Leseanvisninger

Formålet med denne verktøykassen er å tilby kunnskap og praktisk støtte til forskjellige målgrupper, blant annet arbeidsgivere, arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og yrkesgrupper som arbeider med arbeidsplasstilpasning. Digitale og tekniske løsninger i arbeidslivet omfatter så vel produkter og programmer som brukes generelt, som spesifikke arbeidshjelpemidler for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. En grunnleggende forutsetning for et inkluderende arbeidsliv er at arbeidsplasser og arbeidsoppgaver er universalt utformet.
De første kapitlene gir leseren en introduksjon og bakgrunn til verktøykassen og beskriver hvorfor inkluderende og universelt utformede arbeidsplasser er viktige. Deretter beskrives enkelte konkrete verktøy som kan brukes hver for seg, avhengig av de behovene leseren har.
Kapittelet Metodikk for introduksjon av hjelpeteknologi beskriver en prosess for introduksjon av ny teknologi på arbeidsplassen, og kan leses som et eget kapittel. Det henvender seg først og fremst til yrkesgrupper som arbeider med arbeidsplasstilpasning og arbeidshjelpemidler. Avslutningsvis gis forslag og ideer til hvordan man kan fortsette arbeidet med inkluderende arbeidsliv og ny teknologi og tips til å videre lesning og fordypning.
Verktøykassen er skrevet av norske forfattere, og begreper og termer kan være forskjellige i de forskjellige landene i Norden. For eksempel tilsvarer den norske bruken av universell utforming i mange sammenhenger tilgjengelighet på svensk.
I tillegg til denne publikasjonen har prosjektet produsert en kunnskapssamling basert på forskning, forskningsbehov og informasjon om digitale og tekniske løsninger, som bidrar til økt inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet samt en samling eksempler på løsninger.