Institutionens bidrag till Vision 2030, Agenda 2030 och nordisk nytta

Nordens välfärdscenter har i uppdrag att bidra till förverkligandet av Nordiska ministerrådets vision, det vill säga att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Den nordiska visionen bidrar samtidigt till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I såväl den nordiska visionen som i Agenda 2030 är ett övergripande mål att bidra till social hållbarhet, det vill säga en god jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla som är hållbar över tid. Mer precist bidrar Nordens välfärdscenters verksamhet till mål nr 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 och 16 i Agenda 2030 samt mål nr 6, 8, 9, 10, 11 och 12 i handlingsplanen för Nordiska ministerrådets vision. Därutöver arbetar Nordens välfärdscenter systematiskt för att integrera de så kallade tvärgåendeperspektiven jämställdhet, barn- och unga och hållbarhet i all verksamhet.
Nordens välfärdscenter genomförde under året en rad olika insatser för att stärka den sociala hållbarheten i de nordiska länderna. Inom arbetet med funktionshinderfrågor och äldrefrågor tog vi fram kunskapssammanställningar och hade erfarenhetsutbyten om hur samhället, varor och tjänster kan utformas olika efter personers behov och förutsättningar. Vidare presenterade vi kunskap om digitala och tekniska lösningar som gör att fler unga, kvinnor och män med funktionsnedsättning blir inkluderade i arbetslivet. Inte minst har vi i del ett av projektet Vård och omsorg på distans visat hur distanslösningar kan vara avgörande för att vi ska kunna bibehålla en god välfärd i Norden. Dessutom kunde vi påvisa att dessa lösningar har positiva miljöeffekter. För att stärka barn och ungas inkludering, tillhörighet och trivsel påbörjade Nordens välfärdscenter under året ett nordiskt samarbete i projektet Barn och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19-pandemin. Lika möjligheter till utveckling och delaktighet för alla barn och ungdomar är en förutsättning för ett hållbart Norden.
"Under året presenterade vi vidare erfarenheter om hur Norden främjar ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle."
Under året presenterade vi vidare erfarenheter om hur Norden främjar ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle. Detta arbete, som inkluderar bland annat Nordens välfärdscenters nätverk Åldersvänliga och städer och samhällen i Norden, har bidragit till målet om att utveckla socialt hållbara samhällen. Det samma gäller Nordens välfärdscenters arbete på integrationsområdet. Under året har vi presenterat lärande exempel på framgångsrikt integrationsarbete i Norden och sammanställt kunskap på området, i syfte att främja ett samhälle som är socialt hållbart och håller ihop. Arbetet inom folkhälsoområdet stödjer visionens mål om ett socialt hållbart Norden genom att bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla. Ett exempel på arbete för social hållbarhet är Nordens välfärdscenters projekt Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden. Ett aktivt och hälsosamt seniorliv minskar den individuella sjukdomsbördan och är positivt för den ökande kostnadsutvecklingen för social omsorg och hälso- och sjukvård.
Nordens välfärdscenter är en central aktör för nordiskt samarbete inom välfärdsområdet. Genom att ta fram ny nordisk kunskap inom social- och folkhälsoområdet bidrar institutionen till bättre förutsättningar för stärkt policyutveckling och bättre praxis i länderna. Nordens välfärdscenter uppdrag att vara en plattform för samarbete innebär att institutionen främjar nordisk samhörighet genom att experter på olika områden får möjlighet att lära och hämta inspiration av varandra. Därutöver bidrar Nordens välfärdscenter till ökad kunskap för till exempel dövblinda personer, en målgrupp som för varje enskilt land är mycket liten och där behovet av specialistkompetensen är stor. Sammantaget bidrar Nordens välfärdscenter till nordisk nytta genom ökad kunskap, kompetens och konkurrenskraft inom välfärdsområdet.