Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Aktuellt tema

Integration av nyanlända barn och familjer


Mellan åren 2011–2016 har närmare 200 000 barn och unga kommit som asylsökande till de nordiska länderna, ensamma eller med sin familj.


Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av vårt tids viktigaste utmaningar. Under 2018 kommer vi att identifiera tidiga förebyggande sociala insatser, metoder och arbetssätt som underlättar nyanlända barn och deras föräldrars eller andra vårdnadshavares inkludering.

Under perioden var det vanligare att yngre barn upp till 13 år sökte asyl än äldre barn mellan 14 och 17 år. Undantaget 2015 då det var ungefär lika många äldre barn som sökte asyl i Norden, se diagrammet nedan. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive land men det kan även finnas gemensamma behov av kunskap där länderna har nytta av varandras erfarenheter.

Statistik över asylsökande unga mellan 2011 och 2016

Skolan är den viktigaste grunden för barn och ungas möjligheter till en bra framtid. För nyanlända barn med flyktingbakgrund är det särskilt viktigt att komma igång med skola och vänner för att få möjlighet till ett vardagsliv.

I publikationen Skolan en grund för lyckad inkludering har vi intervjuat forskare och praktiker med lång erfarenhet och kunskap om skola och integration. Det finns även en beskrivning av ländernas organisering av insatser i utbildningssystemet för barn med migrationsbakgrund.

Kartlägger tidiga insatser

Under 2018 kommer vi att identifiera tidiga förebyggande sociala insatser som underlättar för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrars eller andra vårdnadshavares inkludering. En nordisk expertgrupp bidrar med exempel från sina länder.

Exempel på insatser är FHille i Finland som är ett skolförberedande program och Mindspring i Danmark som arbetar psykosocialt. I Rinkeby i Sverige startade barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet år 2013 ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. I Norge bedrivs sedan 2017 ett «ung-til-ung» projekt SAMMEN där målet är att ungdomar som flytt ensamma till Norge lär känna norska ungdomar – och omvänt.

Forskning på temat

Här presenteras exempel på forskning på det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:
  • Land
  • År

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Utbildning

1 Feb 2019

Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uk [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

3 Dec 2018

Ensamkommande flickor på väg in i samhälle

Det finns skäl att uppmärksamma de ensamkommande flickornas situation. De har en annan åldersfördelning än ensamkommande pojkar och fö [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

20 Nov 2018

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser

Syftet med rapporten är att dels göra en systematisk litteraturöversikt för att undersöka vetenskapligt dokumenterade effekter av olika [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

23 Okt 2018

Vägen in – Förslag till metodutveckling med utgångspunkt i Hela Vägen

Denna rapport till Rädda Barnen belyser och analyserar hur verksamhetsprogrammet ”Vägen in” kan utvärderas i en lokal kontext. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Ensamkommande unga

22 Okt 2018

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Denne kunnskapsoppsummeringen om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er utarbeidet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdi [...]

Danmark

Barn och unga

11 Okt 2018

Lovende integrationsindsatser på børn og unge-området

Et nyt inspirationskatalog skal give kommuner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbag [...]

Danmark

Sociala insatser

3 Sep 2018

Flygtningebørn i udsatte positioner

Denne rapport har fokus på børn/unge af forældre med flygtningebaggrund og unge uledsagede flygtningebørn. En del af disse børn og ung [...]

NVC logo.

Sociala insatser

14 Aug 2018

Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway

Det er en større opphopning av levekårsproblemer blant innvandrere, enn i befolkningen som helhet. Innvandrerkvinner har flere levekårspr [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

14 Jun 2018

De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2009 haft uppdrag som nationell samordnare mot prostitution och människohandel och har tagit fram fler [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

13 Jun 2018

Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Rapport 1: Oppfølging av barna på tredje trinn

I perioden 2011 til 2014 foretok forskningsavdelingen ved Statistisk sentralbyrå og Fafo en evaluering av tilbudet om gratis kjernetid for [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

7 Jun 2018

Veiledning i introduksjonsprogrammet – En kvalitativ studie i fem kommuner

Dette notatet gir en kortfattet beskrivelse og oppsummering av FoU-prosjektet «Arbeidsretting og differensiering av introduksjonsprogrammet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

5 Jun 2018

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen f [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

12 Mar 2018

Unga i Norden 2016

Population aged 15-29 as a share of the total population in 2016. [...]

Ensamkommande unga

12 Mar 2018

Antalet ensamkommande unga per 1000 invånare 2015

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows their distribution across the Nordic muni [...]

Ensamkommande unga

12 Mar 2018

Ensamkommande unga efter ursprungsland 2015

This map shows the countries of origin of unaccompanied minors to countries in the Nordic region in 2015. It includes the five largest in-fl [...]

Ensamkommande unga

12 Mar 2018

Antalet ensamkommande barn och unga 2015 total

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows the number of the unaccompanied minors on [...]

Ensamkommande unga

12 Mar 2018

Antalet ensamkommande barn och unga 2015 per 1000 barn

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. The map shows the reception of unaccompanied minors per [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Integration av nyanlända barn och familjer

8 Feb 2019

Föra Barnen på Tal (FBT)

Syftet med Föra barnen på tal –metoden (FBT) är att hjälpa föräldrar och andra aktörer att stödja barnets utveckling och förebygg [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

4 Feb 2019

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

26 Okt 2018

Rätt att veta

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

26 Okt 2018

Child friendly spaces (CFS)

Childfriedly spaces erbjuder barnen vardagliga rutiner som möjliggör inlärning, förstärker relationer till vuxna och bidrar till trygg [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

26 Okt 2018

Älskade barn – studiecirklar om hur det är att leva som familj i Sverige

Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att lev [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

7 Maj 2018

SAMMEN – Et integreringsprosjekt for ungdom

Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omt [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

3 Maj 2018

Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Rinkeby – samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst

Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. D [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

30 Nov 2017

FHille -skolförberedande program

FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och sam [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

30 Nov 2017

MindSpring

Et gruppeforløb om livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence. [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Inga relaterade seminarier hittades.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.