Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ikon för ministerierMinisterier

Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering, den åländska regeringen, ska bereda och verkställa de frågor som hör till självstyrelsen. Landskapsregeringen kan ha fem till åtta medlemmar och dess ordförande är lantrådet. Landskapsregeringen utses av lagtinget enligt parlamentariska principer efter förhandlingar mellan de politiska grupperna.

Infrastrukturavdelningen

Avdelningens uppdrag är att upprätthålla och utveckla landskapets trafiksystem på ett så miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. Avdelningen sköter även plan- och bygglagsfrågor, geografiska informationssystem (GIS), bostadsärenden samt el- och energifrågor.

Social- och miljöavdelningen

Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Utbildnings- och kulturavdelningen

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden. Avdelningen har till uppgift att inom sitt ansvarsområde förbereda och hantera lagstiftnings- och budgetärenden, planera, leda, utveckla, samordna och följa upp verksamheter samt utöva tillsyn inom de olika verksamhetsområdena.

Näringsavdelningen

Till avdelningens uppgifter hör att allmänt planera, leda, utveckla, samordna, följa upp och utöva tillsyn inom områdena utveckling av näringarna, regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor, jordbruk och binäringar, fiske, fiskodling, fiskevård, skogsbruk, jakt och viltvård samt förvaltning av landskapets fiskevatten vilka inte ingår i naturreservat.

Ikon för myndigheter Myndigheter

Lagberedningen

Lagberedningen står utanför den egentliga avdelningsindelningen vid landskapsregeringen. I praktiken fungerar dock lagberedningen som en avdelning. Vid lagberedningen arbetar man främst med beredning av författningsförslag, det vill säga förslag till landskapslagar och -förordningar. Till det arbetet hör ofta att göra olika slag av utredningar.

Ikon för civilsamhälletCivilsamhället

Folkhälsan på Åland

Folkhälsan på Ålands främsta uppgift är att bidra till en bättre livskvalitet och hälsa i vardagen för ålänningarna. Med 16 livskraftiga lokalföreningar runtom i hela landskapet har vi verksamheter och aktiviteter för personer i alla åldrar.

Rädda Barnen på Åland

Rädda Barnen på Åland är en barnrättsorganisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn. Vår verksamhet utgår ifrån Barnkonventionen. Vi arbetar för barn både hemma på Åland och i världen. Vi är politiskt och religiöst obundna. Rädda Barnen ska stå upp för barn, stärka dem i deras aktörskap, hjälpa dem att hitta verktyg och vägar för att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör dem.

Nätverket mot rasism på Åland

Medlemmarna i nätverket utgörs av ideella organisationerna som samverkar. Inom ramen för nätverket arrangeras verksamheter som värnar om principen om människors lika värde och icke-diskriminering. Organisationerna bör klarlägga sina förväntningar på samverkan samt tydliggöra ansvar och uppgifter i sammanhanget.

Ålands Mångkulturella föreningen

Föreningen bildades i januari 2001 och vill främja interkulturellt samarbete och förmedla information om de olika kulturer som är representerade på Åland. Föreningen vill vara en bro mellan de olika kulturer som finns på Åland och söka samarbete med liknande organisationer inom och utanför Åland.

Emmaus

Emmaus skapar arbetsplatser och sysselsättning genom återanvändning och återvinning. Hos Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö.

Röda Korset Åland

Det byggs upp en beredskap i flera avdelningar på Åland för att kunna stödja myndigheterna om det kommer en större mängd asylsökande. På Åland är det nödinkvartering som Röda Korset främst bistår myndigheterna gällande asylsökande. Man agerar även då myndigheterna ber om assistans.

Ikon för forskningForskning

Högskolan på Åland

Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning, öppna högskolekurser och fortbildning. Till högskolans uppgifter hör även forskning och utveckling i anslutning till utbildningsverksamheten i samverkan med arbetslivet och det omgivande samhället.

Ålands fredsinstitut

Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse.

Ålands statistik- och utredningsbyrå

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är en oberoende institution vars främsta uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva forsknings- och utredningsverksamhet. ÅSUB leds av en direktion som består av sakkunniga samt representanter för användare och uppgiftslämnare.

Ikon för kommuner och regionerKommuner och regioner

Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund är en politiskt ledd intresseorganisation med alla femton landskommuner som medlemmar. Organisationen är också arbetsgivarorganisation för kommuner och kommunalförbund på hela Åland. Kommunförbundet står upp för gemensamma kommunala intressen genom att bilda opinion och driva kommunala frågor på landskapsnivå.

Ikon för övrigtÖvrigt

Medborgarinstitutet – Medis

Medborgarinstitutet grundades år 1947 och upprätthålls av Mariehamns stad, men säljer tjänster till landsbygdskommunerna och är på det sättet hela Ålands Medis. Medis ska erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfylld sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Medis erbjuder bla kurser i svenska för inflyttade på olika nivåer och i olika omfattning.

Följ oss på sociala medier: