Nordisk samverkan för integration – Clearingscentralen

Projektet Nordisk samverkan om integration (Clearing centralen) slutförde det femte verksamhetsåret och därmed det sista året inom ramen för den andra programperioden. I likhet med de tidigare åren hade verksamhetsåret invandrares inkludering på arbetsmarknaden som huvudfokus. Årets temaområde var hur integrationen påverkats av pandemin. Vidare har områden som segregation, civilsamhällets betydelse för nyanlända och tidigt stöd till barn och familjer varit aktuella vid webbinarier och vid expertgruppsmöten.
Under året genomfördes fem webbinarier och en hybridkonferens, det vill säga en kombination av fysisk och digital konferens. Antalet deltagare har varierat mellan 60 och 500 personer. De två expertgrupperna, expertgrupp avseende arbetsmarknadsinkludering respektive expertgrupp avseende tidiga insatser till barn och familjer, hade två möten vardera.  
Utöver Clearings centralens ordinarie arbete att samla och sprida aktuella forskningsrapporter och utredningar om integration i Norden samt information om aktuella seminarier, webbinarier och konferenser i de nordiska länderna på webbplatsen Integration-norden.org, kommuniceras också nyheter i återkommande nyhetsbrev. Under 2021 publicerades sex nyhetsbrev.
Under 2021 genomfördes en satsning för att öka kännedom om resultaten i projektet. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till cirka 1700, vilket är en ökning med 62 procent i jämförelse med året före. Antalet besökare till webbsidan ökade till cirka 20 000, vilket innebär en ökning med 38 procent.
Projektet tog initiativ till fyra rapporter. Rapporten Integrating immigrants into the Nordic labour markets - the impact of the Covid-19 visar att pandemin har lett till att fler utrikesfödda personer hamnat i långtidsarbetslöshet, rapporten Who is left behind -The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions visar att smittspridning av covid-19 varit extra stor i vissa segregerade områden samt att socio-ekonomiska faktorer antas ha påverkat denna utveckling. En tredje rapport är Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden. Under året har forskning från det nordiska CAGE-projektet om unga flyktingar när det gäller utbildning, hälsa och inträde på arbetsmarknaden publicerats och översatts till samtliga nordiska språk.
Civilsamhällets organisationer bjöds under året in till ett nordiskt seminarium i september för att diskuterade erfarenheter från att arbeta med integration samt hur organisationerna har arbetat under pandemin.
På uppdrag av Nordiska ministerrådet genomfördes under året en extern utvärdering av integrationsprojektet av Oxford research. Resultatet visar att integrationsprogrammet som helhet, inklusive Clearing centralen, lever upp till målsättningen. Enligt utvärderingen har projektet tagit fram ny kunskap, bland annat genom nordiska kunskapsbaserade rapporter och kunskap om forskning och praktik har spridits via konferenser, nätverk och webbsidan. Mot bakgrund av detta beslutade MR-SAM att projektet Nordisk samverkan om integration förlängs till att även omfatta perioden 2022–2024.