Relevante standarder - Standarder som er relevante for informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Innledning

Dette kapitlet gir en oversikt over relevante standarder som berører universell utforming og tilgjengelighet, inndelt i nasjonale, europeiske og internasjonale standarder. '
Standarder er en felles, omforent «oppskrift» på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard. Den formelle definisjonen av ordet «standard» er: «Standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng.» (Definisjonen er hentet fra NS-EN 45020:2006, pkt. 3.2 og ISO/IEC Guide 2:2004.).

Standarder for informasjons-
og kommunikasjonsteknologi

Følgende nasjonale og internasjonale standarder på informasjons- og kommunikasjonsteknologiområdet har universell utforming som hovedtema eller omhandler krav til universell utforming eller tilrettelegging:
NS 11021 Universell utforming, tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter, krav til utforming, oppmerking og filformater: Standarden angir krav til hvordan dokumenter enkelt skal utformes og oppmerkes for å bli tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter. Skjemaer og dokumenter med interaktivt eller multimedialt innhold omfattes ikke. Ansvaret for at standarden er fulgt, ligger på den som foretar den endelige publiseringen. Verktøyenes brukergrensesnitt omtales ikke i denne standarden. 
NS 11022 Universell utforming, automater for allmenn bruk, krav til fysisk utforming og brukerdialog: Standarden omhandler automater beregnet på allmennheten. Formålet med standarden er å sette krav til fysisk utforming og til interaksjon, slik at produsenter, bestillere og tjenesteleverandører skal kunne bestille og levere automattjenester til en bredest mulig brukergruppe. Standarden omfatter bruk hvor betjening fysisk skjer direkte på automaten for å kjøpe en vare eller få utført en tjeneste. Kravene til elektroniske funksjoner i denne standarden gjelder ikke mekaniske automater som ikke har elektriske eller elektroniske komponenter eller funksjoner. Krav til betjeningshøyder, kontraster osv. gjelder for alle automater. Standarden omfatter ikke grensesnitt for fjernbetjening av automater. Egenskaper ved informasjons- og kommunikasjonsteknologi som leverandøren ikke har kontroll over, omfattes ikke. Vedlikehold og reparasjon eller feilsituasjoner for automater omfattes ikke. 
NS 11040 Universell utforming, brukermedvirkning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Standarden omfatter brukermedvirkning i utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologiløsninger og inkluderer krav til utøvelse av brukermedvirkning knyttet til de enkelte fasene av prosessen. For en mer generell beskrivelse av menneskeorienterte utviklingsprosesser henvises til prosedyrer. Det avspeiler brukerbehov innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og dokumenterer tilgjengelighetsaspekter som er påkrevet i offentlige anskaffelser av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dokumentet inneholder alle de nødvendige funksjonelle kravene til NS-EN ISO 9241-210:2010. Standarden omfatter ikke tekniske krav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 
EN 301549 Tilgjengelighetskrav for offentlig anskaffelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi -produkter og – tjenester i Europa: Denne standarden spesifiserer de funksjonelle tilgjengelighetskravene som er relevante for informasjons- og kommunikasjonsteknologiprodukter og -tjenester, sammen med en beskrivelse av testprosedyrer og evalueringsmetodologi for hvert tilgjengelighetskrav i en form som er passende for offentlige anskaffelser i Europa. Dokumentet skal brukes som grunnlag for en nettbasert verktøykasse. Det vil hovedsakelig være nyttig for innkjøpere for å identifisere kravene for innkjøpene, og også for produsenter som kan bruke det i sin design-, konstruksjons- og kvalitetskontroll og er et referansedokument på en slik måte at hvis prosedyrer følges av ulike aktører, vil testresultatene være like og fortolkningen av resultatene klar. Testbeskrivelsene og evalueringsmetoden som er inkludert i dette dokumentet, er detaljert utarbeidet i samsvar med ISO/IEC 17007 [i.13], slik at samsvarstesting kan gi klare svar. I enkelte situasjoner er det ikke mulig å gi troverdige og definitive erklæringer om at tilgjengelighetskravene er oppfylt. Av denne grunn er kravene i dokumentet ikke relevante i følgende tilfeller:  
  • der parten som påberoper seg tilgjengelighet, ikke har kontroll over funksjonaliteten eller omfanget
  • når produktet har en feil eller er under reparasjon eller vedlikehold og de opprinnelige funksjonene for input og output ikke er tilgjengelige
  • under de faser av oppstart, lukking og andre statusoverganger som ikke kan fullføres uten interaksjon med bruker.
MERKNAD: Selv i de ovennevnte situasjonene er det best å bruke kravene i dette dokumentet overalt hvor det er mulig og trygt å gjøre det. 
ISO/IEC 40500 Informasjonsteknologi – W3C-retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0: Standarden spesifiserer funksjonelle tilgjengelighetskrav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi produkter og tjenester, sammen med en beskrivelse av testprosedyrer og evalueringsmetoder for hvert tilgjengelighetskrav i en form som passer for offentlige anskaffelser i Europa. Standarden kan også brukes til private anskaffelsesprosesser. Standarden er tenkt som et grunnlag for en elektronisk verktøykasse for anskaffelser av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det vil hovedsakelig være nyttig for innkjøpere for å identifisere krav til anskaffelsene, og for produsenter som kan anvende dem i prosesser for utforming, bygging og kvalitetskontroll. Standarden inneholder nødvendige funksjonelle krav og er et referansedokument slik at dersom forskjellige aktører følger dem, blir resultatene av testing like og fortolkningen av resultatene klar.
I tillegg er følgende standarder under utvikling:
  • EN Parkeringsregulerende utstyr – Betalingsautomater – Tekniske krav og funksjonskrav. Standarden er under utvikling og ny utgave vil inneholde krav til universell utforming av automater.
  • ISO/IEC JTC 1/SC 27 N14774 Information technology – Security techniques – Blind digital signatures — Part 1: General 

Ergonomistandarder

Følgende standarder er relevante: 
EN ISO 9241-20 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system – Del 20: Veiledning om tilgjengelighet for informasjons-/og kommunikasjonsteknologiske (IKT) innretninger og tjenester (ISO 9241-20:2008): Denne standarden har som målgruppe ansvarlige for planlegging, design, utvikling, anskaffelse og evaluering av informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr og -tjenester. Den formidler veiledning for å bedre tilgjengelighet for informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr og -tjenester slik at de er mer tilgjengelige for bruk i arbeid, hjemme og i mobile og offentlige sammenhenger. Den dekker emner som har å gjøre med utforming av utstyr og tjenester for personer med mange typer av sensoriske, fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser, herunder personer med midlertidig nedsatt funksjonsevne og eldre. 
 
EN ISO 9241-220 Ergonomics of human-computer interaction – Part 220: Processes for enabling, executing and assessing human-centred design within organizations: Denne internasjonale standarden spesifiserer prosessene der menneskeorientert utforming oppnås gjennom eksistensen av interaktive systemer (herunder produkter og tjenester). Den er også relevant for noen produkter som ikke er interaktive, systemer eller omgivelser som skal brukes av mennesker. Disse beskrivelsene av menneskeorienterte prosesser (HCP) er til bruk i spesifikasjon, vurdering og forbedring av HCP-er brukt i systemutvikling og operasjoner. De kan også gi et grunnlag for profesjonell utvikling og sertifisering. Prosessen støtter overordnet målsetting om menneskefokusert utforming når man bruker et system: brukbarhet, tilgjengelighet, risikofrihet i forhold til eller som følge av menneskelig bruk, og brukererfaringer (referert til som bruksverdi). 
 
EN ISO 9241-171 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system – Del 171: Veiledning om tilgjengelighet av programvare (ISO 9241-171:2008): Denne delen av NS-EN ISO 9241 gir ergonomisk veiledning og spesifikasjoner for utformingen av tilgjengelig programvare for yrkesbruk, hjemmebruk, bruk i undervisning og på offentlige steder. Den dekker temaer assosiert med utforming tilgjengelig programvare for personer med et bredt utvalg av fysiske, sensoriske og kognitive funksjonsnedsettelser, herunder de som har en midlertidig funksjonsnedsettelse og eldre. Den tar opp tilgjengelighetshensyn ved programvare som et tillegg til generell brukerdesign, som er dekket i ISO 9241-110, ISO 9241-11 til ISO 9241-17, ISO 14915 og ISO 13407. Denne delen av NS-EN ISO 9241 passer til tilgjengelighet for interaktive systemer og tar opp en lang rekke typer programvare (for eksempel kontor-, nett-, lærestøtte- og bibliotekssystemer). Den støtter økt bruk av systemer for en videre brukergruppe, men ikke virkningen av, eller krav til, tekniske hjelpemidler (inklusive programvarebaserte hjelpemidler). Videre tar den opp bruk av hjelpemiddel som en integrert komponent av interaktive systemer. Standarden har som målgruppe ansvarlige for spesifikasjon, utforming, utvikling, evaluering og anskaffelser av programvareplattformer og programvareapplikasjoner. 

Tjenesterelaterte standarder

Følgende nasjonale og internasjonale standarder knyttet til tjenester er relevante for universell utforming og tilgjengelighet:
NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse: Denne standarden angir krav til hvordan tjenester skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem. Standarden omfatter publikumsrettet tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de fysiske rammene rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og kommunikasjonsstiltak og personlig service, for å sikre alle en likeverdig tilgang til tjenester. Standarden omfatter også rutiner og prosesser for å sikre at tjenestene er tilgjengelige og brukbare for alle. Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra grensesnittet mot disse samt hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse med mer.
 
ISO 20282-1 Ease of operation of everyday products – Part 1: Design requirements for context fuse and user characteristics. ISO 20282-1 gir krav og anbefalinger for utforming av hverdagsprodukter som er enkle å bruke, der brukbarhet er knyttet til et sett krav til brukergrensesnitt ved å ta hensyn til relevante brukerkarakteristika og brukskonteksten. Standarden er tenkt å bli brukt i utviklingen av hverdagsprodukter, definisjon av enkelhet i bruk, hvor det er relevant med brukskontekst og beskriver karakteristika ved brukerpopulasjonen som kan påvirke anvendbarhet ved produktene. Målgruppen for ISO 20282-1 er brukbarhetsspesialister, ergonomer, produktdesignere, grensesnittdesignere, produsenter og andre som er involvert i utforming og utvikling av hverdagsprodukter. 
 
ISO/TS 20282-2 Usability of consumer products and products for public use – Part 2: Summative test method. Denne delen av Teknisk Spesifikasjon 20282 spesifiserer en testmetode for å måle brukskvalitet for bruksklare produkter. Formålet med testen er å danne et grunnlag for å forutsi brukskvalitet på et bruksklart produkt, inklusive dets effektivitet og brukbarhet samt brukertilfredshet i den tiltenkte brukergruppen i den kontekst man forventer at de vil bruke produktet. Målgruppen for denne delen av ISO 20282 er eksperter innen menneskelige faktorer i utforming og styring av relevante tester, herunder produsenter, leverandører, innkjøpsorganisasjoner eller tredjeparter (for eksempel brukerorganisasjoner). 
 
CEN ISO/TR 22411 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne: Denne tekniske rapporten presenterer ergonomiske data og retningslinjer for anvendelse av ISO/IEC Guide 71 når man skal ivareta behovene til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne i utvikling av standarder. Den inneholder: ergonomiske data og kunnskap om menneskelige funksjonsevner (sensoriske, fysiske, kognitive funksjonsevner og allergier), veiledning i tilgjengelig design av produkter, tjenester og omgivelser. Hver av betraktningene eller anbefalingene for utforming er basert på ergonomiske prinsipper som er nødvendige for å utforme produkter, tjenester og omgivelser som er tilgjengelige for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Den er anvendbar for produkter, tjenester og omgivelser som man møter i alle aspekter av dagliglivet, så vel som på forbrukermarkedet og på arbeidsplasser (i denne forbindelse brukes termen «produkter og tjenester» for å dekke alle disse områdene). Mens standarden ikke formidler teknikker for å utforme hjelpemidler, støtter imidlertid noen av kravene interoperabilitet med hjelpemidler. Samsvar med internasjonal, regionale eller nasjonale standarder er ikke en del av omfanget. 
 
ISO 10004 Kvalitetsstyring – Kundetilfredshet – Retningslinjer for overvåking og måling: Denne standarden gir veiledning i å definere og implementere prosesser for å overvåke og måle kundetilfredshet. Den er ment for bruk av organisasjoner uansett typer, størrelser eller type produkter de tilbyr. 
 
NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller hvor kommunen, i samråd med den som har et vedtak om tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), har valgt at leverandøren skal være kontraktspart. Denne kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal få en forsvarlig tjeneste. Formålet med kontrakten er å legge grunnlaget for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten. Kontrakten skal videre fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger for et godt samarbeid. Målsettingen med ordningen om brukerstyrt personlig assistanse, er at den som har et tjenestebehov, skal få et så selvstendig liv som mulig. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.
 
NS 11040 Universell utforming – Brukermedvirkning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Standarden omfatter brukermedvirkning i utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologiløsninger og inkluderer krav til utøvelse av brukermedvirkning knyttet til de enkelte fasene av prosessen. For en mer generell beskrivelse av menneskeorienterte utviklingsprosesser henvises til prosedyrer. Det avspeiler brukerbehov innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og dokumenterer tilgjengelighetsaspekter som er påkrevet i offentlige anskaffelser av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dokumentet inneholder alle de nødvendige funksjonelle kravene til NS-EN ISO 9241-210:2010. Standarden omfatter ikke tekniske krav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
 
EN 15838 Kundekontaktsenter – Krav til tjenestekvalitet: Denne europeiske standarden spesifiserer kravene til kundekontaktsentre. Den har som mål å formidle best praksis innen kundefokus for å tilfredsstille brukerbehov. Denne standarden er relevant for både kundekontaktsentra i egen virksomhet og for outsourcede sentre. Denne europeiske standarden fokuserer på ytelseskvalitet der det er kontakt mellom kunden og kundekontaktsenteret. 
 
EN ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring – Grunntrekk og terminologi: Denne standarden beskriver grunntrekkene ved systemer for kvalitetsstyring, som er emnet for ISO 9000-familien, og definerer beslektede termer. Denne standarden er anvendelig for: a) organisasjoner som søker fordel gjennom å iverksette et system for kvalitetsstyring; b) organisasjoner som søker sikkerhet fra sine leverandører om at deres produktkrav vil bli tilfredsstilt; c) brukere av produktene; d) de som er opptatt av gjensidig forståelse av terminologien som anvendes for kvalitetsstyring (f.eks. leverandører, kunder, lovgivere); e) de som internt eller eksternt i forhold til organisasjonen bedømmer systemet for kvalitets-styring eller reviderer det for samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001 (f.eks. revisorer, lovgivere, sertifiserings-/registreringsorganer); f) de som internt eller eksternt i forhold til organisasjonen gir råd eller opplæring om hvilket system for kvalitetsstyring som er hensiktsmessig for organisasjonen; g) de som utvikler beslektede standarder.
 
ISO 10004 Kvalitetsstyring – Kundetilfredshet – Retningslinjer for overvåking og måling: NS-ISO 10004 gir veiledning til organisasjoner om hvordan de kan definere og iverksette prosesser for å overvåke og måle kundetilfredshet. Standarden utdyper kravene vedrørende kundetilfredshet i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 9004. NS-ISO 10004 beskriver ti grunnleggende verdier som overvåking og måling av kundetilfredshet bør baseres på, hvilke elementer som må ivaretas når organisasjonen utarbeider og implementere planer knyttet til kundetilfredshet, og hvordan den kan jobbe med hvert av disse elementene.
 
CEN/TS 16118 Omsorgsboliger – Krav til tjenester som gis til eldre mennesker i omsorgsboliger: Denne tekniske spesifikasjonen er relevant for alle som administrerer omsorgsboliger uansett eiendomsform eller hvorvidt det dreier seg om offentlig eller privat finansiering. Hovedmålet er å bedre og opprettholde standarder for tjenester knyttet til omsorgsboliger, ikke utforming eller spesifikasjon vedrørende bygningene selv. Denne tekniske spesifikasjonen retter seg hovedsakelig mot nybygde omsorgsboliger, men tjenesteyter kan også velge å benytte den på eldre boliger der forholdene tillater det. Denne tekniske spesifikasjonen er kun relevant for omsorgsboliger og fasiliteter for eldre som bor i slike boliger og er ikke relevant for tjenester i sykehjem.  
I tillegg er det utarbeidet veiledninger til bruk for de som skal utarbeide standarder: 
ISO/IEC Guide 76 Utarbeidelse av standarder for tjenester – Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål: Denne veiledningen gir generell veiledning om forhold som skal vurderes for tjenestestandarder. På grunnlag av denne veiledningen kan det utarbeides detaljerte standarder for enhver tjeneste. Veiledningen inneholder en sjekkliste (se punkt 9), som kan brukes av forbrukerrepresentanter og andre som deltar i standardiseringsprosessen. Sjekklisten gjør det mulig å ta hensyn til alle forhold som har betydning for forbrukerne, inklusive behov hos barn, eldre, personer med funksjonshemninger og med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Denne guiden er relevant for hele tjenestespekteret, uavhengig av om en formell kontrakt er inngått eller en innkjøpspris er betalt. I tillegg er den relevant for offentlige eller veldedige tjenester der en forbruker, en bruker eller en deltaker er involvert, men der det ikke nødvendigvis dreier seg om et kjøp, for eksempel tjenester innenfor utdanning, helse og omsorg.
 
CEN Guide 15 Guidance document for the development of service standards: Denne veiledningen gir en metodologi for å utvikle generiske eller sektorspesifikke standarder på området tjenester og ta hensyn til behovene og kravene til interessenter, herunder kundene. Veiledningen er designet for å støtte alle de som er interessert i eller involvert i utvikling av standarder på tjenesteområdet, enten det er i offentlig eller privat sektor, privat virksomhet til privat virksomhet, privat til offentlig virksomhet, privat virksomhet til kunde eller offentlig virksomhet til kunde – uavhengig av sektor/undersektor. Veiledningen tar også opp grensesnittet mellom tjenestestandarder og styringssystemer eller juridiske krav, samt andre relevante aspekter. 
 
SS 872500 Kvalitet i omsorg, service, behandling og rehabilitering for eldre med omfattende behov i ordinære og spesialboliger: Denne svenske standarden tar opp krav til omsorgstjenester overfor eldre med omfattende behov for bistand, rehabilitering, bomiljø, tilgjengelighet, hygiene og hjelpemidler, samt krav til organisering i omsorgstjenester. Den omfatter både tjenester i egne boliger og på institusjoner.
blind-mand-med-hund-ved-togsta 
Foto: norden.org

Generelle standarder for universell utforming

EN 17161 Universell utforming — Likeverdig tilgang gjennom universell utforming av produkter, varer og tjenester — Utvide brukergruppen: Dette dokumentet spesifiserer krav som gjør det mulig for en organisasjon å utforme, utvikle og levere produkter, varer og tjenester, slik at de kan nås, forstås og brukes av det bredeste spekteret av brukere, inkludert personer med funksjonsnedsettelser. Dette dokumentet angir krav og anbefalinger som gjør det mulig for en organisasjon å utvide sitt utvalg av brukere ved å identifisere ulike behov, egenskaper, evner og preferanser, ved å direkte eller indirekte involvere brukere, og ved å bruke kunnskap om tilgjengelighet i sine prosedyrer og prosesser. Dette dokumentet angir krav som kan gjøre det mulig for en organisasjon å oppfylle gjeldende lovbestemte og forskriftsmessige krav knyttet til tilgjengeligheten av sine produkter, varer og tjenester. Kravene i dette dokumentet er generiske og er ment å gjelde for alle relevante deler av alle organisasjoner, uavhengig av type, størrelse eller produkter, varer og tjenester som tilbys. Dette dokumentet fremmer tilgjengelighet etter en design-for-alle-tilnærming i vanlige produkter varer og tjenester og interoperabilitet av disse med hjelpeteknologi. Dette dokumentet gir ikke tekniske designspesifikasjoner og innebærer ikke ensartethet i design eller funksjonalitet av produkter, varer og tjenester.
 
EN 17210 Tilgjengelighet og brukbarhet i det bygde miljøet — Funksjonskrav: Dette dokumentet beskriver grunnleggende, minimum funksjonelle krav og anbefalinger for et tilgjengelig og brukbart bygget miljø, etter «design for alle»- / «universell design»-prinsipper som vil legge til rette for rettferdig og sikker bruk for et bredt spekter av brukere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Kravene og anbefalingene i dette dokumentet gjelder på tvers av hele spekteret av det bygde miljøet. Disse funksjonelle tilgjengelighets- og brukervennlighetskravene og anbefalingene er relevante for design, konstruksjon, oppussing eller tilpasning, og vedlikehold av bygde miljøer, inkludert utendørs fotgjenger- og byområder. 
 
MERK 1: «Design for alle» og «universell design» deler en lignende inkluderende designfilosofi. «Universell design» betyr at utformingen av produkter, miljøer, programmer og tjenester skal brukes av alle mennesker, i størst mulig grad, uten behov for tilpasning eller spesialisert design. «Universell design» utelukker ikke hjelpemidler for bestemte grupper av personer med nedsatt funksjonsevne der dette er nødvendig. 
MERK 2: Begreper som "design for alle", "universell design", "tilgjengelig design", "barrierefri design", "inkluderende design" og "transgenerasjonell design" brukes ofte om hverandre med samme betydning.
MERK 3: Dette dokumentet dekker ikke ledelses- og vedlikeholdsproblemer, men gir grunnleggende informasjon i vedlegg B. 
MERK 4: Alle tall er gitt som eksempler. De er beskrevet av sin tittel og nøkkel og gir ikke ytterligere informasjon. Noen tall viser negative eksempler som skal unngås; disse identifiseres ved innsetting av et rødt kors på dem. En liste over alle de inkluderte tallene er at dette dokumentet er gitt i informative vedlegg C. 
MERK 5: Ved oppussing eller tilpasninger av eksisterende bygninger eller infrastrukturer bestemmer en bestemt studie med mulighet i hvilken grad de funksjonelle kravene og anbefalingene kan oppfylles.
 
ISO/IEC Guide 71 Guide for addressing accessibility in standards (også utgitt som CEN/CLC Guide 6): Dette dokumentet gir veiledning om hvordan man kan ta hensyn til behovene til eldre og funksjonshemmede ved utforming av relevante internasjonale standarder. Mens noen mennesker med svært omfattende og komplekse funksjonshemninger kan ha krav som ligger utenfor det nivået som tas med i dette dokumentet, kan et svært stort antall mennesker ha mindre funksjonsnedsettelser som lett kan tas hensyn til gjennom relativt små endringer i hva standarden foreskriver, og dermed øke markedet for varen eller tjenesten. Målet for dokumentet er å a) informere, øke forståelsen og heve bevisstheten om hvordan menneskers evner påvirker brukervennligheten til varer, tjenester og miljøer, b) peke ut forholdet mellom krav i standarder og tilgjengeligheten og brukervennligheten til varer og tjenester og c) øke bevisstheten om fordelene ved å innføre prinsipper om tilgjengelig utforming for å nå ut til et større marked. Dette dokumentet gjelder for varer, tjenester og miljøer som man møter i alle sammenhenger i dagliglivet, og som er beregnet på forbrukermarkedet og arbeidsplassen. 
 
CEN ISO/TR 22411 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne: Denne tekniske rapporten presenterer ergonomiske data og retningslinjer for anvendelse av ISO/IEC Guide 71 når man skal ivareta behovene til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne i utvikling av standarder. Den inneholder: ergonomiske data og kunnskap om menneskelige funksjonsevner (sensoriske, fysiske, kognitive funksjonsevner og allergier), veiledning i tilgjengelig design av produkter, tjenester og omgivelser. Hver av betraktningene eller anbefalingene for utforming er basert på ergonomiske prinsipper som er nødvendige for å utforme produkter, tjenester og omgivelser som er tilgjengelige for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Den er anvendbar for produkter, tjenester og omgivelser som man møter i alle aspekter av dagliglivet, så vel som på forbrukermarkedet og på arbeidsplasser (i denne forbindelse brukes termen «produkter og tjenester» for å dekke alle disse områdene). Mens standarden ikke formidler teknikker for å utforme hjelpemidler, støtter imidlertid noen av kravene interoperabilitet med hjelpemidler. Samsvar med internasjonal, regionale eller nasjonale standarder er ikke en del av omfanget.