Bilagor

Bilaga 1: Resultatredovisning – måluppfyllelse 2021

Nedan beskrivs Nordens välfärdscenters (NVC) verksamhet under 2021 med utgångspunkt från målbeskrivningen i beviljningsbrevet, inklusive åtta supplerande beviljningsbrev, för 2021. Aktiviteter och resultat jämförs med beviljningsbrevets målformuleringar. Resultatredovisningen följer beviljningsbrevets disposition.

Verksamhetsområde 1: Barn och unga

Goda livsvillkor för barn och unga

Mål:

NVC stimulerer nasjonale aktører inklusive sivilsamfunnsaktører i Norden til å skape gode muligheter for utvikling og deltakelse for barn og unge, lokalt, nasjonalt og nordisk. Særsklit fokus på utsatte grupper. Arbeidet er tverrfaglig forankret og bidrar til et bærekraftig Norden, det beste stedet i verden for barn og unge.
Ett viktig element i arbeidet er initiativ som bidrar til økt sosial tillit, inkludering og deltakelse. Et barnerettighets- og ungdomsperspektiv legges til grunn for arbeidet, og omfatter involvering av barne- og ungdomsorganisasjoner og sivilsamfunnet i övrigt. Under 2021 fokuseras arbetet på sociala konsekvenser av covid-19.
Bakgrund och finansiering: ÄK-S, MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan for vision 2021-2024 mål 9 och 11 og den sociale gennemlysning Viden som virker i praksis. Finansieres fra basbeviljning  og  prosjektmidler bevilget av  MR-S og Nordbuk.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC inviterer nasjonale myndigheter og eksperter til et samarbeid om felles muligheter og utfordringer, for bærekraftige utviklingsmuligheter for barn og unge. Målet er et styrket nordisk samarbeid mellom myndigheter, eksperter og forskere på feltet.
NVC har i tråd med handlingsplanen innvolvert ungdomseksperter og  myndighetseksperter fra Norden til å samarbeide om konsekvensene av koronapandemien for barn og unges rett til å bli hørt i skole og fritid. Samarbeidet skal fortsette i tre år og vil omfatte involvering av nasjonale myndigheter, eksperter og sivilsamfunn. NVC organiserer faste møter med eksperter og har tverraglige møter internt og med NMRS (U, S, Jäm og K) om barn og unges levekår i Norden.
Ja
NVC utarbeider, i samarbeid med nasjonale eksperter, en statusoversikt over sentrale nasjonale planer og strategier som er iverksatt for å sikre gode levekår og utviklingsmuligheter. Formålet er å gi landene oppdatert og tilgjengelig kunnskap over hverandres innsatser, og lette mulighetene for samarbeid og kunnsakpsutveksling.
Tre kunnskapsoppdrag er under arbeid: 1. Kartleggingsrapport over nordiske initiativ, nasjonale og regionale koronatiltak - for og med barn og unge under pandemien, 2.  Kunnskapsstatus, hva sier forskningen om barns rett til å bli hørt under pandemien i skole og fritid? og 3.  Ungas röster, ungdomsintevjuer - Retten til deltakelse og innflytelse under pandemien. De to første er lyst ut. Leveranser tentativt høst 2022. Oppdrag 3. lages fortløpende i 2022 og -23. To andre rapporter er lansert i 2021. Rapporten Se, lytte og inkludere-Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden og rapporten Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden: Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola
Delvis
NVC formidler aktuell kunnskap og innsatser på sin hjemmeside og bidrar til kontakt og kunnskapsdeling via sosial medier, webinar og andre kanaler for formidling.
NVC har formildet rapporter og kunnskap om barn og unges rett til å bli hørt og inkludert, samt kunnskap om metoder for deltakelse, inkludering og inflytelse som er i bruk i Norden i dag på webinar, i rapporter og artikkler på nettsindene våre og i sosiale medier.
Ja

Verksamhetsområde 2: Folkhälsa

2.1. Delmål 1: Sekretariat åt Nordisk folkhälsoarena

Mål:

NVC innehar sekretariatsfunktionen för Nordisk folkhälsoarena och är en resurs för det officiella nordiska samarbetet på detta område.
Bakgrund och finansiering: MR-S och ÄK-S, Mandat för folkhälsoarenan, MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan for vision 2021-2024 mål 9. Finansereras genom särskilda beviljande medel från MR-S.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC utför uppgiften som sekretariat för Nordisk folkhälsoarena med hänvisning till beslutat mandat
Sekretariatet har tillsammans med det finska ordförandeskapet planerat och genomfört två möten.
Ja
NVC rapporterar om verksamheten i Nordisk folkhälsoarena till Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) och Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S).
Sekretariatet har lämnat rapport för Folkhälsoarenan till NRMS den 12 januari 2022.
Ja
 

2.2. Delmål 2: Stärka ländernas folkhälsopolitik och folkhälsoarbete

Mål:

NVC bidrar till ett stärkt nordiskt samarbete inom det förebyggande folkhälsoarbetet i syfte att främja ett socialt hållbart Norden i enlighet med Nordiska ministerrådets vision.  Inom folkhälsoområdet har NVC särskilt fokus på de främsta riskfaktorerna för icke smittsamma sjukdomar (NCD) – rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Därutöver arbetar Nordens välfärdscenter med narkotikafrågor, mental hälsa samt jämlik hälsa. I samarbete med nationella aktörer sammanställer och sprider NVC nordisk forskning.
Bakgrund og finansiering: MR-S deklaration om nordiskt folkhälsosamarbete. Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD). MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan for vision 2021-2024 mål 9. Finansieras via basbeviljning samt särskilda bidrag till NAD.
 Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC verkar för ökad samverkan inom folkhälsoområdet  för frågor som relaterar till kost, motion och otillräcklig fysisk aktivitet
NVC har samordnat möte för Nordisk folkhälsoarena, där temat varit fysisk aktivitet, minskat stillasittande och den offentliga måltiden som ett verktyg för bättre hälsa. NVC samverkar löpande med nordiska experter, praktiker och tjänstepersoner vid myndigheter och departement gällande kost och fysisk aktivitet. NVC har under 2021 startat ett fördjupat samarbete med den av Sveriges regering tillsatta Kommitteen för främjande av ökad fysisk aktivitet.
Ja
NVC startar ett nytt nordiskt projekt med fokus på äldre (65+ år) och kost och motion. Kost och motion är viktiga faktorer för ett bra seniorliv och projektet bygger därigenom en bro till NVC:s pågående projekt Aktivt och hälsosamt åldrande.
Projektet arbetar i samverkan med Aktivt och hälsosamt åldrande, Åldersvänliga städer och samhällen, Välfärdsteknologi och Demens på NVC med fokus på ett bra seniorliv. Projektet lyfter aspekten av god hälsa som resurs för ett aktivt seniorliv, där bra matvanor och fysisk aktivitet är relevanta för bibehållen funktionalitet och förebyggande av sjukdom. 
Ja
NVC fortsätter att sprida och omsätta kunskap från folkhälsoarenans genomförda projekt om alkohol, cannabis, tobak, psykisk hälsa och jämlik hälsa till berörda målgrupper.
Dette er gjort løbende under hele året. Både ved deltagelse i diverse online møder, hvor NVC har holdt oplæg og via vores sociale medier.
Ja
NVC fortsätter att sprida kunskap från projektet ’Användning av alkohol och andra substanser under graviditet – ur ett nordiskt perspektiv’ till relevanta målgrupper.
Dette er gjort løbende under hele året. Både ved deltagelse i diverse online møder, hvor NVC har holdt oplæg og via vores sociale medier. Fysiske konferencer, hvor NVC skulle have været til stede med en poster præsentation, er udskudt til 2022 pga. af pandemien.
Ja
NVC fortsätter att belysa betydelsen av att fokusera på health literacy (hälsokompetens) i ett strukturellt perspektiv, för att bland annat främja jämlik hälsa.
NVC har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i Danmark, afholdt det første møde i det uformelle nordiske netværk om Health Literacy (HL). De nordiske lande har endvidere bidraget med at kvalitetssikre landespecifikke sider i rapporten om HL, som udkommer i 2022.
Ja
NVC koordinerar forskarnätverk inom alkoholområdet och samarbetar med myndighets- och departementsnätverk inom folkhälsofrågor. Under 2021 arrangerar NVC forskarkonferensen Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA)
NVC deltager i møder og samarbejder med den Nordiske Alkoholtjenestemandsgruppe og Nordisk Narkotikaforum. 
 
Grundet pandemien har det ikke været muligt at afholde NADRA i 2021. NADRA vil i stedet blive afholdt i 2022. 
Ja/
Delvis
I samarbete med Helsingfors Universitet bidrar NVC till att tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fortsätter att publiceras med sex nummer per år
År 2021 utkom tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) med sex nummer. Den årliga mängden publicerade artiklar varierar mellan 40 och 50. År 2021 publicerades 44 artiklar. Av de publicerade artiklarna var 9 från Sverige, 10 från Norge, 7 från Danmark och 12 från Finland.
Ja
PopNAD, en populärvetenskaplig webbplatsen för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling, fortsätter att publicera artiklar på de skandinaviska språken samt finska och engelska. Fortsatt fokus ska ligga på strategiskt arbete med att nå målgruppen.
Under 2021 publicerades 23 artiklar, företrädesvis om alkohol- och narkotikafrågor på popNAD. Webplatsen besöktes under året av över 52 000 besökare vilket är en ökning med cirka 30 procent i förhållande till förra året.
Ja
NVC ger ut ett nordiskt nyhetsbrev från folkhälsoområdet tio gånger om året.
Nyhetsbrevet utkom med sju nummer under 2021.
Delvis
 

Verksamhetsområde 3: Funktionshinder

3.1. Delmål 1: Stötta implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och Agenda 2030

Mål:

Genom att koordinera aktiviteter i Handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder, dövblindsamarbete och Stödordningen bidrar Nordens välfärdscenter till ländernas genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Agenda 2030. Fokus är på mänskliga rättigheter, universell utformning och fri rörlighet i syfte att öka förutsättningarna till ett socialt hållbart Norden.
Bakgrund och finansiering: MR-S beslut om Handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–02022 och mandatet för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–2022. Handlingsplan för Nordiska ministerrådets vision 2021–2024 mål 9, 10, 11 och 12.   Samarbetsprogram för MR-S och Mål 1, 2, 3 och 4. Finansieras via basbeviljning, sekretariatet för Funktionshindersrådet och eventuellt extra finansiering från andra politiksektorer.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
Skapa plattformar för erfarenhetsutbyte och utveckling av effektiva instrument för genomförande av FN-konventionen och Agenda 2030.
Rapporten Nordic indicators for cooperation on disability – Monitoring the implementation of UNCRPD and Agenda 2030 publicerades i juni 2021.
Ja
Genomföra och koordinera aktiviteter inom ramen för Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-2022 i samarbete med sekretariatet för Funktionshindersrådet. Följande projekt är aktuella 2021:
 
 
a. Arktis och funktionshinder
Två dagars webbinarium Indigenous peoples: language culture and life cycle hölls i augusti 2021 i samarbete med Nordiska demensnätverket, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och finska Social- och hälsoministeriet.
Ja
b. Fortsättning på projektet Framtidens arbetsmarknad
Tre publikationer (vertygslåda, exempelsamling samt sammanfattning), Gemensamt slutwebinarium tillsammans med svenska Arbetsförmedlingen.
Ja
 

3.2 Delmål 2:  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Mål:

NVC innehar sekretariatsfunktionen för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och är en resurs för det officiella nordiska samarbetet på detta område. Uppdraget är tvärsektoriellt.
Bakgrund och finansiering: MR-S beslut om Mandat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–2022. Handlingsplan för vision 2021–2024 mål 9, 10, 11 och 12, Samarbetsprogram för MR-S mål 1 och 2. Finansieras med separata medel från MR-S.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC utför sekretariatsfunktionen for Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder enligt som definieras i mandatet för perioden 2018–22.
Arrangert 2 digitale møter og et fysisk møte i rådet.
Ja
NVC koordinerar inom uppdraget för sekretariatet genomförandet av aktivitet 2.1 i ministerrådets Handlingsplan för funktionshinderssamarbete 2018–22 genom att driva på, stödja och följa upp integrering av funktionshinderperspektiv i Nordiska ministerrådets verksamhet.
Arrangeert en inspirasjonsdag og et nettverksmøte mellom det interne nettverket og Funksjonshinderrådet. Systematisert og publisert statusrapport om implementeringsarbeidet.
Ja
Stöder det finska ordförandeskapet i Funktionshindersrådet enligt de prioriteringar som görs för samarbetet 2021.
Bistått i utvikling av nordisk kunnskapsrapport om personlig budsjettering, og gjennomføring av internasjonal konferanse om urfolk, funksjonshinder og demens. Begge initativer fra det Finske orførerskapet.
Ja
 

3.3 Delmål 3:  Dövblindverksamhet

Mål:

NVC bidrar till att främja jämlika möjligheter att delta i samhället samt till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för personer med funktionsnedsättningen dövblindhet. Syftet är att öka förutsättningarna för ett socialt hållbart Norden för alla, och det görs genom att koordinera nordiska aktörer i arbetet med att samla, utveckla och sprida relevant kunskap och forskning.
Bakgrund och finansiering: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) och ÄK-S. MR-S samarbetsprogram, mål 2, 3 och 4, Handlingsplan for vision 2021–2024 mål 9, 10, 11 och 12. Finansieras via basbeviljning.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC koordinerar fyra nordiska kunskapsutvecklande nätverk för relevanta experter och praktiker i länderna.
Övervägande av de planerade fysiska möten har ställts om till digitala, och det har fungerat över förväntan.  Det har också skapat utrymme för några fler möten då det inte innebär resor.
Ja
NVC bidrar, genom tre till fyra kurser, seminarier, publikationer, digitalt kunskapsmaterial eller medverkan på konferenser, till att nordiska erfarenheter och aktuell kunskap sprids till praktiker och experter. Insatserna ska även skapa förutsättningar för en kunskapsutveckling inom området.
Fokus har legat på att arrangera webbinarier. Innehåll, form och tidsåtgång har anpassats efter de nya förutsättningarna. Det har organiserats två webbinarieserier och sex andra evenemang. Webbinarierna har haft deltagare från 16 olika länder. Webbinarierna bygger på innehållet i utgivna publikationer de två senaste åren.
Ja
NVC koordinerar projekt, dels med temat poänggivande utbildning, dels med temat metoder för identifiering av dövblindhet samt ett kunskapsutvecklande projekt med temat Tactile Transition.
Alla arbetsgrupper och projektgrupper har haft möten i digital form, och ett projekt fysiskt. Projektet Tactile Transition har fortsatt förlängd tidsplan då intervjuerna inte kunnat genomföras pga Coronapandemin.
Ja
NVC samordnar och genomför det årliga mötet Nordiskt Ledarforum inom dövblindområdet för att förankra och kvalitetssäkra arbetet.
Det två dagar långa mötet fick ställas om till ett digitalt möte på tre timmar där de viktigaste punkterna ingick.
Ja
NVC planerar och genomför en nordisk konferens i samband med Finlands ordförandeskap och Kuurosokeat’s jubileum.
Konferensen är framflyttad till 2022 pga pandemin. Istället arrangerade vi en digital minikonferens där tre keynote speakers gav en kort presentation av de föreläsningar som de ska hålla 2022.
Flyttad till 2022
NVC ger ut ett nordiskt nyhetsbrev om dövblindhet. Målgruppen är praktiker, experter samt verksamhetsledare inom regioner, kommuner och organisationer.
Fyra nummer utgivna. Nyhetsbreven ges ut på skandinaviska, finska och engelska.
Ja
 

3.4 Delmål 4:  Sekretariatsfunktionen för Stödordningen för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete

Mål:

NVC underlättar och stödjer nordiskt samarbete mellan civila samhällets organisationer genom att inneha sekretariatsfunktionen för Stödordningen för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete.
Bakgrund och finansiering: MR-S och ÄK-S. Handlingsplan för vision 2021–2024 mål 10 och 11, Samarbetsprogram för MR-S och Mål 2 och 3. Finansieras via basbeviljning.
Resultatmål i beviljningsbrev 2020
Aktiviteter och resultat 2020
Uppfyllt
NVC ska på ett säkert och effektivt sätt uppfylla sekretariatsfunktionen, dela ut stöd till civila samhället och bidra till stödordningens vidareutveckling.
NVC beviljade sammanlagt 1 606 000 SEK till intresseorganisationer på funktionshindersområdet. 17 organisationer fick bidrag för nätverksaktiviteter och 11 organisationer för projektaktiviteter.
Ja
 

Verksamhetsområde 4: Välfärdsteknologi

Mål:

NVC bidrar med konkreta lösningar till ländernas arbete med utveckling och genomförande av välfärdsteknologi. Nordens välfärdscenter förmedlar nordiska erfarenheter och kunskap med syftet att främja ett konkurrenskraftigt Norden baserat på innovation och digital integrering.
Bakgrund och finansiering:  ÄK-S. Handlingsplan för vision 2021–2024 mål 6, 8, 9, 10, Samarbetsprogram för MR-S mål 3 och 4. Finansieras via basbeviljning, och eventuell tilläggsfinansiering från Handlingsplanen för vision 2021–2024.
 
Resultatmål i beviljningsbrev 2020
Aktiviteter och resultat 2020
Uppfyllt
NVC fortsätter med aktiviteter enligt projektplan i ordförandeskapsprojektet Lösningar för vård och omsorg på distans (VOPD). NVC och Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten leder projektet med stöd från Nordregio. Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten leder projektet med stöd från Nordregio.
Avslutat 30 juni 2021.
 
Ja
NVC arbetar med förslaget i handlingsplanen för 2021–2024 om en nordisk satsning i ett tvärsektoriellt projekt för att bidra till omställning av vård och omsorg för att ta vara på digitala lösningar samt erbjuda vård och omsorg på distans, främja innovation och minska klimatpåverkan.
Avtal mellan projektförvaltare, Glesbygdsmedicinskt centrum och NMR:s sekretariat försenat. Avtal klart i december 2021 för iVOPD 2021–2024 (som projektet heter). Arbetet påbörjat enligt plan men är pga fördröjning av ingånget avtal något försenat. Styrkommitté möte, arbetsgrupps-möten mm har genomförts.
Delvis försenat
NVC genomför kvantitativ uppföljning av de nordiska kommunernas implementeringstakt gällande välfärdsteknologi med utgångspunkt i svenska Socialstyrelsens årliga kartläggning E-hälsa och välfärdsteknologi i kommunerna. Resultatet redovisas våren 2022 och intentionen är att genomföra uppföljning även 2022–2024.
Nyckeltal och grafer har tagits fram och presenterats vid ett flertal nationella och internationella konferenser och webbinarier, bl.a EHiN i Oslo.
Ja
NVC samarbetar med det nordiska forskningsnätverket, Nordic Research Network about Health and Welfare Technology (HWT). Nätverkets mål är att kartlägga studier inom området, kommunicera resultaten av dessa samt initiera ny samnordisk forskning inom området välfärdsteknologi.
Tre webbinarier har genomförts, en intern websida för nätverket är framtagen av NVC. Nätverket har utökats från ca 40 forskare till 75 forskare i december 2021. Presentationer har genomförts på nationella konferenser samt forskningsprojektet PROTECT fortlöper enligt plan.
Ja
Samarbetet mellan verksamhetsområden äldre och välfärdsteknologi vidareutvecklas
Gemensamt webbinarie genomfört och samarbete med Nordregio pågår om bland annat indikatorer inom området aktivt och hälsosamt åldrande.
Ja

Verksamhetsområde 5: Äldre

5.1. Delmål 1:  Aktivt och hälsosamt åldrande

Mål:

NVC stimulerar nationella aktörer i Norden att arbeta för ett aktivt och hälsosamt åldrande där ett tvärsektoriellt perspektiv är centralt i syfte att främja utveckling av åldersvänliga städer och samhällen samt öka förutsättningarna för ett socialt hållbart Norden. Viktiga teman inom området är att främja social inkludering och de äldres aktiva medverkan i stads- och samhällsplaneringen samt att främja hälsosamma kostvanor och motion för de äldre.
Bakgrund och finansiering: ÄK-S, MR-S samarbetsprogram mål 2 och 4, Handlingsplanen för vision 2021–2024 mål 9 och 10. Finansieras via basbeviljning.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC fortsätter att koordinera det nordiska nätverket inom ramen för WHO: s globala nätverket för åldersvänliga städer och samhällen (Age-friendly cities and communities). Utveckling av indikatorer för uppföljning inom området beaktas och ett intersektionellt perspektiv på gruppen äldre integreras i det framtida arbetet. NVC sprider kunskaper om hur kommuner och regioner i Norden utvecklar hållbara sociala, ekologiska och välfärdsteknologiska innovationer för åldersvänliga städer och samhällen.
NVC har genomfört fyra digitala möten med de nordiska åldersvänliga städerna och arrangerat två publika webbinarier.. Feedback från webbinarierna är att de är målgruppsanpassade och spridit nya nordiska kunskaper och erfarenheter inom området.NVC förbereder ansökan till  Network Affiliate för det nordiska nätverket hos WHO. Även samarbetet med Norges kompetenscenter Senteret for ett aldersvennligt Norge har utvecklats  NVC har också presenterat det nordiska nätverket för åldersvänliga städer i en. konferens i Umeå. NVC har även lämnat underlag till den svenska uppföljningen av The Madrid International Plan of Action on Ageing. NVC har publicerat fyra nummer av Nyhetsbrevet Aktivt åldrande där nordiska kunskaper och goda lösningar sprids till olika nordiska prenumeranter.
Ja
NVC sprider exempel på konkreta verktyg oh metoder för att motverka ensamhet och social isolation, särskilt om nya kunskaper och erfarenheter pga. coronapandemin. Exempel tas fram bland annat om inkluderande mötesplatser och verksamheter där de äldre (och olika generationer) kan mötas och aktivt delta i utveckling av ett tryggt och socialt hållbart lokalsamhälle.
NVC har genomfört fyra digitala möten med en nordisk expertgrupp om ensamhet och social isolering och arrangerat två webbinarier. Det ena webbinariet handlade om interventioner för att motverka ensamhet och social isolering, andra om ny nordisk forskning inom området pga. coronapandemin. Expertgruppen för ensamhet och social isolering fortsätter sitt arbete i ett nytt uppdrag som NVC koordinerar, nämligen Social isolering och ensamhet under covid-19-pandemi.   
Ja
NVC samarbetar mellan verksamhetsområden äldre och välfärdsteknologi samt med ett nytt nordisk projekt med fokus på hälsosamma kostvanor och motion för de äldre. Aktiviteterna består av erfarenhetsutbyte, spridning av nya kunskaper och praktiska exempel på seminarier/webbinarier och konferenser. Också demensområdet medverkar Ligesom folkehelseområdet.
Samarbetet har resulterat i bland annat gemensamma webbinarier. Goda exempel på välfärdsteknologi och kost och fysiska aktivitet samt har spridits via Nyhetsbrevet om Aktivt åldrande. Projektledarna har också samarbetat med WHO:s europeiska kontor och en litauisk organisation.
Ja

5.2 Delmål 2:  Demens

Mål:

NVC stödjer Nordiskt demensnätverk och bidrar till utbyte av strategiska erfarenheter inom demensområdet och kunskap om vård, omsorg och livskvalitet för kvinnor och män med demens.
Bakgrund och finansiering: ÄK-S, mandatet för demensnätverket. MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan för vision 2021–2024 mål 9. Finansieras via basbeviljning.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC koordinerar ett nordiskt demensnätverk för relevanta myndigheter och experter i länderna, genom att anordna två nätverksmöten per år.
NVC har koordinerat två digitala möten för Nordiskt demensnätverk under 2021, ett vårmöte och ett höstmöte.  
Ja
NVC samordnar ett årligt möte för kunskapsutvecklande nätverk inom demens och intellektuell funktionsnedsättning inom demens och etnisk minoritetsbakgrund samt inom demens och urfolk.
Temanätverken har träffats för digitala möten under året som nätverkens koordinatorer själva samordnat. Under hösten har NVC:s nya koordinator (fr. 1 september, 2021) medverkat vid temanätverkens möten samt också anordnat ett separat planeringsmöte för temanätverkens koordinatorer.
Ja
NVC bidrar till att nordiska erfarenheter och aktuell forskning sprids till relevanta målgrupper i länderna och Färöarna, Grönland och Åland, till exempel ansvariga på policynivå, verksamhetsledare inom myndigheter, regioner och kommuner.
Under året har NVC bidragit till kunskapsspridning genom webbinariet:  Indigenous People and Dementia Assessment i april; det digitala Enare-seminariet Indigenous peoples: Language, culture and life cycle.  Disabilities, dementia and services i augusti; samt webbinariet Ett bättre samhälle att åldras i – goda exempel från Norden i november. Nordens välfärdscenters hemsida för det Nordiska demensnätverket är också ett verktyg för att sprida kunskap om demens i Norden.
Ja
 

Verksamhetsområde 6: Integration - Clearingcentral for integration i Norden

Mål:

Clearingsentralen skal støtte de nordiske lands arbeid med integrering av flyktninger og innvandrere ved å spre erfarings- og forskningsbasert kunnskap med spesielt fokus på evidensbasert kunnskap og metodikk til sentrale myndighetsaktører, kommuner, sivilsamfunnet og andre aktører på integreringsområde i Norden. Nordens Velferdssenter skal samarbeide med Nordregio om dette oppdraget. Clearingsentralen skal ha et samarbeid med sekretariatet i Nordisk Ministerråd om planlegging og gjennomføring av oppgavene i bevilingsbrevet.
Bakgrund och finansiering: MR-SAM-beslut. Handlingsplan för vision 2021–2024 mål 7, 9 och 12. Finansieras av MR-SAM.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
I 2021 skal Clearingsentralen fortsatt ha fokus på arbeidsinkludering av flyktninger og innvandrere. I tillegg skal sentralen ha fokus på segregerte/utsatte boområder, nyankomne barn og unge, inkludert enslige mindreårige, og frivillighetens og sivilsamfunnets rolle i integreringen.
Rapporten Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden har publicerats. CAGE-projektet om unga flyktingar har sammanfattats och översatts till alla nordiska språk. Ett  seminarium om arbetsmarknaden och hur den påverkats under pandemin för utrikesfödda personer genomfördes inom ramen för konferensen Nordiskt välfärdsforum
Ja
Clearingsentralen skal ha særlig fokus på metodeutvikling, inkludert oppsummering av evidensbasert kunnskap og god praksis og hva som er effektive metoder i integreringspolitikken.
Clearing centralen har summerat forskning och metodutveckling och  tagit fram ny nordisk statistik till rapporter som publicerats under året.  Nya lärande exempel har publicerats på webben.
Ja
Man skal videreutvikle formidlingsaktiviteten, inkludert hjemmesiden, spredning av aktuell kunnskap gjennom sosial medier, webinarer og andre kanaler for formidling.
Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till 1 688 vilket är en ökning med 62 procent. Antalet besökare på hemsidan har ökat med 38 procent och uppgick till 19 866. Antalet personer som följer projektet via vår kontaktlista uppgår till 1 993. Under året har tillgängligheten på webbplatsenökat. Under året har fakta i ett nytt format, StoryMap, presenterats samt   lättillgänglig infografik över migrationen i de nordiska länderna har tagits fram.
Ja
Clearingsentralen skal arrangere en konferanse i løpet av året med fokus på å formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap på de prioriterte politikkområdene i Samarbeidsprogrammet for integrering av flyktninger og innvandrere. 
En hybrid-konferens genomfördes i november med fokus på inkludering på arbetsmarknaden i skuggan av pandemin. Konferensen direktsändes digitalt och hade även fysiska deltagare i Stockholm.
Ja
NVC koordinerer en nordisk ekspertgruppe inden for området tidlige indsatser, inklusion og integration af nyankomne børn, unge og familier og en ekspertgruppe på inkludering av flyktninger og innvandrer på arbeidsmarkedet
Fyra expertgruppsmöten har arrangerats under året, varav två var flerdagsmöten i Köpenhamn med studiebesök.
Ja
Clearingcentralen ska under 2021 inkludera ett nytt temaområde om covid-19 och vilka konsekvenser det för med sig för flyktingar och invandrare. Projektet fokuserar särskilt på följderna av en förändrad arbetsmarknad.
Två rapporter har tagits fram i samarbete med Nordregio, Integrating immigrants into the Nordic labour markets – The impact of the Covid-19 pandemic och Who is left behind – The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions. Båda rapporterna tar upp konsekvenser av pandemin, som är årets temaområde. Ett nätverksmöte med civilsamhället genomfördes i september med fokus på pandemin och dess konsekvenser för det integrationsarbete de bedriver. Mötet resulterade i en rapport som publiceras 2022.
Ja
Nordisk statistik och kartor kommer att uppdateras löpande i samarbete med Nordregio.
Kartor och statistik uppdateras löpande på webben.
Ja
 

Särskilda projekt och insatser

1. Kommunikation

Mål:

NVC:s kommunikation syftar till att sprida kunskap och bidra till att verksamhetens resultat sprids till definierade målgrupper. För att lyckas med uppdraget och få en effektiv spridning i för målgrupperna relevanta kanaler utvecklar NVC den kommunikativa tillgängligheten i både form och innehåll och i enlighet med den nordiska visionens mål.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
Nordens välfärdscenter ska utveckla såväl den interna som externa informationen så kan den förstås och nyttjas av alla människor oavsett funktionsförmåga.
Intranätet är omgjort och uppdaterat och fyller syftet som en intern kommunikationsplattform där samtliga dokument som behövs för arbetet finns att tillgå. På intranätet finns också interna nyheter, där till exempel nyheter från sekretariatet kan kommuniceras.
Externa hemsidan har uppdaterats under året så att den uppfyller 95 procent av de krav som ställs enligt Tillgänglighets-direktivet.  
Ja
Kommunikationen skal understøtte de resultatmål, der sættes på virksomhedsområderne og sikrer, at de spredes på olika språk til relevante aktører i Norden.
NVC:s evenemang är ofta flerspråkiga och på NVC:s webbplats finns flera språkversioner. Förekommande debattartiklar och vissa nyhetsbrev översätts till de nordiska språken. Sökordsoptimering sker på samtliga språk i syfte att uppnå bättre målgruppsrelevans.  
Ja
 

2. Nordisk välfärdsforskning

Mål:

NVC bidrar till att nordisk forskningsbaserad kunskap avseende välfärdspolitik ökar.
Bakgrund och finansiering: NVC inititerat 2015. Finansieras genom basbeviljning samt finansiering från Fafo. 
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
Nordens välfärdscenter fortsätter att i samarbete med den norska forskningsinstitutionen Fafo ge ut den vetenskapliga tidskriften Nordisk välfärdsforskning med två nummer 2021.
Nordiskt välfärdsforskningstidskriften kom ut med tre nummer under 2021. I dessa tre nummer har totalt 15 vetenskapliga artiklar publicerats, totalt ca 200 sidor. För att ytterligare öka tidskriftens vetenskapliga kvalitet har det under året formerats en sk. editorial board, bestående av 13 forskare, mestadels professorer från universitet i Norden.
Ja
 

3. Internationellt arbete

Mål:

NVC ska sprida nordiska välfärdspolitiska lösningar och erfarenheter till relevanta internationella aktörer och i Nordens närområde. Institutionen deltar i relevanta internationella organisationers arbete för att främja erfarenhetsutbyte.
Finansieras genom basbeviljning.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC bidrar i samarbete med Nordiska ministerrådets kontor i Estland, Lettland och Litauen till nordiskt-baltiskt samarbete samt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan aktörer på social- och folkhälsoområdet.
NVC har deltagit i uppföljningen av nordiskt-baltiskt samarbete inom S-sektorn i samarbete med finska ordförandeskapet och Nordiska ministerrådets baltiska kontor. NVC har haft många baltiska deltagare i webbinarier och projektledarna har medverkat i aktiviteter i Baltikum.
Ja
I enlighet med Handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar NVC till andra aktuella internationella samarbeten, exempelvis genom att tillsammans med ordförandelandet, eller annat nordiskt land, arrangera ett sidoevenemang i samband med statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Funktionshindersrådet gjennomførte en workshop om EU`s webtilgjengelighets-direktiv og pågående arbeid med tilgjengelighetsdirektiv med blant andre Inmaculada Placencia Porrero, fra EU-kommissionen. NVC gjennomførte et sideevenement  ved FN sitt statspertsmøte om  CRPD. Finland, Danmark og Nordisk ministerråd var vertskap for møte.
Ja
NVC bidrar med nordiska perspektiv och metoder samt bevakar internationella initiativ genom Deafblind Internationals (DbI) styrelsearbete och medverkar på olika konferenser i dess regi.
Ingen konferens pga coronapandemin, men NVC har deltagit på fem digitala styrelsemöten.
Ja
Inom alkohol och drogområdet deltar NVC i följande expertgrupper i syfte att bland annat främja gemensamt nordisk agerande i internationella sammanhang: Expertgrupp om alkohol-, tobaks- och narkotikafrågor ASA EG inom Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS),  den nordiska alkoholtjänstemannagruppen och Nordiskt narkotikaforum.
NVC har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i Danmark, afholdt det første møde i det uformelle nordiske netværk om Health Literacy (HL). De nordiske lande har endvidere bidraget med at kvalitetssikre landespecifikke sider i rapporten om HL, som udkommer i 2022.
Ja
 

4. Nordisk välfärdsforum 2021

Mål:

NVC genomför den uppskjutna konferensen Nordiskt välfärdsforum under 2021.
Finansiering: Basbeviljning.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC utarbetar i samarbete med det finska ordförandeskapet ett övergripande förslag och inriktning på konferensen och stämmer av innehållet med ÄK-S.
Nordens välfärdscenter har tillsammans med det finländska ordförandeskapet samt efter avstämning med ÄK-S planerat och genomfört Nordiskt välfärdsforum 2021. Pga pandemin fick konferensen i ett sent länge planeras om till ett webbinarium.
Ja
 

5. Effektiv förvaltning och sakmässigt utbyte mellan institutionerna i Stockholm

Mål:

Att undersöka möjligheter för utökat administrativt samarbete mellan de nordiska institutionerna i Stockholm.
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
Sammen med Nordregio evaluere samarbejdet og se efter mulighederne til yderligere fælles løsninger vedrørende IT, økonomi og HR, der kan opstå i forbindelse med NVCs flytning til nye lokaler på Skeppsholmen.
Nordens välfärdscenter och Nordregio har under året tagit ytterligare steg för att öka det administrativa samarbetet. Institutionerna kommer från 2022 att ha en gemensam administrativ chef och en HR specialist. Institutionerna har sedan tidigare en gemensam anställd IT samordnare. Därutöver har institutionerna under året tagit initiativ för att under 2022 färdigställa en gemensam studio. 
Ja
 

6. Brugerinddragelse

Supplerande beviljningsbrev nr. 2 2020
Resultatmål i beviljningsbrev 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
NVC arbejder i overensstemmelse med Supplerende bevillingsbrev nr. 2 2020 NVC, med opstart og koordinering af nyt nordisk netværk om brugerinddragelse.
Projektet påbörjades i slutet av 2021. Inbjudan till referensgrupp och upphandling av leverantör av kunskapssammanställning påbörjades i början av 2022. Projektet kommer att slutföras i oktober 2022.
Försenat

7. Ensamhet och isolation i ett Covid 19 perspektiv

Supplerande beviljningsbrev nr. 3 2021

Resultatmål i supplerande beviljningsbrev 2 2021
Aktiviteter och resultat 2021
Uppfyllt
Diskussion af hvilke udsatte og sårbare befolkningsgrupper der er af særlig interesse for landene at undersøge i forhold til ensomhed og isolation under covid-19-pandemien.
Under året har nordiskt kunskapsutbyte pågått med forskare och experter och material har samlats in.
Ja
Kortlægning af hvordan ovenstående udsatte og sårbare befolkningsgrupper påvirkes af situationen under covid-19. Det foreslås, at eksisterende netværk inddrages i projektet.
Erfarenheterna av isolering och ensamhet under pandemin har diskuterats på olika nätverksmöten med bl.a. funktionshindersrådet, nätverket för kommunikativa relationer inom dövblindsamarbetet, demensnätverket och nordiska expertgruppen om ensamhet och social isolering bland äldre. En nordisk referensgrupp med forskare har tillsatts som stöd för projektet. Ett publikt webbinarium om ensamhet under pandemin hos äldre arrangerades 26 oktober. En kunskapssammanställning som ges ut 2022 förbereddes och upphandlades.
Ja
Opsamling og udveksling af best practice for gode løsninger på forebyggelse af isolation og ensomhed blandt udsatte og sårbare grupper i. 
Insamlingen och utbytet av goda lösningar och policy har pågått parallellt bland annat under alla möten, och kommer att sammanställas i en publikation 2022.
Ja