Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ministerier

Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Barne- og likestillingsdepartmentet
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Myndigheter

Utlendingsdirektoratet UDI
UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Distriktssenteret
Kompetansesenter for distriktsutviklinger ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Senteret gir kommunane kunnskap dei treng for å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.

NAV Arbeids- og velferdsforvaltninga
NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunane, ei ytelseslinje og ei økonomilinje. Sjå meir informasjon og organisasjonskart under relatert informasjon.

Mangfoldsportalen
Mangfoldsportalen er initiert av en partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av arbeidslivspolitisk råd. Arbeidsgruppen består av representanter fra hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv samt tre departementer. Mangfoldsportalen henvender seg til arbeidsgivere, tillitsvalgte og opplærings- og HR-ansvarlige i virksomheter i både offentlig og privat sektor.

Civilsamhället

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
NOAS er en uavhengig, ideell organisasjon, som har som oppdrag å forsvare og fremme asylinstituttet og sikre respekt og rettssikkerhet for den enkelte asylsøker. NOAS’ oppgave er å tilby asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand. NOAS skal også engasjere seg i flyktningpolitiske spørsmål og fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger.

MiRA-Senteret
Ressurssenter er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
SEIF er en frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986 som informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder: NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelelse etc.

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Internasjonal helse- og sosialgruppe er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor (NIFS)
NIFS er et nettverk der sentrale aktører og fagfolk i frivillig sektor kan utveksle ideer, kunnskap og erfaringer, og bidra til en koordinert innsats for å utjevne helseforskjeller mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen for øvrig.

Landsforeningen for innvandrer
Landsforeningen har som formål å arbeide for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.

Forskning

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA
NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Nordlandsforskning
Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder, og har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning
Nettverket skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon.

International Research Institute of Stavanger
IRIS AS is a recognized research institute with high focus on applied research, equally owned by the University of Stavanger and the regional foundation Rogaland Research.

Forskningsstiftelsen Fafo
Fafoer et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning.

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)
VAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
NAKMI arbeider innen fagfeltet migrasjonshelse. Målet er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn.

International Migration and Ethnic Relations Researh Unit Bergen
IMER is a multidisciplinary research unit. The aim of IMER Bergen is to contribute to research-based knowledge about international migration, including the consequences of immigration and emigration for societies.

Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, NKVTS
The centre’s objective is to help prevent and reduce the health-related and social consequences that can follow from exposure to violence and traumatic stress. The centre has an international outlook and develops knowledge at an international academic level.

NTNU Samfunnsforskning
NTNU Samfunnsforskning arbeider med spørsmål knyttet til velferdsordninger og inkluderingspolitikk i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltak​else omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne. Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for vår forskning og faglige aktivitet.

Statistisk Sentralbyrå (SSB)
SSB har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no.

Kommuner och regioner

Kommunesektorens organisasjon KS
KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester.

KREM
KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene), næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

Övrigt

BOOST Refugee
BOOST Refugee er et inkubatorprogram for å løfte frem flere nye og varige løsninger som gjør veien inn i arbeidslivet enklere for nyankomne flyktninger i Oslo. Programmet drives i partnerskap mellom Oslo kommune, Lundin Foundation og SoCentral.

European Migration Network – Norway
The European Migration Network (EMN) is a network coordinated by the European Commission, consisting of national focal points and national networks in all EU countries, plus Norway.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.