3. Styrning och kontroll

För att säkerställa att Nordens välfärdscenter fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och krav enligt strategiskt mandat och beviljningsbrev inom ramen för befintliga medel har institutionen utvecklat rutiner och dokument till stöd.

Styrning och kontroll av ekonomin

Grunden för Nordens välfärdscenters ekonomiförvaltning är en god hushållning av institutionens medel genom rättvisande och transparent budgetering, redovisning och uppföljning.
Nordens välfärdscenter gör en preliminär budget som också presenteras för institutionens råd på hösten. Den preliminära budgeten bygger på då kända förutsättningar när det gäller intäkter, kostnader, personal och resultatprognos för innevarande år samt målformuleringarna i utkastet till beviljningsbrev. Projektledare och andra budgetansvariga får då även preliminära budgetramar för att planera sina projekt för det kommande året. Den preliminära budgeten utvecklas när förutsättningarna ändras. I slutet av februari fastställs en definitiv budget med disponeringsplan samt budget för projekten/verksamheterna. Den definitiva budgeten är den budget som institutionens ekonomiska utfall jämförs med i halvårs- och delårsbokslut. Projekt/verksamhetsbudgetarna kan revideras internt under året om förutsättningarna ändras.  
Samtliga medarbetare med budgetansvar har tillgång till löpande uppdaterade budgetutfallsrapporter. De ska snarast möjligt kontakta redovisningsansvarig när de upptäcker felaktigt bokförda poster.
Projektutfallet jämfört med budget stäms också av i samband med projektuppföljning som ledningen gör två gånger per år med projektledarna, samt i samband med delårsbokslutet.
Förutom halv- och helårsbokslut gör Nordens välfärdscenter förenklade kvartalsuppföljningar av budgetutfallet. Dessutom görs löpande uppdateringar av innevarande års resultatprognos och, från och med april, nästkommande års resultatprognos.  
Alla balanskonton, tillgångar och skulder, stäms av varje månad av redovisningsansvarig.

Styrning och kontroll av verksamheten

Verksamheten vid Nordens välfärdscenter bedrivs i huvudsak i projektform. Institutionens projektstyrning är en viktig del i verksamhetsstyrningen. Varje projekt har en projektledare som har beslutsrätt för projektet inom gällande projektbudget. Projektledaren är ansvarig för projektets genomförande, leveranser och budget. Projektledaren har tillgång till stöd och coaching av verksamhetsledare. Regelverk, obligatoriska dokument och stöddokument för projektverksamheten finns och syftar till att förbättra kvaliteten på institutionens verksamhet. Nordens välfärdscenters verksamhetsplanering och projektmodell ska säkerställa process och struktur så att verksamheten kan genomföras på ett professionellt och strukturerat sätt. I projektmodellen finns information om hur projektet bidrar till att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män och övriga mångfaldsaspekter, hur projektet bidrar till Agenda 2030 och Vision 2030 samt hur projektet bidrar till att stärka rättigheter och levnadsvillkor för barn och unga. Vidare stöds projektledararen av kommunikationsrådgivare, som är ansvariga för Nordens välfärdscenters externa och interna information. Institutionens administrativa personalresurser ansvarar för ekonomi, personalfrågor, övrig administration samt IT.    
Som en del av verksamhetsplaneringen görs en riskanalys över årets verksamhet med dokumentation över sannolikhet för att en risk ska inträffa, konsekvenser för om risken inträffar samt eventuella nödvändiga förebyggande åtgärder. Detta förfarande utgör en grund för att institutionen ska kunna vidta lämpliga åtgärder för att fullgöra ansvaret för verksamheten och uppnå de mål som är definierade i beviljningsbrevet.

Riksrevisionens granskning av årsrapporten 2020

Riksrevisionen revisionsberättelse för Nordens välfärdscenter 2020 är, liksom alla tidigare år, en ren revisionsberättelse.
En ren revisionsberättelse innebär att enligt Riksrevisionens uppfattning har Nordens välfärdscenter:
  • Upprättat årsrapporten enligt det av Nordiska ministerrådet beslutade ekonomireglementet, gällande från den 3 mars 2016, med tillämpningsanvisningar i handbok för institutioner och övriga beslut för institutionen.
  • I alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Nordens välfärdscenter ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per 31 december 2020.
  • Lämnat en resultatrapport och annan information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsrapporten som helhet.
I Riksrevisionens rapportering ingår också en sammanställning över identifierade ej väsentliga fel, det vill säga fel som inte påverkar det redovisade resultatet för året eller den redovisade ekonomiska ställningen vid årsskiftet – en så kallad fellista. I fellistan från granskningen av Årsrapporten 2020 finns det inte några rapporterade fel.