Sammanfattning av årets resultat

Under 2021 har 52 av 58 resultatmål uppfyllts, vilket innebär en måluppfyllelse på 90 procent. De sex resultatmålen som inte blev uppfyllda beror till största delen på förseningar i arbetet och målen kommer i sådana fall att uppfyllas under 2022. Mot bakgrund av pandemi och hemarbete bedömer vi vår måluppfyllelse som ett gott resultat. Resultatredovisning och måluppfyllelse så som det anges i 2021-års beviljningsbrev presenteras detaljerat i bilaga 1.
Nordens välfärdscenter har utöver de konkreta resultatmålen arbetat för att åstadkomma en kvalitetshöjning av verksamheten genom att förbättra styrning och processer. Syftet är att förstärka institutionens förmåga att arbeta kunskapsbaserat och efterfrågestyrt samt i enlighet med institutionens nya strategiska mandat. Under året har samarbetet och harmoniseringen mellan våra kontor i Stockholm och Helsingfors ytterligare förstärkts. Arbetsmiljöarbetet var även under 2021 i fokus för det interna arbetet. Olika aktiviteter i enlighet med en gemensamt upprättad handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö har resulterat i positiva effekter.
Pandemin och några förseningar har inverkat på det ekonomiska resultatet. Färre fysiska evenemang än budgeterat med några uppskjutna aktiviteter har inneburit lägre kostnader under 2021. Det tillsammans med senareläggning av ersättningsrekryteringar är huvudorsaken till att verksamheten gick med 0,1 miljoner SEK i överskott jämfört med ett budgeterat underskott på 1,1 miljon SEK. En mer detaljerad ekonomisk redogörelse med resultat - och balansräkning samt noter återfinns i kapitel 4 Årsräkenskap.