Internasjonalt samarbeid

Folkehelse

International Society of Addiction Journal Editors

Nordens velferdssenters tidsskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) er medlem i International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE) og er representert i styret til ISAJE. ISAJE jobber for den høyeste kvaliteten på vitenskapelig publikasjon med særlig vekt på å støtte publisering av misbruks- og avhengighetsforskning i land med lav til middels stor inntekt og på andre språk enn engelsk. Nordens velferdssenter har vært involvert i arbeidet med det tredje opplaget av læreboken Publishing Addiction Science som er en håndbok for forskere innenfor temaet avhengighet. International Society of Addiction Journal Editors

ICARA

Nordens velferdssenter koordinerer sekretariatet for nyopprettede International Confederation of Alcohol, Tobacco and Other Drugs Research Association (ICARA). Organisasjonen er en paraplyorganisasjon for forskningsforeninger på området med formål om å fremme forskning på alkohol, tobakk, andre narkotika og avhengighetsskapende midler///. ICARA 

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) er et partnerskapsprogram innenfor helse- og velferdssektoren mellom ni land (Latvia, Litauen, Estland, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Finland og Russland), Europakommisjonen og åtte internasjonale organisasjoner (bl.a. ILO, WHO og UNAIDS og NMR). Samarbeidet, som har pågått siden 2003, inkluderer virksomhet på fire særskilte områder som koordineres av internasjonale ekspertgrupper. NDPHS

Nordens velferdssenter deltar som representant for Nordisk ministerråd i ekspertgruppen om alkohol-, tobakk- og narkotikaspørsmål (ASA EG). Gruppen jobber for å redusere andelen alkoholskader og forebygge narkotikabruk og røyking i NDPHS-landene gjennom samarbeid, formidling av kunnskap og formidling av god praksis mellom landene. ASA EG

Nettverket for retningslinjer for alkohol

Nordens velferdssenter deltar i alkoholsamarbeidet med Verdens helseorganisasjon (WHO) samt sitter i styringsgruppen for Alcohol Policy Network (APN), som er et europeisk nettverk for samarbeid og kunnskapsformidling om alkoholpolitiske spørsmål. Nettverket for retningslinjer for alkohol

Funksjonshinder

Utgangspunktet for det internasjonale arbeidet innenfor funksjonshemminger er FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonsnedsetting. Formålet med det internasjonale arbeidet er å spre nordiske politiske løsninger og erfaringer når det gjelder funksjonshemminger samt å fremme utveksling av erfaringer.

Europarådets ekspertkomité

Nordens velferdssenter har observatørstatus i Europarådets ekspertkomité om rettigheter for personer med nedsatt funksjon (Committee of Experts on the Rights of People with Disabilities, DECS-RPD). Ekspertkomitéen jobber under den europeiske komitéen for sosialt samhold, menneskeverd og likestilling.

Deafblind International

Nordens velferdssenter har en representant i Deafblind Internationals (DbI) styrelse. Deafblind Internationals hovedoppdrag er å bidra til utvikling av tjenester til døvblinde personer med formål om å skape god livskvalitet. Deafblind International

Velferdspolitikk

European Social network

European Social network (ESN) er et europeisk nettverk med mer enn 100 medlemsorganisasjoner i 34 land som jobber med spørsmål om offentlige sosiale tjenester på lokalt nivå.
Hvert år organiseres en konferanse for sosialsjefer fra hele Europa. Nordens velferdssenter har organisert et arrangement, Nordic Day, i forbindelse med disse konferansene for å presentere relevante prosjekter eller temaer som er av interesse for europeiske deltakere. European Social network

School to Work

Nordens velferdssenter har vært mer i prosessen for å utvikle et flaggskipsprosjekt innenfor EUs strategi for Østersjøsamarbeidet. Prosjektet heter ”School to Work” (S2W) og dette transnasjonale initiativet har som formål å redusere at elever dropper tidlig ut av skolen og å lære av hverandre når det gjelder arbeidet med unge som står i fare for å havne i sårbare situasjoner. School to Work

KIHASA

Siden 2014 har Nordens velferdssenter hatt en samarbeidsavtale med Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA). KIHASAs oppgave er å forske systematisk på og evaluere nasjonale retningslinjer og programmer om helse, velferd, sosiale trygdeytelser og befolkning.

Samarbeidet gjelder velferdsteknologiområdet og består av utveksling av publikasjoner, konferanser og generell faglig sparring. KIHASA

 

Følg oss på sosiale medier: