Avfallsvattnet visar trender för drogvanor

Narkotika

Publicerad 3 apr 2014

Forskare vid det finska Institutet för hälsa och välfärd (THL) har genom att analysera avloppsvatten uppskattat användningen av illegala droger i de större städerna i Finland. Hela 40 procent av befolkningens avfallsvatten omfattas av undersökningen. Det är den första större omfattande forskningen som har gjorts med denna metod i Finland.

Avfallsvattnet som analyseras representerar det kollektiva urinprovet av befolkningen som geografiskt bor eller vistas på ett visst område under en viss tidpunkt.

– Genom den här metoden kan vi uppskatta hur stora mängder droger som används och renas vid ett visst reningsverk. På det här sättet når vi speciellt de tunga drogerna så som amfetamin, metamfetamin, ecstasy och kokain, berättar Teemu Gunnar, chef vid enheten för alkohol- och narkotikaanalys vid Institutet för hälsa och Välfärd (THL) i Finland. Med metoden är det också möjligt att analysera var nya designdroger är i användning.

Resultatet av studien har bland annat publicerats i tidskriften Science of the Total Environment i slutet av 2013. Medskribenter är Aino Kankaanpää, Kari Ariniemi, Mari Heinonen, Kimmo Kuoppasalmi.

Uppskattningen av narkotikabruk görs vanligtvis via enkäter, tullens och polisens beslagtagning eller via statistik från sjukvården. Att uppskattningar också kan göras via analys från avfallsvatten är nytt.

– Idén att undersöka avfallsvatten kläcktes någon gång i början av 2000-talet och det första vetenskapliga artikeln publicerades 2005 i Italien. Efter det har forskningsmetoderna utvecklats och det är möjligt att känna igen väldigt små halter i avloppsvatten. Året 2008 gjordes första preliminära försök vid THL att undersöka halterna av drogerna i vattnet, berättar Gunnar.

 

Vi behöver endast 40 ml av vattnet till självaste analysen

 

Det har hänt en hel del på området. I mars i fjol ordnades den första internationella konferensen av Europeiska centret för narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i Lissabon, där de finska resultaten också presenterades. På senare tid har forskare på olika håll i Europa aktiverat och organiserat sig. Det finns fler forskare som arbetar med analys av illegala droger av avfallsvatten och det går att få jämförande data från flera länder.

Provtagning

Mängder av avloppsvatten som behövs för analysen är små. Proverna tas vid vattenreningsverken mellan 10 och 20 minuters mellanrum under ett dygn. Uppsamlingen sker automatiserat och på samma sätt som reningsverket tar sina egna prov.

Av det här uppsamlade vattnet är det endast en liter som hämtas till laboratoriet där det förbehandlas och analyseras.

– Vi behöver endast 40 ml av vattnet till självaste analysen, berättar Teemu Gunnar.

Resultaten visar hur mycket av en viss drog har använts på ett visst område under en viss tidpunkt.

Resultatet av den finska studien

I den finska studien togs vattenprover från reningsverk i följande tio städer: Helsingfors, Esbo, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi.

I studien undersökte man användningen av amfetamin, metamfetamin, kokain, MDMA (ecstacy) och designdrogen MDPV samt metylon och metadon.

Avfallsvattnet samlades in under en vecka i maj och en vecka i månadskiftet november-december 2012. Genom att samla in prover under en veckas tid ville man se om det fanns skillnader i bruket mellan olika veckodagar.

Av resultaten kan man säga att illegala droger används mer i större städer än på mindre orter. Användningen av kokain är begränsad till huvudstadsregionen, men är låg om man jämför med andra länder i Europa.

Studien påvisar att amfetamin är den dominerande drogen. Kokain och MDMA (ecstasy) påträffas i högre grad under veckosluten än under veckan, vilket tyder på att drogerna används främst i rekreationellt bruk under veckosluten. Liknande användningsmönster går att påträffa för amfetamin och metamfetamin, men det rekreationella bruket under veckosluten för dessa droger är inte lika starkt om man jämför med kokain och MDMA. Någon användningsökning av metadon under veckosluten går inte att läsa från resultaten. Metadon används främst inom substitutionsvården.

Etiska synvinklar

En relevant fråga är om det är tillåtet att undersöka urinet vi spolar ner i avloppen. Teemu Gunnar säger att de inte med sin forskning vill rikta sig mot någon speciell grupp. Därför har de i sina val av vattenreningsverk för undersökningen valt städer med ett stort befolkningsunderlag. Viks vattenreningsverk i Helsingfors renar 800 000 människors avloppsvatten. Den minsta enheten var i Rovaniemi där det bor 50 000 människor.

Fördelar med metoden

Teemu Gunnar och hans forskare är intresserade av att veta hur drogsituationen ser ut i Finland och hur den förändras. Gunnar säger att man via denna metod lättare kan uppskatta bruket av tunga droger, jämfört med till exempel enkätundersökningar.

– Förutom att jämföra olika regioner så har vi också ett intresse av att följa upp situationen på lång sikt. Vi kan också jämföra narkotikasituationen mellan länder, berättar Gunnar.

Traditionellt brukar man undersöka användningen av droger genom olika enkätundersökningar och genom tullens och polisens egna utredningar.

– Med den här metoden kan vi påvisa trender, lokala skillnader och på visa vilka droger som är i användning under en viss period, säger Gunnar.

 

Martina Lybeck, Nordens Välfärdscenter

Publicerad 4.4.2014

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint