Referenser

ARA (2018). The Housing Finance and Development Centre of Finland. Annual report 2018 – Homelessness in Finland 2017.  Appendix 1. Definitions of homelessness.
https://www.ara.fi/download/noname/%7BFCA6F4DA-5716-4E19-80BC-35ACD18F19B3%7D/136559
Nedladdad 29 januari 2020.
ARA (2017). The Housing Finance and Development Centre of Finland. Annual report 2016.
https://www.ara.fi/en-US/Materials/Homelessness_reports/Homelessness_in_Finland_2016(42274)
Nedladdad 29 januari 2020.
ARA (2019). Bostadslösa 2018. Utredning 3/2019, ARA –Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.
https://www.ara.fi/download/noname/%7B1FEB7929-054F-4809-BA24-DCF812419111%7D/145928
Nedladdad 29 januari 2020.
ARA (2021). Bostadslösa 2020. Utredning 2/2021, ARA –Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.
Benjaminsen, L. (2017). Hjemløshed i Danmark 2017, National kortlægning. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
https://www.vive.dk/media/pure/5365/918257
Nedladdad 15 september 2020.

Benjaminsen, L. (2019). Hjemløshed i Danmark 2019, National kortlægning. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
https://www.vive.dk/media/pure/14218/3352843
Nedladdad 15 september 2020.

Benjaminsen, L. Dyrby, T. M, Holm Enemark, M., Thiel Thomsen, M., Stentoft Dalum, H., Lerbech Vinther, U. (2017). Housing First i Danmark, evaluering af implementering af forankringsprojekt i 24 kommuner. Rapport 17:3, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. https://www.vive.dk/media/pure/6678/677449
Nedladdad 29 januari 2020.

Björkhagen, A. (2019). Hemlösa barns vardagsliv i Malmö: utifrån ett barnrättsperspektiv. FoU-rapport 2019:4, Malmö universitet.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1405286/FULLTEXT01.pdf
Nedladdad 17 september 2020.

Blomgren Jepsen, M. & Skovgaard Nielsen, R. (2018).
Ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder. SBI-rapport 2018:10, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.
https://vbn.aau.dk/da/publications/ufrivillig-fraflytning-fra-udsatte-boligomr%C3%A5der
Nedladdad 15 september 2020.

Boverket (2018). Rapport 2018:24. Behov av nya bostäder 2018–2025. Boverket, juni 2018.
Busch-Geertsema, V., Benjaminsen, L., Hrast, Maša F.  & Pleace, N. (2014). Extent and Profile of Homelessness in European Member States, A Statistical Update. European Observatory of Homelessness Comparative Studies on Homelessness. Brussels – December 2014.
https://eprints.whiterose.ac.uk/82606/1/Feantsa_Studies_04_WEB.pdf
Nedladdad 15 september 2020.
Busch-Geertsema, V.; Culhane, D. & Fitzpatrick, S. (2016). Developing a global framework for conceptualising and measuring homelessness. Habitat International, Volume 55, July 2016, pp. 124–132.
https://core.ac.uk/download/pdf/82437335.pdf
Nedladdad 15 september 2020.
Denvall, V.; Granlöf, S.J.; Knutagård, M.; Nordfeldt, M. & Swärd, H. (2011). Utvärdering av ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar”: Slutrapport. Meddelanden från Socialhögskolan, vol.2011:2. Socialhögskolan, Lunds universitet.
https://portal.research.lu.se/ws/files/4131543/2154042.pdf
Nedladdad 15 september 2020.

Dyb, E. (2019). Færre bostedsløse – hva er forklaringen? NIBR Rapport 2019:9, Oslo Metropolitan University och By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Nedladdad 11 oktober 2021.
Dyb, E. & Lid, S. (2017). Bostedsløse i Norge 2016 – en kartlegging. By- og regionforskningsinstituttet NIBR – rapport 2017:13, Oslo.
https://veiviseren.no/forstaa-helheten/forskning-og-utredninger/rapport/bostedslose-i-norge-2016---en-kartlegging
Nedladdad 15 september 2020.
Dyb, E. & Zeiner, H. (2021). Bostedsløse i Norge 2020 – en kartlegging. By- og regionforskningsinstituttet NIBR – rapport 2021:10, Oslo.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2758758

Elvegård, K. & Svendsen, S. (2017). Gjennom­strømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Fastighetskontoret Göteborg (2019). Utvärdering av Göteborgs stads strategi och plan mot hemlöshet 2015–2018. Fastighetskontoret Göteborgs stad, mars 2019.
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/8c1744bc-8fb2-4cb5-921b-60ab7c8e39ca/Strategi+och+plan+mot+heml%C3%B6shet+-+%C3%85rsrapport+2017.pdf?MOD=AJPERES
Nedladdad 10 september 2020.

Grander M. (2020). Barns Bostad Först: En forskningsreflektion.
Malmö universitet.
Gunnsteinsdóttir, E. S. (2017). Kartläggning av siffror och situationen för människor i utanförskap i Reykjavík (på isländska). Reykjavík City Welfare Department – Institutionen för kvalitet och forskning.

Johansson, M. (2015). Hemlöshet – en fråga om bostäder. Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag
2012–2014. Rapport 2015:2, Länsstyrelsen Skåne.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6b32b8ec162bd970d6b21d64/1526067991447/Heml%C3%B6shet-%20en%20fr%C3%A5ga%20om%20bost%C3%A4der.pdf
Nedladdad 3 februari 2020.
Nedladdad 11 oktober 2021.

Länsstyrelsen (2019). Läget i länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019. Rapport 2019:13. Stockholm: Länsstyrelsen.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a1be2d/1559631699070/R2019-13-L%C3%A4get-i-l%C3%A4net-bostad-2019-webb.pdf
Nedladdad 10 september 2020.

Pleace, N., Culhane, D., Granfelt, R. and Knutagard, M. (2015). The Finnish Homelessness Strategy: An International Review. Helsinki: Ministry of the Environment.

Pleace, N. (2017). The Action Plan for Preventing Homelessness in Finland 2016–2019: The Culmination of an Integrated Strategy to End Homelessness? European Journal of Homelessness, 11(2) pp. 95–115.
https://www.feantsaresearch.org/download/strategy-review-19029039682682325644.pdf
Nedladdad 15 september 2020.

Rambøll & SFI (2013). Hjemløsestrategien afsluttende rapport.

Regeringen (2014). Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren. Dnr. S2014.019. Stockholm: Socialdepartementet.
https://www.regeringen.se/49bbdc/contentassets/036cefa7668f4a85a446286a2dd8eae3/bostad-sokes---slutrapport-fran-den-nationella-hemloshetssamordnaren-s2014.019
Nedladdad 15 september 2020.

Regeringen (2018). Et Danmark uden parallellsamfund (ghettopakken), Økonomi- og Indenrigsministeriet.
https://www.regeringen.dk/media/4937/publikation_%C3%A9t-danmark-uden-parallelsamfund.pdf
Nedladdad 15 september 2020.

Samzelius T. (2017). En plats att kalla hemma – Barnfamiljer i bostadskrisens skugga. Rädda Barnen 2017.
Socialstyrelsen (2011). Hemlöshet 2011 – omfattning och karaktär. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2017). Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär. Stockholm: Socialstyrelsen, november 2017.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-11-15.pdf
Stockholms stad (2020). Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020–2025. Dnr: 3.1.1-849/2019. Socialförvaltningen.
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1980765

Taino, H. & Fredriksson, P. (2009). The Finnish Homeless Strategy: From a ’Staircase’ Model to a ’Housing First’ Approach to Tackling Long-Term Homelessness. European Journal of Homelessness, vol. 3, december 2009.

Weber, E. & Holmlin, G. (2018). Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande. Länsstyrelsen Skåne, rapport 2018:3.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6b32b8ec162bd970d6b2226d/1526067957671/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20mer%20%C3%A4n%20bostadsbyggande.pdf
Nedladdad 3 september 2020.

Intervjuade personer

FINLAND

Juha Kaakinen, Raine Helskyaho, Pilvi Azeem och Leena Lehtonen, Y-stiftelsen
Lotta Virrankoski, Annika Piskunen-Virkki, Helsingin ensikoti (Helsingfors mödrahem)
Petra Gergov-Koskelo, Ensi- ja turvakotien liitto (Förbundet för mödra- och skyddshem)
Varpu Taarna, Työ- ja elinkeinoministeriö (Arbets- och näringsministeriet)


DANMARK

Lars Benjaminsen, forskare, VIVE
Jens Pilholm, Nynne Mejlstrup, bostadsföreningen CIVICA
Jacob Michaelsen, bostadsföreningen FAB
Carsten Henriksen, Odense kommun
Bent Madsen, Liv Jørgensen, Danmarks Almene Boliger (BL)

SVERIGE

Christina Högblom, Socialstyrelsen
Hannah Wadman, konsultföretaget AFRY
Tove Samzelius, forskare, Malmö universitet

ISLAND

Elin Sigridur Gunnsteinsdottir, Reykjavik kommun

NORGE

Hermund Urstad, Liv Kristensen, Jorunn Fotland, Husbanken
Katja Johannesen och Anders Borgersen, Oslo kommun