Folkhälsoarbete på Nordens välfärdscenter

Fokus för folkhälsoarbetet på Nordens välfärdscenter är att förebygga riskfaktorer för icke smittsamma sjukdomar (NCD) – alkohol, kost och fysisk aktivitet är särskilt prioriterade frågor.
Inom ramen för ett projekt om hälsokompetens, health literacy, etablerade Nordens välfärdscenter ett informellt myndighetsnätverk. Det första mötet genomfördes i samarbete med den danska Sundhedsstyrelsen. En kunskapsgenomgång på området om hälsokompetens har tagits fram under året. Även i projektet Stöd och uppföljning för barn födda med prenatal alkohol- och drogexponering - i ett nordiskt perspektiv, togs en rapport, inklusive policy briefs, fram. Båda rapporterna kommer att publiceras under 2022.
I projektet om kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden genomfördes ett webbinarium under hösten, med över 100 deltagare. Där bidrog projektet med kunskap om prevention av demens, offentliga måltiders betydelse för äldres hälsa samt den fysiska aktivitetens betydelse för bibehållen funktionalitet på äldre dagar.
Projektet lanserade en projektsida där ett urval av nordiska och nationella riktlinjer om kost och fysisk aktivitet hos äldre finns samlade för experter och praktiker i de nordiska länderna.

Nordiskt samarbete kring alkohol- och drogfrågor

Nordens välfärdscenter deltog under året i det löpande kunskapsutbytet som sker i de nordiska nätverken inom alkohol- och drogområdet. Det är möten som arrangeras av alkoholtjänstemannagruppen, nordiskt narkotikaforum och det baltiskt-nordiska nätverket Nordic Dimension Partnership in Public Health and Social wellbeing (NDPHS).
Institutionen ansvarar för tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Tidskriften gav under 2021 ut sex nummer, vilket innebar att 44 vetenskapliga artiklar publicerades. Av de publicerade artiklarna var 9 från Sverige, 10 från Norge, 7 från Danmark och 12 från Finland. NAD:s senaste så kallade impact factor var 1,6, den tidigare var 1,0.
NAD:s redaktion samarbetar med forskare och forskargrupper i hela Norden och upprätthåller det nordiska rusmedelssamarbetet. Tidskriften stöder juniora forskare och fungerar som en kanal för samnordiska analyser. Tidskriften var också under året medarrangör för Kettil Bruun-symposiet i alkoholepidemiologi, med 200 deltagare.
Nordens välfärdscenters populärvetenskapliga webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling, PopNAD, är knuten till tidskriften NAD. Under året publicerades 23 artiklar och cirka 52 000 personer besökte webbplatsen under året, vilket är en 30-procentig ökning i förhållande till året före.

Sekretariat för Nordisk folkhälsoarena

Nordens välfärdscenter är sekretariat för Nordisk folkhälsoarena, som är ett forum där tjänstemän från social- och hälsodepartementen i Norden utbyter kunskap och erfarenheter om den nationella folkhälsopolitiken. I samarbete med det finska ordförandeskapet genomförde sekretariatet två möten för folkhälsoarenan under 2021. Det första mötet fokuserade på sekundära folkhälsoeffekter av coronapandemin. Länderna presenterade hur sociala restriktioner påverkat utsatta grupper och den psykiska hälsan i befolkningen samt vilka åtgärder som vidtagits för att mildra pandemins sekundära effekter. Temat på årets andra möte var möjligheten att förebygga icke-smittsamma sjukdomar (NCD) genom offentligt finansierad mat och fysisk aktivitet.

Social isolering och ensamhet under covid-19-pandemin

Den pågående covid-19-pandemin var en stor utmaning för den nordiska folkhälsan. Nordens välfärdscenter hade under året en satsning på att motverka social isolering och ensamhet som drabbat i synnerhet äldre, personer mer funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. I Nordiska ministerrådets handlingsplan för att nå visionsmål 9, står det att det är det viktigt att lyfta även de sociala konsekvenserna av krisen och dra lärdomar av pandemin för framtiden. Nordens välfärdscenter vill bidra till utvecklingsarbetet och effektivare insatser genom att öka kunskapen om erfarenheterna av ofrivillig ensamhet under pandemin och genom att lyfta fram insatser och interventioner som fungerat. Vårt arbete i olika nordiska expertgrupper och -nätverk har ökat kunskapen och förståelsen inom området. Kunskapen har spridits och fördjupats bland annat i ett webbinarium om social isolering och ensamhet bland äldre vuxna, på vår webbsida och i möten med andra intressenter. Resultaten sammanställs i en publikation 2022.