Nordiskt samarbete inom funktionshinderområdet

Nordens välfärdscenter är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, Funktionshindersrådet. Under året genomfördes två digitala möten och ett fysiskt.
Representanter från intresseorganisationer för unga funktionsnedsatta deltog vid alla tre mötena. De ungas medverkan har främjat barn- och ungdomsperspektivet i Funktionshinderrådets arbete och därmed svarat upp på tidigare års utmaningar kring ungdomsrepresentation i rådsarbetet. 
Teman för rådets möten var finansieringsmodeller och organisation av specialiserade tjänster för personer med funktionsnedsättning samt om personer med funktionsnedsättning med bakgrund från ursprungsbefolkningen. Arbetet har stärkt implementeringen av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och bidragit till den nordiska visionen om att göra Norden mer inkluderande och jämlikt.
Arbetet med Handlingsplanen för nordiskt samarbete inom funktionshindersområdet är i slutfasen. Flera av de projekt som initierades i handlingsplanens första fas avslutades 2021
Inom politikområdet arbetsliv och hållbar utveckling fanns projektet Framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättning som avslutades 2021. Projektet har fått internationell uppmärksamhet. Den välrenommerade internationella stiftelsen Zero Project rankade vårt Future working life-projekt bland de 76 mest innovativa metod- och policyprojekten vid en global jämförelse 2021. Projektet bidrog till att göra Norden mer konkurrenskraftigt och hållbart genom att kartlägga tekniska lösningar, beskriva lovande praxis och social innovation i syfte att öka inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Projektet publicerade fyra rapporter och arrangerade två webbseminarier med internationell profil och deltagande.
"Det nordiska arbetet inom funktionshinderområdet presenterades vid FN:s möte om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i New York."
Det nordiska arbetet inom funktionshinderområdet presenterades vid FN:s möte om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i New York. Det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020 och Nordens välfärdscenter genomförde ett digitalt sidoevenemang med fokus på artikel 19 i CRPD: om rätten till ett självständigt liv och integration i samhället. Det finska ordförandeskapet för 2021 stod värd för evenemanget, representerat av Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.
En satsning inom området mänskliga rättigheter och inkludering genomfördes under året i form av ett internationellt seminarium. Seminariet Indigenous peoples: language, culture and life cycle  - se även under rubriken Nordiskt demensnätverk.
Planeringen av seminariet kopplade samman yrkesgrupper, intresseorganisationer och institutioner i hela Norden, inklusive samiska och grönländska. Erfarenheterna från seminariet har samlats i en gemensam rapport av Nordens välfärdscenter, Finlands Sameting, Socialministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland.

Nordiskt samarbete om dövblindverksamhet

Dövblindverksamheten på Nordens välfärdscenter har som uppdrag att främja nordiskt samarbete och kunskapsutveckling på ett område som är relativt litet i varje enskilt land. Genom det nordiska samarbetet har det över tid byggts upp en stabil kunskapsgrund som kan skapa förutsättningar för ett inkluderande samhälle. Samarbetet sträcker sig även utanför Norden och involverar myndigheter, organisationer och forskarmiljöer. Förutom ett stort antal expertmöten och projektarbeten arrangerade verksamheten under året 14 utbildningar, seminarier och webbinarer. De digitala föreläsningarna har spelats in, textats på engelska och finns på Nordens välfärdscenter webbsida för vidare spridning över tid, vilket också ökat tillgängligheten. Vidare blev under året 16 personer från åtta olika länder diplomerade handledare i Tactile Working Memory Scale. Grunden är en manual med samma titel som Nordens välfärdscenter publicerat. Handledarna har som uppdrag att utbilda andra och kunna handleda vid kognitionsutredningar. Nordens välfärdcenters publikation If you can see it you can support it, har tagits upp som utbildningslitteratur både på universitet och i studiegrupper inom olika verksamheter världen över.  

Stödordningen – bidrag till organisationer på funktionshinderområdet

Nordens välfärdscenter beviljade under 2021 cirka 1,6 MSEK för nordiskt samarbete till funktionshindersorganisationer. 17 konsortier fick stöd för nätverksaktiviteter och elva för projektsamarbete. Sju av projektsamarbeten handlade om barn och ungdomar eller deras familjer.