Nätverket taktilt språk

Nordiskt nätverk om taktilt språk

När vi tar på oss språkglasögonen och ger kroppsliga taktila yttringar ett språkligt värde kan vi också kommunicera med människor med medfödd dövblindhet på en språklig nivå.”

(från boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk)

 

Varför är det så få personer som har tidigt inträffad dövblindhet som utvecklar ett taktilt teckenspråk? Trots att de är involverade i sociala relationer och kommunikation och exponeras för tecken/teckenspråk och i vissa fall teckenspråk i taktil form. I det taktila teckenspråket tas tecknen emot taktilt i händerna.

Alla människor föds med olika förutsättningar, men med en intention om att kommunicera med sina medmänniskor oavsett språk och kommunikationsform. Det synsättet grundar sig i ett dialogiskt perspektiv som utgår ifrån att alla människor vill dela känslor, tankar och upplevelser med andra. Att ge förutsättningarna för personer som har tidigt inträffad dövblindhet att utveckla ett språk, är komplext.

Identifiera och förstå taktilt språk

Ett nordiskt samarbete är nödvändigt, temat taktilt språk är för komplext för varje enskilt land att utveckla kunskap kring. Det finns inte tillräckligt expertis i varje land, och befolkningen är inte tillräckligt stor för nationella studier.

Syftet med nätverket är att identifiera kärnpunkter i taktilt språk, så att vi kan få en bättre förståelse för hur personer med medfödd dövblindhet använder den taktila modaliteten för att uttrycka sig.

Redan 2009 initierade Nordens välfärdscenter ett samarbete i de nordiska länderna kring temat taktilt språk för personer med tidigt inträffad dövblindhet. Det samarbetet ledde till att det nordiska taktila språknätverket godkändes 2014. Nätverket består av medlemmar från de olika nordiska länderna, med speciellt fokus på att förstå hur taktil modalitet används i kommunikation av personer som har tidigt inträffad dövblindhet.

På de nordiska träffarna delar nätverket erfarenheter och goda exempel för att sprida kunskap och gemensamt bidra till vidareutveckling inom området.

Följ oss på sociala medier: