Barn och ungas levnadsvillkor

Under året bjöd Nordens välfärdscenter in nationella myndigheter och experter till samarbete kring lika möjligheter för delaktighet och utveckling för barn och unga. Vi arrangerade webbinarier och seminarier, samlade   kunskap om praktik, metoder och forskning och spred detta i rapporter och artiklar. Under 2021 lanserades två rapporter på området. I rapporten Se, lytte og inkludere - Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden, redogörs för barns rätt att bli hörda, sedda och inkluderade. Rapporten är en översikt över de nordiska ländernas arbete med delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning. Rapporten Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden, togs fram i nära samarbete med institutionens nordiska expertgrupp inom integrationsområdet. Rapporten beskriver ländernas satsning på förskola som den första integrationsarenan för nyanlända barn samt hur förskolan kan samarbeta med andra sektorer för att också främja föräldrarnas integration i samhället.  
Under 2021 fick Nordens välfärdscenter i uppdrag att utveckla ett fyraårigt nordiskt samarbete om barn och ungas rätt att bli hörda i skola och fritid under coronapandemin. En nordisk expertgrupp tillsattes och består av experter på myndighetsnivå från vart och ett av de nordiska länderna, Färöarna och Grönland samt fyra ungdomsexperter. Ländernas samarbete startade under hösten med ett webbinarium där de nordiska och europeiska barnombudsmännens arbete med barnrättsbedömningar stod på agendan. Året avslutades med ett tvådagars samarbetsseminarium om nordiska fördelar för samarbete de kommande åren.