Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Här kan du läsa om andra aktuella projekt under Nordiska ministerrådets satsning inom integrationsområdet.

Nordisk analyse av integrering av flyktninger etter endt introduksjonsprogram

Prosjektet analyserer og sammenligner integreringsinnsatsen ovenfor nyankomne flyktninger og familiegjenforente til flyktninger i Norge, Sverige og Danmark. Mer spesifikt vil forskerne analysere hvordan nasjonale myndigheter og kommunene lykkes med å integrere ulike grupper av flyktninger i arbeid og videre kvalifisering. Prosjektet ønsker videre å identifisere faktorer som fremmer integrering av grupper av innvandrere som tradisjonelt har hatt lav tilknytning til arbeidsmarkedet. Eksempel på slike grupper er flyktningkvinner, flyktninger med lite utdanning og flyktninger med bakgrunn fra utvalgte land sånn som f.eks. fra Syria, Somalia Afghanistan, Irak og Eritrea.

From Migrants to Workers: Immigrants’ role in the local labour market in the Nordic Region

Projektets syfte är att undersöka vilken roll och funktion invandrarna har i bevarandet av en välfungerande arbetsmarknad och potentiellt även i utvecklingen av lokala och regionala arbetsmarknader. I studien uppmärksammar man behovet av och skalan av denna typ av extern arbetskraft, samt försöker man identifiera funktionerna och luckorna som denna externa arbetskraft uppfyller. Utöver detta försöker projektet identifiera vilka justerings- och integrationsprocesser äger rum då de nyanlända stiger in på arbetsmarknaden, för att ge en översikt av bästa praxis i denna strävan.

Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden

Målet med projektet är att öka kunskapen om goda integrationsprojekt samt sprida dessa för att på så sätt påskynda och bredda integrationsprocessen i arbetsliv och samhället i stort. Samtliga organisationer i Folkbildning Norden arbetar på olika sätt med verksamhet rörande asylsökande och nyanlända. Flertalet nordiska forskare ska analysera de goda exempel som presenteras från varje land utifrån perspektiv som jämställdhet, arbetsmarknad och validering av kompetenser. En arbetsgrupp där också samtliga länder finns representerade har tillsats för att arbeta med insamlingen av best cases.

Arbeidsmiljø og helse blant innvandrerpopulasjoner – en systematisk litteraturgjennomgang

Arbeidsinnvandrere tilfører de nordiske landene viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftmangel i flere sektorer. Samtidig har spørsmålet om innvandrerpopulasjoners sikkerhets- og helserisiko i det nordiske arbeidslivet blitt aktualisert, ikke så mye på grunn av faresignaler og dokumentasjon på negative forhold, men snarere på grunn av manglende kunnskap. Formål: Frembringe kunnskap som kan brukes til å forbedre arbeidsvilkår og arbeidsmiljø for innvandrere, ikke bare for å redusere risikoen for (fysiske og psykiske) skader og redusert helse, men også for å bedre trivsel, motivasjon og tilslutning til arbeidslivet.

Planning for urban social sustainability in the Nordic Countries (PLUS)

Projektet undersöker existerande policys kring social hållbarhet i urbana områden i Norden, samt hur social hållbarhet definieras och används i olika nationella sammanhang. Projektet är indelat i två delar. Den första delen består av en översikt över den senaste forskningen om social hållbarhet inom stadsplaneringen i de nordiska länderna. Den andra delen består av en jämförande översikt av nationell politik, program eller statliga utredningar gällande social hållbarhet.

Nordisk ministerkonferanse om integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet

Det Norske formannskap planlegger følgende konferanse, og bakgrunnen er det høye antallet asylankomster til de nordiske landene de siste årene, og endringer i politikken som følge av dette. Formålet med konferansen er å bidra til økt kunnskap og erfaringsutveksling om utfordringer, strategier og resultater knyttet til integrering av flyktninger i arbeidslivet. Konferansen skal samtidig gjenspeile bredden i integreringsutfordringene, og også bidra til å se situasjonen i Norden klarere opp mot resten av Europa og EU.

Læring for omstilling – Øy-nettverket og To-do kurs

Øy-samarbeidet i Østersjø-området har fokus på utvikling av metoder og pedagogiske prosesser som kan hjelpe til med å møte aktuelle utfordringer på de forskjellige øyene og hjelpe voksne til arbeid eller utdanning. Nettverket har bestemt å koble arbeidet med ”to do-metodikken” til temaet ”nyankomne” (flyktninger) på de tre øyene. Metoden gjør det mulig for alle lokale aktører – medborgere, myndigheter, utdanningstilbydere, foretak og nyankomne flyktninger å være i sentrum av selve utviklingsarbeidet. To-do-seminarenes innhold bygger på de behov og aktuelle utfordringer som deltakerne opplever.

Kulturens och civilsamhällets roll som integrationsarena

Nordisk konferens i Helsingfors 7-8. december 2016: Tanken med konferensen er at skabe en mødeplads hvor nordiske erfaringer kan deles for at skabe nordisk nytte og synergier omkring arbejdet med integration. Formålet er at beskrive hvordan kulturlivet og civilsamfundet kan bidrage til aktivt medborgerskab og inkludering. Konferensen skal også give indspil til MR-K’s potentielle satsninger på integrationsområdet i 2017 og fremad og koordineres med det norske formandskab 2017.

Enhanced Nordic-Baltic cooperation on challenges of labour mobility in the Nordic-Baltic region 2014-2015

Projektets syfte är att stärka samarbetet i det nordiska och baltiska området gällande effekterna av en ökad arbetskraftsmigration och kommer att utveckla förslag på hur man kan uppnå en hållbar regional migrations- och integrationspolitik för regionen. Projektet omfattar ett antal projektaktiviteter, däribland konferenser och möten med berörda parter i de baltiska länderna. Nordregio ansvarar för två av dessa aktiviteter. Den första aktiviteten är en studie som undersöker migrationsmönster mellan och inom länderna samt den nordisk-baltiska regionen, med fokus på arbetskraftens rörlighet. Den andra aktiviteten syftar till att öka medvetenheten samt föra fram de mest relevanta frågorna gällande den arbetskraftsmigration i den nordisk-baltiska regionen.

Nordic Economic Policy Review (NEPR)

Finanssektorn har under 2016 påbörjat arbetet med integrationsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv genom att ge ut tidskriften Nordic Economic Policy Review (NEPR) på temat Integration. Konkret kommer årets utgåva av NEPR att innehålla ett antal uppsatser som belyser olika vinklar på integrationstemat. Den 26 april 2017 kommer temat och frågeställningarna som tas upp i tidskriften att behandlas vid en konferens i Köpenhamn. Konferensen kommer att ha internationell medverkan och rikta sig till forskare, experter och samhällsdebattörer engagerade i integrationsfrågor.

Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries

The aim of this project is to increase the understanding of the role of nature, and the cultural ecosystem services it provides, in the social integration of foreign migrants in to the Nordic societies. To achieve this, we have a need and the advantage of Nordic cooperation, in sharing knowledge and experiences, and in developing innovative methods and tools. The pre-project will launch Nordic cooperation and build a network of public and private organizations and NGOs working with integration and natural/cultural heritage.

Fostering refugee integration at the local level, creating intersectional cooperation network between municipalities and nongovernmental organisations

Projektets formål er at fremme flygtningeintegration på det lokale niveau i Litauen, hovedsageligt med fokus på at forbedre kommunernes viden og effektivitet på området. Man vil arrangere ’udvekslingsbesøg’ mellem eksperter og beslutningstagere i Litauen og de nordiske lande, for på den måde at udveksle metoder og erfaringer og identificere ’best practice’ og integrationsmodeller i de nordiske lande. Derudover vil man stå for træningssessionen hos 5-7 kommuner i Litauen med fokus på kontekstanalyser af flygtningekrisen, globale migrationstendenser, flygtningestrømme i Europa, flygtningeintegration i EU og Litauen og ’good practice’ inden for flygtningeintegration i de nordiske lande.

Följ oss på sociala medier: