilt ansvar för implementering och uppföljningen av funktionshinderspolitiken. MFD följer upp bland annat offentliga aktörer och levnadsvillkor. MFD:s uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen. Myndigheten publicerar bland annat öppna jämförelser om stöd och service och samlar vägledning och annan information om hjälpmedel.

Försäkringskassan besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

Arbetsförmedlingen erbjuder särskilt stöd för arbetssökande med funktionsnedsättning och information till arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning.

Sverige har 290 kommuner. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) arbete med funktionshinderfrågor handlar om att stödja kommuner och landsting/regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. För att tydliggöra SKL:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper för funktionshinder och delaktighet tagits fram. Positionspapperet redovisar utgångspunkter, vägledande principer, frågor som är gemensamma för flera sektorer och frågor inom sektorer. SKL publicerar även öppna jämförelser om flera av kommunerna insatser för delaktighet.

Åland

Landskapsregeringens Social- och miljöavdelning ansvarar för koordineringen av funktionshinderspolitiken.

2017 antog Ålands landskapsregering ”Ett tillgängligt Åland”, ett åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2017-2020. Programmet omfattar 39 innehållsområden och totalt 84 åtgärder som anknyter till, i FN-konventionen specifika artiklar.

Ålands handikappförbund är ett samarbetsförbund för funktionshinders- och patientföreningar på Åland.

Rådet för personer med funktionsnedsättning på Åland är regeringens samråd med funktionshindersorganisationer och den samordnande mekanismen för implementering av FN-konventionen. Landskapet Åland har en permanent sakkunnigmedlem i den finska nationella Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, VANE.

Diskrimineringsombudsmannen vid Ålands Ombudsmannamyndighet utgör tillsynsmyndighet.

De 16 kommunerna i landskapet skafrämja och följa levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning samt genom sin verksamhet sträva efter att förebygga uppkomsten av missförhållanden och undanröja de olägenheter som begränsar möjligheter för personer med funktionsnedsättning till verksamhet och engagemang.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR