Completed

Tidiga insatser för sårbara familjer

Welfare policy

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att förhindra marginalisering. I dag vet vi att många barn som redan under förskoletiden visar tecken på att inte må bra, får fortsatta problem under tonåren.

Pappa håller i sitt barn.

Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012. Nordens välfärdscenter fick uppdraget att driva detta projekt.

Under de senaste decennierna har vi fått ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn och familjer. Kunskapen behöver nå ut till fler yrkesgrupper och frivilliga organisationer som möter barn före skolåldern.

I inspirationshäftet Tidiga insatser för barn och familjer sammanställs forskningskunskap om risk- och skyddsfaktorer. Tanken med detta inspirationshäfte, liksom de övriga, är att kunskapen ska spridas i Norden och användas i utvecklingsprojekt som handlar om tidiga insatser till barn och familjer.

Lovande exempel i Norden

En utförligare beskrivning av lovande interventioner har tagits fram och kan spridas inom Norden. I och med att projektet avslutas, överlämnades resultatet till politiker och andra beslutsfattare.

I de nordiska länderna växer det fram olika verksamheter som ska underlätta för barnfamiljer att tidigt få stöd. Brukare ska kunna vända sig till ett enda ställe för att få olika slags stöd: one-stop-shops, familjecentraler och liknande. I inspirationshäftet Utveckling av nordiska familjecentraler föreslår vi åtta sätt att förbättra arbetet.

Låt barnens röst höras

Ett flertal frivilliga organisationer inom Norden har utvecklat metoder för att lyfta barns och ungdomars röst till politiker och beslutsfattare. Vad anser socialt utsatta ungdomar om hur man kan hjälpa barn i svåra situationer?

Under projektets gång har tre samlingar med ungdomar genomförts i Norge, Finland och Danmark med hjälp av den norska föreningen Voksne for Barn.

Ungdomarnas åsikter kommer fram dels i inspirationshäftet Unga gör skillnad! dels i filmen med samma namn som är en integrerad del av inspirationshäftet.

Reports


Welfare policy

11 Dec 2012

Nordic children – Early intervention for children and families

The report presents the project results from the two focus areas Relevant research concerning risk and protective factors and Pr [...]

Welfare policy

7 Nov 2012

Nordic children – Children make a difference!

The report, Children make a difference!, presents a method for highlighting the voices of children and young people in the societa [...]

Welfare policy

11 Nov 2012

Nordic children – Development of Nordic family centres

The report will be presenting eight proposals on how good family centres can be better by meeting the needs of the families. [...]

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: