Direktörens förord 

Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Det är kärnan i Nordiska ministerrådets vision. För att förverkliga visionen prioriterar ministerrådet tre strategiska områden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Nordens välfärdscenter har som särskilt uppdrag att bidra till det sociala hållbarhetsmålet. Under 2021 har Nordens välfärdscenter genomfört en rad insatser inom social- och folkhälsoområdet som främjar arbetet för en inkluderande och jämställd region. Verksamheten har särskilt haft fokus på hur utsatta gruppers delaktighet i samhället kan öka samt hur teknik och digitalisering kan bidra till ökad social hållbarhet. Nordens välfärdscenter har också under 2021 haft i uppdrag att bidra till kunskapen om hur pandemin påverkat särskilt utsatta grupper.    
Trots att verksamheten under 2021 till stora delar präglats av pandemin har Nordens välfärdscenter kunnat upprätthålla en aktiv verksamhet. Med hjälp av utvecklade digitala arbetsmetoder har vi kunnat fortsätta att stödja nätverk, erbjuda arenor för expertmöten samt sprida aktuell och relevant nordisk kunskap. Den digitala omställningen har för Nordens välfärdcenters verksamhet varit en positiv och utvecklande förändring som bidrog till att vi även under 2021 nådde en allt större publik runt om i Norden.
Denna årsredovisning innehåller en redogörelse för verksamheten under 2021. Med detta intygar jag att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och institutionens ekonomiska ställning.
Slutligen vill jag tacka medarbetare och experter som bidragit till att kunskapen om de nordiska välfärdsfrågorna ökat. Ett stort tack också till alla andra som vi har samverkat med under året och som bidragit till att Nordens välfärdscenter har kunnat fullfölja sitt uppdrag och utgöra en plattform för nordisk välfärdsutveckling. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och blickar framåt mot ett nytt verksamhetsår.
 
Eva Franzén       
                                                                                  
Direktör