Nordic co-operation on integration and inclusion

Ikon för ministerierMinisterier

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Kunnskapsdepartementet

unnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Ikon för myndigheterMyndigheter

Utlendingsdirektoratet UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Distriktssenteret

Kompetansesenter for distriktsutviklinger ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Senteret gir kommunane kunnskap dei treng for å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.

NAV Arbeids- og velferdsforvaltninga

NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunane, ei ytelseslinje og ei økonomilinje. Sjå meir informasjon og organisasjonskart under relatert informasjon.

Ikon för civilsamhälletCivilsamhället

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

NOAS er en uavhengig, ideell organisasjon, som har som oppdrag å forsvare og fremme asylinstituttet og sikre respekt og rettssikkerhet for den enkelte asylsøker. NOAS’ oppgave er å tilby asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand. NOAS skal også engasjere seg i flyktningpolitiske spørsmål og fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger.

MiRA-Senteret

Ressurssenter er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

SEIF er en frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986 som informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder: NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelelse etc.

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Internasjonal helse- og sosialgruppe er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor (NIFS)

NIFS er et nettverk der sentrale aktører og fagfolk i frivillig sektor kan utveksle ideer, kunnskap og erfaringer, og bidra til en koordinert innsats for å utjevne helseforskjeller mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen for øvrig.

Landsforeningen for innvandrer

Landsforeningen har som formål å arbeide for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.

 

Ikon för forskningForskning

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Nordlandsforskning

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder, og har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning

Nettverket skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon.

International Research Institute of Stavanger

IRIS AS is a recognized research institute with high focus on applied research, equally owned by the University of Stavanger and the regional foundation Rogaland Research.

Forskningsstiftelsen Fafo

Fafoer et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning.

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

VAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Migrasjonshelse

Temaside om hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom, samt tilgang til og kvalitet på helsetjenester.

International Migration and Ethnic Relations Researh Unit Bergen

IMER is a multidisciplinary research unit. The aim of IMER Bergen is to contribute to research-based knowledge about international migration, including the consequences of immigration and emigration for societies.

Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, NKVTS

The centre’s objective is to help prevent and reduce the health-related and social consequences that can follow from exposure to violence and traumatic stress. The centre has an international outlook and develops knowledge at an international academic level.

NTNU Samfunnsforskning

NTNU Samfunnsforskning arbeider med spørsmål knyttet til velferdsordninger og inkluderingspolitikk i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltak​else omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne. Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for vår forskning og faglige aktivitet.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

NIBR forsker på politikk, forvaltning og sivilsamfunn i Afrika, Asia, Amerika og Europa, samt migrasjon og integrering i Norge og Norden.

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

SSB har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no.

Ikon för kommuner och regionerKommuner och regioner

Kommunesektorens organisasjon KS

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester.

KREM

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene), næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

Ikon för övrigtÖvrigt

BOOST Refugee

BOOST Refugee er et inkubatorprogram for å løfte frem flere nye og varige løsninger som gjør veien inn i arbeidslivet enklere for nyankomne flyktninger i Oslo. Programmet drives i partnerskap mellom Oslo kommune, Lundin Foundation og SoCentral.

European Migration Network – Norway

The European Migration Network (EMN) is a network coordinated by the European Commission, consisting of national focal points and national networks in all EU countries, plus Norway.

Follow us on social media: