Finland

Berömt för sitt hemlöshetsarbete

Finland är det enda landet i EU där hemlösheten minskar.
I en vetenskaplig utvärdering skriver forskarna att Finlands arbete med Bostad först (Housing First) är ett av de bästa exemplen i världen på hur man kan arbeta för att minska långtidshemlösheten.
I Finland genomfördes hemlöshetsstrategin i form av ett program för att minska den långsiktiga hemlösheten under åren 2008–2011 och 2012–2015, och det hade beteckningen Paavo I och Paavo II. Bland annat kom Y-stiftelsen att få stor betydelse eftersom den erbjuder bostäder i hyreshus för dem som inte kan få bostäder på den reguljära marknaden. Y-stiftelsen grundades 1985 och har fördelat över 16 000 bostäder. Stiftelsen är verksam i mer än 50 kommuner. Den köper upp bostäder hos fastighetsbolag men har också låtit bygga bostadshus i huvudstadsregionen och i en del andra större städer (Taino & Fredriksson, 2009). 
Samtidigt som satsningen på bostäder ägde rum implementerades Housing First på nationell nivå. Delar av strategin gick ut på att ta fram olika boendelösningar med rimliga hyror samt att öka samarbetet mellan olika aktörer på bostadsmarknaden (Pleace m.fl., 2015). Finland har ökat sitt bostadsbestånd och har också lyckats dämpa hyreshöjningarna.
Det finska systemet utvärderades för några år sedan av en internationell utvärderingsgrupp (Pleace m.fl., 2015; Pleace, 2017). Finland tycks ha uppnått ett trendbrott i utvecklingen av hemlösheten. Dels anses det bero på att det skett ett skifte från en trappstegsmodell i hemlöshetsarbetet till Bostad först-principen i kommunerna, dels har miljöministeriet arbetat med en nationell strategi som har finansierat olika bygg- och bostadsprojekt i kommunerna och därigenom minskat bostadsbristen.

Förebygger bostadslöshet

Det strategiska arbetet fortsatte 2016–2019 med åtgärdsprogrammet för förebyggande av bostadslöshet (AUNE). I programmet har man under tre års tid arbetat med att förebygga bostadslöshet och förhindra nya fall.
"Under de gångna åren har man i de städer som tagit del av programmet byggt eller anskaffat nästan 1 800 nya bostäder för bostadslösa, och från det existerande bostadsbeståndet har över 5000 bostäder inriktats på arbetet med bostadslöshet."
Under de gångna åren har man i de städer som tagit del av programmet byggt eller anskaffat nästan 1 800 nya bostäder för bostadslösa, och från det existerande bostadsbeståndet har över 5 000 bostäder inriktats på arbetet med bostadslöshet. Inom arbetet med projektet har man dessutom utvecklat bland annat en ny försäkringsprodukt för att underlätta tillgången till bostäder för bostadssökare som mist sin kreditvärdighet. Man har även skräddarsytt arbetsverksamhet med låg tröskel till boendetjänster för bostadslösa för att trygga ett framgångsrikt boende, och därtill har man tillsammans med erfarenhets­experter skapat nya sätt att utnyttja deras specialkunskaper inom kampen mot arbetslöshet. Som en del av AUNE-programmet har man utarbetat kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet i städerna.
Utvecklingen och stärkandet av verksamheten för boenderådgivning är en viktig del av AUNE-programmet. Boenderådgivning har visat sig vara ett bra sätt att förebygga bostadslöshet. År 2018 arbetade 90 boenderådgivare inom programmet, och tillsammans med partnernätverket förhindrade de cirka 4 500 vräkningar.
Kampen mot bostadslöshet fortsätter aktivt också i framtiden. Sommaren 2019 inleddes den första studiehelheten inom socialt boendearbete tillsammans med Lahtis yrkeshögskola, och ett förändringslaboratorium instiftades tillsammans med universiteten i Tammerfors och Helsingfors. Under 2019 var planen att färdigställa förebyggande bostadslöshetsplaner i fem programstäder, och dessa ska styra genomförandet av framtidens arbete med bostadslöshet.