Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
Välj land:

Sverige

Begreb

”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor.”

Citatet är hämtat från Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39)

Strategier og nationale handlingsplaner

Siden 1998 er indsatser til bekæmpelse af æresrelateret vold og undertrykkelse inkluderet i adskillige nationale strategier for at bekæmpe vold mod kvinder og for at forhindre unge i at blive tvunget til ægteskab. Siden 2017 har der været en tiårig national strategi for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder, der inkluderer æresrelateret vold og undertrykkelse.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande.

Eksempler på lovgivning

Den 1 juli 2020 träder skärpt lagstiftning i kraft i form av:

  • Barnäktenskapsbrott
  • Utreseförbud
  • Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationsmaterial kring den skärpta lagstiftningen.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, Prop. 2019/20:131

Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57 

Nationale organisering

Den nationale organisering på området omfatter Jämställdhetsmyndigheten, som er oprettet for at overvåge, koordinere og følge op på det arbejde, der udføres på baggrund af den tiårige strategi. Derudover har Länsstyrelsen i Östergötland det nationale ansvar for at implementere strategien på regionalt og kommunalt niveau. Desuden er det særligt kommuner og NGO’er, der har indsatser mod negativ social kontrol og æresrelateret vold.

Mere information

Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck: Hedersförtryck.se

UMO.se är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Om regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Följ oss på sociala medier: