Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ministerier

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Uim.dk er hjemmeside for Udlændinge- og Integrationsministeriet samt de to styrelser Udlændingestyrelsen (US) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). På uim.dk kan du finde vejledning om ministeriets og styrelsernes ansvarsområder, henvisninger til relevant lovgivning, statistik, publikationer, selvbetjeningsløsninger og meget mere.

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Find oplysninger om ministeren, vores arbejde, mål og værdier og organisation.

Beskæftigelsesministeriet
I Beskæftigelsesministeriet arbejder for at flest muligt er en del af et sundt og fleksibelt arbejdsmarked.

Børne- og Socialministeriet
Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, ansvaret for dagtilbud mv. samt ansvaret for sager om skilsmisse, adoption og forældremyndighed.

Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ministeriet har ansvaret for forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager desuden forvaltnings- og driftsopgaver med videre på disse områder.

Økonomi- og Indenrigsministeriet
I Økonomi- og Indenrigsministeriet overvåger vi dansk økonomi, og vi har ansvaret for kommuner og regioners styrelse og økonomi. Vi er øverste myndighed for valg og folkeafstemninger.

Myndigheter

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration er et partnerskab, hvor virksomheder, Jobservice Danmark og jobcentrene samarbejder for at få flere flygtninge i arbejde. Målet er at synliggøre virksomhedernes vigtige indsats med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.

Den Gode Modtagelse
Hjemmesiden Den Gode Modtagelse er et resultat af et samarbejde mellem Udlændingestyrelsen, Røde Kors, KL og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Den Gode Modtagelse er tænkt som et værktøj for de aktører, der er involverede i indsatsen for b edst muligt at integrere nye flygtninge i det danske samfund.

Integrationsviden > viden der virker
Integrationsviden er en brugerdreven portal, hvor et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere indenfor integrationsområdet løbende indsender ny viden til portalen. Derved medvirker aktørerne til at skabe og vedligeholde integrationsviden som et vigtigt redskab i integrationsindsatsen.

Uddannelse og integration
En portal om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Portal henvender sig til kommuner, asylcentre, uddannelsessteder m.fl. og er etableret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Civilsamhället

Lokalsamfundet bygger bro
Lokalsamfundet Bygger Bro undersøger effekten af et aktivt og strategisk samarbejde mellem kommune og civilsamfund i modtagelsen af nyankomne flygtninge.

Foreningen Nydansker
Foreningen Nydansker arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv.

Organisation for Netværk og Erfaringsudveksling
ONE står for organisation for netværk og erfaringsudveksling og har til formål at danne et vidensnetværk blandt nydanske unge i Danmark, som er i gang med eller har en videregående uddannelse.

Integrationsnet
Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp, og udgør Dansk Flygtningehjælps integrationsindsats i samarbejde med Frivillignet, Center for Udsatte Flygtninge, DFUNK, Frivillignet, Lærdansk og Tolkeservice.

Center for Udsatte Flygtninge
Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter med indgående kendskab til integration og rehabilitering, indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Forskning

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU)
MESU initierer og gennemfører egen forskning, samt medvirker til udvikling af andres forskning på området gennem faglig vejledning og rådgivning. Endvidere medvirker centeret til opbygning af faglige netværk for danske og internationale forskere. Dette gennem regelmæssige forskningsseminarer og faglige møder samt udveksling af informationer om forskningsinitiativer og aktiviteter i landet.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd , SFI
SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Social- og Indenrigsministeriet. SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer i Danmark og internationalt.

Statsbiblioteket for Integration
Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

Akademiet for Migrationsstudier i Danmark
Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, AMID, er et konsortium bestående af forskere ved forskningscentre, der repræsenterer fire højere læreanstalter og to forskningsinstitutter.

Integrationsbarometeret
Det daværende Social- og Integrationsministerium offentliggjorde i november 2012 et nationalt integrationsbarometer, der skal synliggøre regeringens målsætninger for integrationsindsatsen. Barometret skal skabe et samlet overblik over udviklingen på integrationsområdet i forhold til regeringens målsætninger og dermed gøre det muligt at følge op på udviklingen.

Rockwoll Fonden
Rockwoll Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Fonden leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

Vidensportalen Traume.dk
Traume.dk samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD. Du kan få inspiration til, hvad du kan gøre, når du møder traumatiserede flygtninge og børn i dit arbejde.

Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health
MESU initiates and conducts its own research and contributes to the development of others’ research in the field through professional guidance and advice. The centre contributes to establishing professional networks for researchers through regular research seminars and academic meetings, exchange of information about on-going activities.

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Kommuner och regioner

Kommunernas Landsforening
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL’s formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Danske Regioner
Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser.

Övrigt

Cabi
Viden, metoder, redskaber, best practice og netværk med virksomheder, jobcentre eller begge dele. Målirksomhed til rådighed som praktiksted for en eller flere nydanskere, sådan at deres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer kan vurderes.

LG Insight
Danske virksomheder vil i de kommende år opleve et stigende rekrutteringsbehov. Industriens Fond har derfor besluttet at iværksætte en temaindkaldelse, der skal styrke private virksomheders muligheder for at løfte udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Med støtten hjælpes virksomheder til at få besat ledige stillinger via inddragelsen af nyankommne flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.