Institutionens internationella arbete

Nordens välfärdscenter samarbetade på olika temaområden med de baltiska länderna under 2021. Samarbetet skedde via Nordiska ministerrådets egna kontor i Estland, Lettland och Litauen och bestod av baltiskt deltagande i olika digitala evenemang som har organiserats av Nordens välfärdscenter. Det har även funnits deltagare från Baltikum i webbinarier på funktionshinderområdet, äldreområdet, barn och ungdomar och välfärdsteknologi. Nordens välfärdscenter organiserade ett nordiskt-baltiskt webbinarium om medfödd dövblindhet och vi Nordens välfärdscenter medverkade även i konferensen Inclusive Society from a child’s perspective i Vilnius.  
En digital nordisk-baltisk workshop om strategiskt arbete för demensfrågor genomfördes i samarbete med det finska ordförandeskapet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Nordiska ministerrådets kontor i Lettland. Därutöver har Nordens välfärdscenter också deltagit vid den baltisk-nordiska konferens som NordAn arrangerade om alkohol- och drogpolitik.
Under rubriken Funktionshindersamarbete nämndes också sidoevenemanget som organiserades vid statspartsmötet för FN-konventionen (CRPD). Evenemanget var digitalt och temat var rätten till ett självständigt liv och integration i samhället.
Det nordiska arbetet inom funktionshinderområdet presenterades vid FN:s mötet om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020 och Nordens välfärdscenter genomförde ett digitalt sidoevenemang med fokus på artikel 19 i CRPD om rätten till ett självständigt liv och integration i samhället. Det finska ordförandeskapet för 2021 stod värd för evenemanget, representerat av Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.
Därutöver har också projektet Nordisk samverkan om integration medverkat med en presentation på EU-kommissionens konferens Mutual Learning Conference on Integration of migrants with a Spotlight on skills intelligence and learning, housing, women and children.