Inledning

Denna rapport beskriver de nordiska ländernas nationella strategier mot hemlöshet och ger exempel på verksamhet som bedrivs för att minska hemlöshet i dess olika former.
Utgångspunkten ligger i officiella dokument och utvärderingar av strategierna samt en rad intervjuer med kontaktpersoner i de olika verksamheterna. Förslag till de utvalda exemplen kommer från kontakter med etablerade forskare om hemlöshet/bostadspolitik i de olika länderna. De exempel som presenteras under rubriken Röster från praktiken syftar till att ge olika perspektiv från Norden, men utgör inte en kartläggning av allt som görs. Rapporten försöker belysa komplexiteten i att arbeta med frågor om hemlöshet och de utmaningar som finns från olika synvinklar.

Huvuddelen av materialet för denna rapport är inhämtat i början av 2020, före samhällsförändringarna på grund av covid-19. Även annat kan ha inträffat senare som inte är med i rapporten.
Rapporten innehåller även en bilaga som presenterar mätning av hemlöshet i de olika länderna samt statistik på området. Den delen bygger främst på officiell statistik från länderna och beskriver svårigheterna med att undersöka hemlöshet och att göra jämförelser. De nordiska länderna har lite olika definitioner, undersökningarna görs inte med samma tidsintervall och inte på samma sätt.