Nordiskt forskningssamarbete om hur andras alkoholkonsumtion påverkar oss

Folkhälsa

26 nov 2014

Det nordiska forskarnätverket H20 Nordic som arbetar med temat alkoholskador på tredje part samlades till en workshop i Stockholm i mitten av november. Nätverket, som koordineras av Nordens välfärdscenter, är nu inne på sitt tredje år och arbetet framskrider väl, berättar Nordens välfärdscenters projektledare Nina Karlsson.

Forskarna i nätverket är indelade i tre nordiska projektgrupper som koncentrerar sig på kvalitativa, kvantitativa och registerbaserade studier.

– Inom ramen för projektet söker vi bland annat svar på när och hur du och din omgivning påverkas av alkoholkonsumtion, vilka situationer människor upplever som skadliga för sig själva, sin familj, sina vänner och så vidare och om det finns skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller upplevelsen av negativa effekter, berättar Karlsson.

– Vi är också intresserade av skillnader i tolerans mellan olika grupper av människor och olika länder när det gäller alkoholkonsumtion. Vi frågar oss under hurdana förhållanden blir alkoholbruket i en given situation problematiskt?

Nordiskt jämförbart data

Just nu är grupperna på slutrakan med att sammanställa jämförbart data. Forskarna använder existerande data och samlar också in nytt.

– Bland annat  i surveygruppen har det varit en process i sig att se vilka av populationsundersökningarnas frågor verkligen är jämförbara. Trots att många av frågorna som har ställts i länderna är i stort sett likadana finns det små skillnader som ställer till med bekymmer för forskare som vill sammanställa en nordisk jämförelse, berättar Karlsson.

I nuläget planerar surveygruppen två artiklar som baserar sig på det samlade data.

Gynnsam samarbetsprocess

I den grupp som använder kvalitativ metodik i form av gruppintervjuer, samarbetade forskarna redan då intervjuerna planerades. Efter pilotintervjuer som gjordes i Norge tidigare under hösten har intervjufrågorna finslipats ytterligare inför den huvudsakliga nordiska datainsamlingen våren 2015.

– Forskarna anser att samarbetsprocessen har varit gynnsam för de forskningsprojekt som har planerats som nationella undersökningar redan innan H2O Nordic-projektet inleddes. Materialet kommer dessutom att vara nordiskt jämförbart, konstaterar Karlsson.

Resultat i form av forskningsartiklar förväntas från och med år 2016. Dessutom har medverkande forskare i närverket H2O Nordic planer på att tillsammans skriva en övergripande artikel om forskning med vinklingen skador på tredje part.

– I artikeln vill forskarna bland annat lyfta upp tredjepartsperspektivet som ett begrepp, diskutera metodik och reflektera över nyttan av och utmaningarna med att göra nordiska jämförbara studier, säger Karlsson.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: