God relasjon til behandler viktig i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Narkotika

Artikeln är skriven av forskare på uppdrag av popNAD
Publicerad 19 okt 2017

Pasientenes tilfredshet med behandling og mulige sammenhenger mellom tilfredshet og opplevd utbytte av behandlingen ble undersøkt blant pasienter som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved to klinikker i Midt-Norge. Resultatene viser at en god relasjon mellom pasient og behandler er sentralt.

Målet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er redusert rusbruk eller rusfrihet. Behandlingen skal i tillegg bidra til at pasienten får en bedre livssituasjon på områder som er viktige for å kunne fungere i samfunnet.

Tiltak rettet mot psykiske og fysiske problemer, samt hjelp med bolig, økonomi og sysselsetting bør derfor inngå som en del av behandlingstilbudet i samarbeid med kommunale instanser.

Ved etableringen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge i 2004 fikk pasienter med ruslidelser lovfestet rett til å medvirke i utformingen av behandlingstilbudet. Mål på pasienttilfredshet skal brukes som indikator på kvaliteten ved tilbudet.

Vi ønsket å undersøke hvor tilfreds pasientene var med ulike aspekter ved behandlingstilbudet, og i hvilken grad tilfredshet var relatert til utfallet av behandlingen.

Basert på tidligere studier forventet vi at pasienter som var tilfreds med muligheten til å medvirke i utformingen av behandlingstilbudet også ville rapportere positivt utbytte av behandlingen.

Pasienttilfredshet og behandlingsutfall

De aller fleste pasientene rapporterte høy grad av tilfredshet med hvordan de hadde blitt mottatt ved klinikken, og de opplevde å ha blitt behandlet med høflighet og respekt. 

Tilgjengeligheten til personalet, muligheten de fikk til å medvirke i utforming av behandlingsplanen og behandlernes kompetanse, var de aspektene ved behandlingen som de ga nest best vurdering.

Pasientene var relativt sett noe mindre fornøyde med muligheten for individuelle konsultasjoner med behandler, den individuelle tilpasningen av behandlingstilbudet, og informasjon gitt om rutiner ved enheten.

Omtrent halvparten av pasientutvalget rapporterte høy grad av tilfredshet med tiltak rettet mot psykiske og fysiske problemer. Bare en av fire pasienter var fornøyde med hjelpen de hadde fått når det gjaldt bolig, økonomi og sysselsetting.

Av de totalt 15 områdene som ble vurdert av pasientene, var det særlig to områder som hadde betydning for behandlingsutfallet. Sannsynligheten for positive selvrapporterte utfall av behandling var høyere for pasienter som hadde tillit til behandlers kompetanse, og for pasienter som var tilfreds med muligheten for medvirkning.

Behandlers kompetanse og brukermedvirkning

Pasientens muligheter for aktiv innvirkning på eget behandlingsopplegg forutsetter at det er etablert en god relasjon til behandler.

Pasientens tillit til behandlers kompetanse kan indikere at det er etablert en god terapeutisk allianse. Vi tolker hovedfunnet i denne undersøkelsen som uttrykk for verdien av et godt samarbeid mellom behandler og pasient.

 

Helle Wessel Andersson
St. Olavs hospital.

Eli Otterholt
Helse Møre og Romsdal

Rolf W. Gråwe
St. Olavs hospital

 

FacebookXLinkedInEmailPrint