4. Årsräkenskap

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Nordiska ministerrådets Handbok för Institutioner, Ekonomireglementet och i enlighet med god redovisningssed för att ge en rättvisande bild av Nordens välfärdscenters ekonomiska ställning och resultat.
Projektintäkter och kostnader bokförs enligt periodiseringsprincipen (bokföringsmässiga grunder); intäkter och kostnader som hör till räkenskapsåret tas med, oavsett när de betalas. Upparbetade intäkter som ännu inte fakturerats/rekvirerats tas upp som fordringar i balansräkningen och som intäkt i resultaträkningen. Förskotterade ersättningar har tagits upp som skuld. Beviljade ej utbetalda och ej upparbetade projektmedel bokförs som projektfordring.
Poster i utländsk valuta i balansräkningen värderas till balansdagens valutakurs. När posterna i balansräkningen regleras bokförs differensen mellan den uppbokade posten och verkligt betald summa som valutakursvinst eller valutakursförlust i resultaträkningen under Övriga finansiella intäkter eller Övriga finansiella kostnader.
Anläggningstillgångar aktiveras inte i balansräkningen utan inköpen kostnadsförs direkt. Beloppsgräns för periodiseringar är 10 000 SEK.
Vid konsolideringen av Nordens välfärdscenter Sverige och Nordens välfärdscenter Finland har interna skulder och fordringar eliminerats.
Beloppen i årsräkenskapen är redovisade i tusen SEK när det inte angetts annat.

Valutakurseffekter vid konsolidering

Bokföringen i Nordens välfärdscenter Finland görs i Euro och i Nordens välfärdscenter Sverige i SEK. Den samlade räkenskapen för Nordens välfärdscenter redovisas i SEK. Nordens välfärdscenter Finlands bokföring räknas om till SEK i de konsoliderade årsräkenskaperna. Vid omräkningen har resultatposterna värderats till årets genomsnittliga växelkurs och balansposterna till balansdagen växelkurs.
Vid konsolideringen uppstår valutakurseffekter på grund av att växelkurserna skiljer sig mellan bokförd växelkurs, genomsnittlig växelkurs och balansdagens växelkurs. Dessa valutaeffekter justeras direkt i resultat- och balansräkningen.
Överföring av Nordens välfärdscenter Finlands del av basanslaget görs från Nordens välfärdscenter Sverige i Euro. I Nordens välfärdscenter Sverige är överföringen bokförd med den växelkurs som gällde vid överföringen. Vid konsolideringen har Nordens välfärdscenter Finlands andel av basanslaget värderats till årets genomsnittliga kurs. Effekten av valutakursdifferensen har justerats direkt i resultaträkningen.
I resultaträkningen justeras också effekten av att årets resultat för Nordens välfärdscenter Finland, uttryckt i SEK, värderas till olika valutakurser (resultatposter till genomsnittlig kurs och balansposter till balansdagens kurs).
Eget kapital i Nordens välfärdscenter Finland värderas till SEK balansdagens växelkurs. I föregående års balansräkning värderades Nordens välfärdscenter Finlands eget kapital till föregående års balansdags växelkurs. Differensen som uppstår på grund av olika växelkurser justeras i balansräkningen.
Växelkurseffekterna specificeras också i not 5.

Ekonomiskt resultat, kostnader och intäkter

Nordens välfärdscenters omsättning 2021 uppgår till 42 132 tusen SEK och resultatet till 77 tusen SEK. Resultatet är 1 165 tusen SEK bättre än det budgeterade underskottet 1 088 tusen SEK. Huvudorsaken är lägre kostnader till följd av den fortsatta pandemin. Men även besparingar har bidragit till resultatet.
Kostnader för varor och tjänster uppgick endast till 71 procent av de budgeterade kostnader. Det beror på att en stor del av verksamheten har genomförts digitalt i stället för fysiskt och vissa aktiviteter har skjutits upp till 2022. Dessutom har många projekt med särskild projektfinansiering startats under 2021 eller under slutet av 2020. Projektkostnader för köp av tjänster i de nya projekten har blivit lägre under 2021 än budgeterat. Det beror på att en mindre andel av de projektens totala inköp har gjorts under 2021 än vad som antogs i budgeten.
Nordens välfärdscenters satsning på att utveckla digitala evenemang i en modern studio blev lägre än budgeterat under 2021, tack vare samarbete med Nordregio.
Pandemin har vidare medfört att kostnaden för stödordningen blev lägre än budgeterat   då många av de stödberättigade aktiviteterna ställts in under 2021.
Personalkostnaderna var sex procent högre än budgeterat, trots att två rekryteringar skjutits upp i syfte att hålla nere personalkostnaderna. Det beror på de kraftigt ökande pensionskostnaderna i Sverige under 2020 och framför allt under 2021 som Nordens välfärdscenter rapporterade om i samband med delårsrapporteringen 2021.
Projektintäkter från NMRS var 27 procent lägre än budgeterat. Projektintäkter periodiseras till det år som projektets kostnader upparbetas. Som en följd av att projektkostnaderna var lägre än budgeterat (enligt ovan), periodiseras en större andel av projektintäkterna till kommande år än budgeterat. Projektintäkterna 2021 blir därmed lägre en budgeterat.
Övriga intäkter var i nivå eller över budgeterade intäkter.

Resultaträkning

 
 
Budget
Utfall 2021
 
Totalt
Utfall 2020
 
Not
2021
Finland
Sverige
Justering*
Intäkter
1
Basbeviljning från NMR
5
25 726
5 722
19 950
55
25 726
26 459
Nationella bidrag
3 525
0
3 547
0
3 547
3 495
Projektmedel från NMR
14 692
1 100
9 644
0
10 744
10 795
Andra externa projektmedel
1 927
1 175
788
0
1 963
2 543
Övriga intäkter
0
0
110
0
110
144
Finansiella intäkter
0
1
41
0
41
7
Totala intäkter
 
45 869
7 998
34 079
55
42 132
43 443
Kostnader
1
 
Personalkostnader
23 561
4 847
20 244
0
25 090
23 452
Varor och tjänster
2
21 546
2 329
13 072
0
15 401
14 578
Bidrag till externa projekt
1 850
0
1 453
0
1 453
1 845
Finansiella kostnader
0
4
57
0
62
164
Totala kostnader
 
46 957
7 180
34 827
0
42 007
40 040
 
 
 
 
 
 
0
Resultat före justering
 
-1 088
818
-747
55
125
3 403
Justering växelkurseffekt
5
7
-55
-48
11
Årets resultat
 
-1 088
824
-747
0
77
3 414
* Justeringen växelkurseffekt, se vidare not 5.

Ekonomisk ställning per den sista december 2021

Nordens välfärdscenter ekonomisk ställning är fortsatt god. Det egna kapitalet uppfyller väl kravet för tre månaders drift.
De väsentligaste skillnaderna i Nordens välfärdscenters balansräkning jämfört med föregående år är:
  • Kassa/bank har ökat med 2 319 tusen SEK. Huvudorsaken är att projektförskott (utbetalda ej förbrukade projektmedel) har ökat.
  • Projektförskott har ökat med 1 909 tusen SEK beroende på att projektmedel betalats ut under 2021 till projekt där en stor del av de totala projektkostnaderna kommer efter 2021.
  • Under 2021 har Nordens välfärdscenter avsatt 232 tusen SEK för, under året, beslutad delpension. I posten avsättningar ingår även avsättning till lokala omställningsmedel med 143 tusen SEK. Avsättning till lokala omställningsmedel redovisades tidigare år under övriga kortfristiga skulder.