Varthän, Finland? ANDTS- frågor i regeringsprogrammet 2023

Alkohol

Mikaela Lindeman, redaktör
Publicerad 30 aug 2023

Finlands nya regering, ledd av samlingspartisten Petteri Orpo har haft en turbulent första tid vid makten. Sommaren kantades av rasismanklagelser och skandaler, interna stridigheter och eldfängd stämning. Regeringen är dock fast besluten att fortsätta sitt arbete för att få Finlands ekonomi på fötter, och de verkar vilja styra in delar av ANDTS-politiken (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) på helt nya spår. Denna artikel ser på hur förändringens vindar kan komma att blåsa.

Efter riksdagsvalet i april 2023 stod det klart att det liberalkonservativa Samlingspartiet blivit största parti med de nationalistiskt sinnade Sannfinländarna hack i häl. Strax inleddes sondering, och samarbetsvilja hittades inom Kristdemokraterna och det allmänborgerliga men liberalt sinnade Svenska folkpartiet. Att samsas om ett regeringsprogram visade sig vara knepigt.  Regeringsförhandlingarna drog ut på tiden, och efter rekordmånga- och långa veckor vid mötesbordet kunde ett regeringsprogram presenteras strax innan midsommaren.

Programmet – som kallas för Ett starkt och engagerat Finland – styr landet mer högerut med reformer på ANDTS-området enligt följande. Artikeln innehåller direkta citat från regeringsprogrammet.

Spel

På spelmarknaden händer det mycket. I regeringsprogrammet konstateras att spelpolitiken som bedrivits i Finland inte varit lyckad. Delvis på grund av att så många finländare lider av spelrelaterade problem, och delvis för att en stor del av spelandet idag sker på oregistrerade aktörers plattformar.

Hela dagens monopolmodell kommer därför att ersättas med en licensbasrad marknad senast i januari 2026. Syftet med reformen är att förebygga och minska de hälsomässiga, ekonomiska och sociala skadeverkningar som spelandet orsakar samt att förbättra penningspelsystemets kanaliseringsgrad. Utgångspunkten är att licenssystemet ska omfatta kasinospel och vadhållning på webben. Den ensamrättsverksamhet som kvarstår hos Veikkaus, dagens monopol, och den verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad separeras till olika bolag inom samma koncern.

I regeringsprogrammet nämns tillsyn och reglerad marknadsföring som särskilt viktiga för att övergången till licenssystemet skall lyckas. Det sägs också att införandet av licenssystemet ska grunda sig på utförliga utredningar om reformens samhälleliga konsekvenser och i synnerhet om reformens konsekvenser för förekomsten av skadeverkningar.

Tobak

Nikotinpåsar behandlas separat i regeringsprogrammet, eftersom de hädanefter kommer att inkluderas i tobakslagens tillämpningsområde. Syftet med bestämmelserna är att förhindra användningen bland ungdomar, grå import och illegal handel samt att mottverka organiserad brottslighet. Detaljförsäljning blir tillståndspliktig, det föreskrivs om samma nikotingränser som i grannländerna och endast smaker riktade till vuxna tillåts.

Punktskatten på tobak skall höjas, vilket förväntas skramla ihop 100 miljoner euro i skatteintäkter. Det faktumet att nikotinpåsar ska omfattas av lagen om tobaksaccis förväntas ge 50 miljoner euro i skatteintäkter.

Narkotika

En drogpolitisk reform har varit ett ämne som debatterats mycket under de senaste åren, och speciellt efter att Finland visat sig ha en av Europas högsta drogdödlighet bland unga människor. Debatten om brukarrum rapporterade PopNAD om i fjol. Vad säger då regeringen Orpo?

Jo, mycket riktigt fäster regeringen särskild uppmärksamhet vid förebyggandet av unga människors narkotikabruk och minskandet av antalet narkotikarelaterade dödsfall.  Vilka åtgärder som behövs kommer att utvärderas separat under regeringsperioden.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har redan i februari 2022 sammanställt en modell för att förebygga narkotikadödsfall i Finland. Modellen består av sju teman med tillhörande rekommendationer och åtgärdsförslag som gäller planering och utveckling av regionala tjänster samt politiskt beslutsfattande.

Regeringen avsätter även permanent finansiering för ett program som arbetar för att eliminera hepatit C innan år 2027.

Alkohol

Alkoholpolitiken var ett hett samtalsämne under våren, och tiden som ledde fram till valet kantades av kampanjer och lobbande för att få vin till dagligvaruhandeln. PopNAD berättade lite om debatten här. 

Fullt så dramatiskt blev det inte, men även om vinet än så länge stannar på Alkos hyllor så är det många nya pusselbitar som skall falla på plats.  Nu skall man nämligen utvecklas i en Europeisk riktning!

År 2018 fick detaljhandeln börja sälja produkter med max 5,5 volymprocent (den tidigare gränsen gick vid 4,7 volym procent). Nu höjs gränsen ytterligare till drycker som framställts genom jäsning och innehåller högst 8 procent alkohol. Om två år – vid regeringens halvtidsöverläggning – kommer man att utreda möjligheterna att även då avreglera försäljningen av viner med en alkoholhalt på 15 procent.

Man vill tillåta inhemska mikrobryggerier, smådestillerier och vingårdar att sälja sina produkter direkt från tillverkningsplatserna till konsumenterna, med detaljhandelstillstånd. I samband med detta ansöker Finland om att bli upptagen på EU:s förteckning över vinproducerande länder.

På tal om EU vill man samtidigt förtydliga finländarnas rättigheter att via distansförsäljningsförfarandet köpa alkohol av företag i andra EU-länder. Fritt fram att klicka hem vin från kontinenten i framtiden med andra ord.

Alko och de övriga inhemska aktörer med detaljhandelstillstånd skall i framtiden ha möjlighet till att idka näthandel med alkohol samt andra detaljhandelskoncept som baserar sig på distribution och avhämtning, dock så att åldersgränskontrollen säkerställs.

Köparens skattskyldighet vid näthandel med alkohol utvidgas, vilket skall resultera i 20 miljoner euro i skatteintäkter. Beskattningen av starka alkoholdrycker och viner skärps för 40 miljoner euro, medan man kommer att gå 25 miljoner euro på minus på grund av att beskattningen av öl lindras.

Sammantaget kan man konstatera att den finländska alkoholpolitiken nu tagit ett helt nytt spår, och att det kommer att bli svårt att förena ett starkt alkoholmonopol med de liberaliseringsåtgärder som förslagits. Att alkohol betraktas mer som en fiskal fråga än ett folkhälsospörsmål står också klart då regeringen även vill utreda ifall man kan flytta regleringen av alkoholpolitiken från social- och hälsovårdsministeriet till arbets- och näringsministeriet.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint