Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ministerier

Arbets- och näringsministeriet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) är en del av statsrådet. ANM bygger upp verksamhetsbetingelser med produktivitet, tillväxt, sysselsättning och välfärd som mål.

Undervisnings- och kulturministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklingen och det internationella samarbetet när det gäller utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Inrikesministeriet
Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Inrikesministeriets vision är: Finland är Europas tryggaste och jämlikaste land.

Social- och hälsovårdsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet verkar som del av statsrådet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Myndigheter

Migrationsverket
Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt inrikesministeriet. Verket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.

Kompetenscentret för integration av invandrare
Webbplatsen Integration.fi upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. Kompetenscentret utgör ett eget ansvarsområde inom gruppen integration av invandrare vid avdelningen för sysselsättning och företagande.

Civilsamhället

Moniheli – Network of Multicultural Associations
Moniheli är ett samarbetsnätverk för mångkulturella organisationer.

Monika – Multicultural Women’s association
Monika is an NGO operating in the field of social affairs. It develops and provides specialized services for immigrant women and their children who have been subjected to violence, and acts as an expert and advocates in issues related to ethnic non-discrimination and violence, as well as promoting integration by supporting civil society activities for immigrants.

Finlands Flyktinghjälp
Finlands Flyktinghjälp stöder flyktingar och immigranter i vardagen och hjälper dem att bli aktiva medlemmar i samhället. Bland annat ordnar man studie- och kamratstödsgrupper och stärker flyktingarnas och invandrarnas egna organisationer.

Luckan
Luckan är en allmännyttig förening, som betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Man erbjuder kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare. Luckan vill fungera som ett visitkort för det finlandssvenska i landet och vill verka som ett allaktivitetscenter för regionens invånare.

Vi läser tillsammans
Nätverket Vi läser tillsammans har som målsättning att stöda invandrarkvinnornas integration. De finländska kvinnornas nätverk erbjuder som frivilligt arbete undervisning i läsning och i finska (och svenska, övers. anm.) språket för invandrarkvinnor runt om i Finland. Nätverket har haft verksamhet redan i sju år, varav fem år på nationell nivå.

Flyktingrådgivningen rf
Flyktingrådgivningen rf är en medborgarorganisation som grundades år 1988. Dess uppgift är att ge rättshjälp och handledning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Flyktingrådgivningens jurister ger hjälp och stöd till de asylsökandena under asylprocessens olika skeden. Dessutom arbetar Flyktingrådgivningen för att förbättra rättställningen för asylsökande, flyktingar och andra utlänningar och befrämja toleransen. Flyktingrådgivningen har tre kontor runtom i Finland.

Forskning

Institutet för hälsa och välfärd, THL
Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Institutet betjänar statliga och kommunala beslutsfattare, sektorns aktörer, organisationer, forskningsvärlden och medborgarna.

Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC
FSKC ärkompetenscentren för det sociala området vars uppgift är att koppla ihop teori och praktik på det sociala området. FSKC samarbetar intimt med kommunernas personal, universitet och högskolor och bedriver egen utvecklingsverksamhet och deltar i andras utvecklingsprojekt.

Migrationsinstitutet
Migrationsinstitutet är Finlands enda forskningsinstitut som specialiserat sig på migrationsforskning och -dokumentation. Institutets huvuduppgifter är bla. att insamla och förvara material som ansluter sig till migration och etnicitet, bedriva forskning om migration och etnicitet, publicera vetenskaplig forskning, artiklar och andra texter inom området.

Arbetshälsoinstitutet
Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande.

Statistik centralen
Statistikcentralen är den enda finländska myndigheten som grundats för statistikföring. Statistikcentralen producerar merparten av Finlands officiella statistik samt är en betydande aktör inom den internationella statistikbranschen.

CE­REN
Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, Ceren, upprätthåller det tematiska nätverket Etniska relationer, migration och tillhörighet. Forskningen vid Ceren täcker ett vitt urval av frågor relaterade till områden inom etniska relationer och nationalism inklusive migration och integration, mångfald och språkliga minoriteter.

Stig In! Astu Sisään! Come In!
Projektet Stig In! vill sprida bästa praxis om integration av flyktingar i Finland. Projektet är ett samarbete mellan Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Centret för livslångt lärande och Folkhälsan Utbildning Ab och finansieras till största del av EU-fonden AMIF. Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap bland personal och frivilliga inom såväl den offentliga som den privata och tredje sektorn som arbetar med att hjälpa utsatta flyktingar.

Kommuner och regioner

Regionförvaltningsverket
Målet för verksamheten är att främja jämlikheten mellan regionerna. Verksamhet är lagstadgad.

Finlands Kommunförbund
Finlands Kommunförbund bevakar kommunernas intressen, utvecklar kommunernas verksamhet och erbjuder högklassiga sakkunnigtjänster.

Digitalt stöd

Infobanken.fi
På webbplatsen Infobanken.fi finns omfattande information om livet och boendet i Finland. På sidorna presenteras också det finska samhället och dess tjänster. FPA och Infobanken har tillsammans gjort bl.a. en omfattande sammanställning av den finländska sociala tryggheten. Sidorna innehåller även information om FPA-förmånerna på 12 språk.

Övrigt

Folkhälsan
Folkhälsan vill verka för att främja en god och trygg integration där invandrare får en möjlighet att känna delaktighet och gemenskap och samtidigt få kännedom om den hälsofrämjande verksamhet man anordnar. Målsättningen är att fokusera på styrkor och resurser där invandrarnas eget kunnande ska lyftas fram och beaktas.

Arbis
Arbis upprätthålls av Helsingfors stad och är landets största svenskspråkiga medborgarinstitut. Här kan man träffas och tala svenska och studera olika ämnen. Arbis arrangerar också integrationskurser.

The European Migration Network (EMN) Finland
The objective of the European Migration Network is to meet the information needs of Community institutions and of Member States’ authorities and institutions by providing up-to-date, objective, reliable and comparable information on migration and asylum, with a view to supporting policymaking in the European Union in these areas.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.