Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
Välj land:

Norge

Begreb

”Negativ sosial kontroll forstås som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikreat enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den ersystematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov”

Regjeringens Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Strategier og nationale handlingsplaner

Tvangsægteskaber har været på den politiske dagsorden i over 20 år, men med tiden har fokusset i nationale handlingsplaner udvidet sig til at omfatte adfærd relateret til negativ social kontrol. Initiativerne i strategierne fokuserer både på kompetenceopbygning af fagprofessionelle og mere indgribende og akutte foranstaltninger.

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Eksempler på lovgivning

Begreberne ”negativ social kontrol” og ”æresrelateret vold” bruges ikke direkte i norsk lovgivning, men sager der falder inden for området fortolkes ud fra eksisterende lovgivning. Derudover har Norge kriminaliseret mange relaterede handlinger, herunder tvangsægteskaber, børneægteskaber og kønslemlæstelse.

Prop. 66 L (2019–2020) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)

Nationale organisering

Der er ikke én myndighedsaktør, der varetager myndighedernes rolle på dette område. Myndighedernes rolle er i høj grad karakteriseret af at være et tværgående samarbejde mellem aktører. Dog har Kunnskapsdepartementet et koordinerede ansvar for negativ social kontrol og æresrelateret vold på tværs af myndighedsaktører.

Mere information

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan vi skal leve livene våre. Uten overvåkning, kontroll og tvang. Nettstedet Nora deler historier, vet hvem det er bra å snakke med, og gir tips og råd.

Följ oss på sociala medier: