Balansräkning 

 
 
 
2021-12-31
 
 
2020-12-31
 
Not
Finland
Sverige
Eliminering *
Totalt
 
Tillgångar
 
 
Kundfordringar mm
14
80
95
27
Övriga kortfristiga fordringar
2 833
56
-2 833
56
82
Förutbet. kostnader/upplupna intäkter
22
826
848
464
Kassa och bank
3 299
23 797
27 096
24 778
Summa tillgångar
 
6 169
24 760
-2 833
28 095
25 351
Skulder och eget kapital
 
Leverantörsskulder mm
53
1 544
1 597
1 874
Projektförskott
3
1 339
6 441
7 780
5 871
Övriga kortfristiga skulder
218
4 141
-2 833
1 526
1 339
Upplupna kostnader/förutbet. intäkter
972
1 898
2 871
2 329
Avsättningar
0
375
375
120
Eget kapital
4
 
Balanserad vinst
2 710
11 108
13 818
10 511
Växelkurseffekt
5
51
0
51
-107
Årets resultat
4
824
-747
77
3 414
Summa skulder och eget kapital
 
6 169
24 760
-2 833
28 095
25 351
 *Eliminering av NVC-interna skulder/fordringar

Övrigt som är känt och kan ha betydelse för Nordens välfärdscenters framtida ekonomiska ställning

Nordens välfärdscenter har under 2021 ingått förlikning i den under flera år pågående rättsliga tvist rörande ett ramavtal. Motparten kan nu inte ställa några framtida ekonomiska krav på Nordens välfärdscenter.