Nordic co-operation on integration and inclusion

Ikon för ministerierMinisterier

Socialdepartementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver.

Arbetsmarknadsdepartementet

Departementet arbetar med frågor som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.

Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som bla rör boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringsliv, innovation, landsbygd, samt transporter och infrastruktur.

Delmi

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Ikon för myndigheterMyndigheter

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är Arbetsförmedlingen viktigaste uppgift. Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och Arbetsförmedlingens organisation leds av generaldirektören.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten består huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar.

Skolverket

Skolverket erbjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet. Man ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Ikon för civilsamhälletCivilsamhället

Forums Asylnätverk

Nätverket bestående av 16 frivilligorganisationer som tillsammans arbetar för att förbättra förutsättningarna för nyanlända i Sverige. Nätverket samlar och sprider erfarenheter och kunskaper om förutsättningar och omvärldsfrågor, bidrar med råd och stöd till lokala och regionala aktiviteter, samt myndigheter inom området för asylmottagande.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

FARR är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. Ca 50 medlemsföreningar är anslutna till FARR – allt från asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden till lokala nätverk eller församlingar som stöttar papperslösa.

Riksförbundet Internationella Föreningen För Invandrarkvinnor

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor är en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet. RIFFI engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt, samt verkar för att underlätta integrationen i det nya landet.

Asylrättscentrum

Asylrättscentrum har sedan 1991 arbetat för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess.

Sociala Missionen

Sociala Missionen erbjuder rådgivning och stöd till enskilda i frågor som rör asyl och familjeåterförening, samt verkar för asylrätten och rätten till familjeåterförening.

Riksidrottsförbundet – Idrott för nyanlända

Ett av de prioriterade områdena i svensk idrott strategi handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Ensamkommandes Förbund

Förbundet är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som består och drivs av självorganiserade ensamkommande ungdomar från olika länder. Fokus inom förbundet är därför att belysa att ensamkommande både kan och vill representera sig själva.

Refugees Welcome Sweden

Den ideella föreningen Refugees Welcome Sweden är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som startade hösten 2015 med ett syfte att ta fram fler bostäder för nyanlända flyktingar över hela Sverige.

Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som syftar till att öka gemenskapen i samhället mellan nya och etablerade svenskar. Det gör de genom kompismatchningar.

Kompis Sverige

Med djupintervjuer som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur.

Hej främling!

Hej främling! vill förbättra människors hälsa och samordnar och certifierar mängder av aktiviteter som föreningen tror kan göra oss friskare i både kropp och själ. Med hjälp av volontärer runt om i landet ägnar man åt allt från körsång, löpning och skidåkning till friluftsliv, konstprojekt och diverse lagsporter.

Svenska med baby

Svenska med baby är en nationell organisation som bedriver verksamhet i 19 kommuner. Syftet är att skapar möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen, för att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska genom samtal, joller och skratt som metod.

Yrkesdörren

Yrkesdörren underlättar för nya och etablerade svenskar att mötas för att prata om jobb och bredda professionella nätverk. Yrkesdörren är en av verksamheterna inom det nationella initiativet ÖppnaDörren. Sju av tio jobb förmedlas med hjälp av kontakter, därför är nätverk avgörande för att snabba på utlandsföddas etablering.

Ikon för forskningForskning

Anna Lindh Foundation

The purpose of the Anna Lindh Foundation is to bring people together from across the Mediterranean to improve mutual respect between cultures and to support civil society.

Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier. Till områdena hör t. ex. minoritetsstudier, flerspråkighet, etniska relationer.

Migrationsinfo

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar man för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor.

Dag Hammarskjöld Foundation

The mission is to catalyse dialogue and action for a socially and economically just, environmentally sustainable, democratic and peaceful world. In the spirit of Dag Hammarskjöld: aim to generate new perspectives and ideas on global development and multilateral cooperation.

Immigrant-institutet

Forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. Institutet är en ideell organisation med uppgift att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism.

CEIFO vid Stockholms universitet

Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer är Sveriges första centrumbildning för tvärvetenskaplig forskning om internationell migration, transnationella förbindelser, etniska relationer och det mångkulturella samhället.

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

REMESO – Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle

REMESO är ett tvärvetenskapligt institut som bedriver forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

MIM research is divided between projects that ethnographically and statistically engage with the lives of migrants and projects dealing indirectly with representations of migration in the media, museums, minority groups, public attitudes and elsewhere.

Imerförbundet

Imerförbundet utgör ett forum där forskare, lärare, studenter och professionellt yrkesverksamma med olika bakgrund och disciplintillhörighet utbyter idéer och erfarenheter inom fältet för internationell migration, integration och etniska relationer.

Institutet för Framtidsstudier

Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Dessutom ska institutet stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Statistiska centralbyrån, SCB

SCBs främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare.

Ikon för kommuner och regionerKommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet.

Länsstyrelserna

Här hittar du information om Länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor och kan läsa om deras uppdrag och de olika områden länsstyrelserna arbetar med inom integration.

Ikon för digitalt stödDigitalt stöd

informationsverige.se

Informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända. Här ska man kunna hitta svar på frågor om hur svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som man kommer i kontakt med under sin första tid i landet. Portalen har byggts upp med hjälp av referensgrupper med nyanlända.

Jobskills

Jobskills är ett digitalt verktyg som asylsökande kan använda för att visa sin kompetens och beskriva sina tidigare erfarenheter på sitt eget modersmål. Det kan handla om alltifrån att kunna laga mat och snickra till att man har akademisk eller praktisk utbildning eller att man jobbat som ingenjör eller läkare i flera år. Man kan välja att översätta sin kompetensprofil som då automatiskt blir på svenska. Den kan man sedan dela med arbetsgivare.

Ikon för övrigtÖvrigt

Rådet för integration i arbetslivet

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria vill uppmärksamma myndigheter och politiker på strukturer som måste förändras, ordnar hearings, forskar- och utbildningsseminarier och gör arbetsplatsbesök.

CivSam.se

CivSam.se är en webbplats för vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige som: sammanställer vetenskapligt grundad kunskap om det civila samhället inom olika områden genom forskningsöversikter, sammanfattar enskilda forskningspublikationer om det civila samhället för fördjupning på egen hand, kompletterar med översiktlig information om det civila samhället mer allmänt.

Europeiska migrationsnätverket

Med målsättning att stödja utformningen av den Europeiska unionens migrationspolitik har det europeiska migrationsnätverket i uppdrag att tillhandahålla medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor. EMN Sverige finansieras av Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för inrikes frågor) och Migrationsverket.

Follow us on social media: