2. Personal, organisation och nyckeltal

Nordens välfärdscenter har kontor i Sverige och Finland. Nordens välfärdscenters direktör är ansvarig för institutionens verksamhet, personal och ekonomi. Direktören har stöd av en ledningsgrupp i arbetet med att leda och styra institutionen. Ledningsgruppen består av två verksamhetsledare, administrationschef och kommunikationschef. Verksamhetsledarna ansvarar för verksamheterna inom tilldelade verksamhetsområden. De samordnar, stödjer och följer upp verksamhetsområdenas projekt.
Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform. För varje projekt finns en utsedd ansvarig projektledare. För arbetet finns rutiner och riktlinjer för hur projektarbetet ska genomföras samt för befogenheter och ansvarsfördelning. Kommunikationsarbetet är en central del av verksamheten. Till stöd för detta arbete finns ansvariga kommunikationsrådgivare. Det finns en kommunikationsstrategi som ger en generell vägledning hur institutionen ska kommunicera med olika målgrupper. Strategin är ett styrmedel för alla delar av institutionens kommunikation. Den syftar till att kommunikationen blir mer konsekvent, strategisk och samordnad. Evenemang är en kärnverksamhet vid Nordens välfärdscenter och institutionen har därför en särskild evenemangspecialist som samarbetar med projektledare och kommunikationsrådgivare. 
"Nordens välfärdscenters råd har inte något juridiskt eller formellt ansvar men det har en viktig funktion genom att bidra med fackmässig och strategisk input och fungera som länk mellan länderna och institutionen."
Nordens välfärdscenters råd har inte något juridiskt eller formellt ansvar men det har en viktig funktion genom att bidra med fackmässig och strategisk input och fungera som länk mellan länderna och institutionen. Under 2021 hade Nordens välfärdscenters råd två möten. Båda dessa möten var digitala på grund av pandemin.
Den sista december 2021 hade Nordens välfärdscenter totalt 22 anställda, två fler än föregående årsskifte, 15 i Sverige och sju i Finland. Antalet årsarbetskrafter under 2021 uppgick till 22,2 vilket är 0,2 färre än föregående år. Sex anställningar, två i Sverige och fyra i Finland påbörjades under 2021. Av dess var fem med nordiska kontrakt och en var ett vikariat. Under 2021 har också två rekryteringar genomförts i Sverige med anställningsstart under 2022. Under 2021 avslutades fyra anställningar.
Sjukfrånvaron uppgick till 1,9 procent under 2021 (2,7 procent 2020), 2,5 procent för kvinnor och 0 procent för män.
Personalens utbildningsbakgrund, erfarenheter och kompetenser varierar men huvuddelen har en akademisk samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund. Institutionen eftersträvar att ha anställda från alla de nordiska länderna. Den sista december 2021 fanns anställda från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Institutionen strävar också efter en jämn könsfördelning. Trots det fortsätter könsfördelningen att vara ojämn. Vid årsskiftet bestod personalen av 77 procent kvinnor (100 procent kvinnor i Finland). Medelåldern hos de anställda var 52,6 år. Den höga medelåldern förklaras i hög grad av att institutionen efterfrågar medarbetare med stor ämneskompetens, vilket ofta kräver lång arbetslivserfarenhet.
Arbetsmiljöarbetet har stått i fokus för det interna arbetet under året. Nordens välfärdscenters två skyddsombud har en viktig roll i att stärka en god arbetsmiljö. Under året arbetade institutionen med de resultat som kom fram vid 2021 års medarbetarundersökning och som resulterade i en handlingsplan. Det rörde bland annat frågor som organisatorisk förmåga, samarbete och ledarskap.