Not 3: Förpliktelser i institutionens program- och projektverksamhet

Projekt
IB 2021
Tillkommit
Avgått
UB 2021-12-31
 
 
 
 
NMR
Externt
Summa
Sverige
 
 
 
 
 
 
Rådet för funktionshinder
737
1 621
2 038
320
0
320
Välfärdsforum
114
29
143
0
0
0
Integration
2 393
3 873
5 748
518
0
518
Coronakrisens Konsekvenser för barn och unga
0
3 793
127
3 666
0
3 666
Universell utformning och tillgänglighet
63
0
63
0
0
0
Framtida nordiska arbetsmarknader för funktionshindrade
103
210
313
0
0
0
Mobilitet och funktionshinder
200
0
101
99
0
99
Nordisk Konferens 2021
0
341
27
314
0
314
Kommunseminarium glesbygd
94
0
94
0
0
0
Brukarinvolvering
1 212
0
5
1 207
0
1 207
Vård på distans VOPD
313
280
466
80
47
127
Glest befolkade områden
0
1 176
987
189
0
189
Summa Sverige
5 230
11 323
10 053
6 394
47
6 441
Finland
 
 
 
 
 
Folkhälsoarenan
130
681
753
58
0
58
NAD
510
 
105
0
405
405
Graviditet och rusmedel (FASD)
204
42
162
0
162
Kost och fysisk aktivitet
205
60
145
0
145
Covid-19 och social isolering
823
255
568
0
568
Summa Finland
641
1 913
1 215
933
405
1 339
 
 
 
 
 
 
Totalt 2451 Projektförskott
5 871
13 236
11 327
7 328
452
7 780
 

Not 4: Eget kapital

Eget kapital 31/12 2020
13 946
Tre månaders driftkostnad
7 300
Stödordningen för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete
1 500
Oreserverat
5 146
Summa
13 946
 

Not 5: Valutaeffekt vid konsolidering

Vid konsolideringen av NVC Sverige och NVC Finland uppstår valutaeffekter pga. växelkursförändringarna mellan Euro och SEK enligt nedan.
Växelkurseffekterna bokförs inte utan justeras direkt i balans- och resultaträkning.
Belopp i Euro och SEK
 
Euro
Växelkurs
SEK
Växelkursjusteringar i balansräkningen
IB Eget kapital NVC Finland
Växelkurs 20-12-30
270 027
10,0375
2 710 398
Växelkurs 21-12-30
270 027
10,2269
2 761 541
51 143
Växelkursjusteringar i resultaträkningen
Resultat NVC Finland
Genomsnittskurs 2021 (resultaträkning)
80 611
10,1449
817 789
Växelkurs 21-12-30 (balansräkning)
80 611
10,2269
824 399
6 610
Basanslag från NVC Sverige till NVC Finland
Genomsnittskurs 2021 (resultaträkning)
564 000
10,1449
5 721 724
Faktisk (bokförd) genomsnittskurs
564 000
10,2417
5 776 305
-54 581
Summa växelkursjusteringar resultaträkning
-47 971