FILTRERA:

Bruk av cannabis og kokain før unnfangelse, hos menn med gravid partner

Narkotika

Elisabeth Lobben Munch, NTNU
Publicerad 11 nov 2019

I denne studien ble data fra Mor – og barn studien (MoBa) brukt til å kartlegge fars bruk av cannabis og kokain før og i forbindelse med svangerskap, og sammenheng mellom mors og fars bruk. Det ble funnet en sterk sammenheng mellom cannabisbruk hos far og alkohol og sigarettbruk, og tilsvarende sammenheng ble funnet for kokain. Det ble også funnet en sterk assiosiasjon mellom mors og fars rusbruk.

Fokuset på svangerskapskontroller er mor, og hva mor gjør som kan være uheldig eller skadelig for fosteret. Tidligere forskning er også hovedsakelig rettet mot mors livsstil og rusbruk, og fars bruk er mindre studert. Med denne studien i Nordic Studies on Alcohol and Drugs ville vi kaste et lys over spørsmålet om også fars livsførsel kan ha en innvirkning på fosterets helse.

Det er viktig å kunne avdekke risikosvangerskap for å kunne gi kvinnen, barnet og familien bedre oppfølging. Kvinner som bruker illegale rusmidler kan være nølende til å informere helsepersonell om dette. Hvis man kunne påvise en sammenheng mellom fars og mors rusbruk, ville kartlegging av fars bruk være enda en måte å avdekke eventuell risiko på.

Studien var tenkt som en kartlegging av fars bruk av kokain og cannabis, sammenheng mellom andre demografiske variabler og rusbruk, og sammenhengen mellom fars og mors bruk av rusmidler.

Sammenheng mellom cannabisbruk og nedsatt spermamotilitet

Datagrunnlaget for studien var den norske Mor og barn studien (MoBa), hvor mor besvarte flere spørreskjemaer før, under og etter graviditeten. Far besvarte et spørreskjema om livsstil underveis i svangerskapet, inkludert rusbruk, 6 mnd før unnfangelse. Dette tidspunktet er relevant, ettersom spermatogenesen hos mennesker tar 72-81 dager, og sårbarheten for fosteret hvis far bruker rusmidler med skadelig virkning ligger en periode på 10-12 uker forut for unnfangelse. Studier har vist sammenheng mellom cannabisbruk og nedsatt spermamotilitet, levedyktighet og funksjon, samt signifikant høyere risiko for krybbedød. Kokain er vist å øke forekomsten av anomalier hos foster. Kokain har en sterk binding til sperma, og sædcellen fungerer dermed som en vektor for å frakte kokain inn i egget ved befruktning.

En sterk partnerkorrelasjon

Resultatene av kartleggingen av cannabisbruken blant fedre viste at blant de som besvarte spørsmål om rusbruk, rapporterte 1,2% cannabis som eneste rusmiddel. Høyest forekomst var blant de unge, lavere utdannede, og med lav inntekt. Det var en sterk sammenheng mellom cannabisbruk og bruk av benzodiazepiner og opioider, samt sigarettrøyking og alkoholbruk. Det ble også funnet en sammenheng med psykiatriske symptomer, uplanlagte svangerskap og cannabisbruk. Den sterkeste assosiasjonen var mellom cannabisbruk, sigarettrøyking og alkoholbruk.

Kokainbruk ble rapportert av 0,2% av fedrene. Det var mange likheter med fedrene som rapporterte cannabisbruk. Ung alder, lav utdanning og inntekt, benzodiazepiner og opioider, sigarettrøyking og alkoholbruk, uplanlagte svangerskap, og psykiatriske symptomer. Igjen var det sterkest assosiasjon mellom cannabis og sigarett- og alkoholbruk.

Det ble funnet en sterk sammenheng mellom paternell og maternell bruk av cannabis og kokain. Hvis far aldri hadde brukt rusmidler gjaldt dette også for mor i 99,9% av tilfellene. Når far brukte cannabis var det 30% av mødrene som også brukte samme rusmiddel, og når far brukte kokain brukte 30% av mødrene cannabis og 16% kokain. 8 av de 10 mødrene som brukte kokain i studiepopulasjonen hadde en partner som også brukte kokain.

Råd og veiledning i svangerskap primært rettet mot mor

Resultatet av studien var altså at vi fant en sterk assosiasjon mellom henholdsvis cannabis og kokainbruk, og sigarettrøyking og alkoholbruk hos far. I videre forskning er det naturlig å undersøke de skadelige effektene av fars rusbruk på fosteret.

Vi fant at mødre som brukte cannabis i svangerskapet oftere rapporterte bruk av cannabis hos far også. De er tidligere vist en sterk partnerkorrelasjon for cannabisbruk, og dette er viktig informasjon, ettersom maternell cannabisbruk er vist å være direkte skadelig for fosteret. Det ble også sett en partnerkorrelasjon for cannabis og kokainbruk.

Ettersom vi observerte en sterk assosiasjon mellom maternell og paternell bruk av illegale rusmidler er det bekymringsverdig at råd og veiledning i svangerskap primært er rettet mot mor. Det fremstår naturlig å anta at det ville være vanskeligere for mor å ende sitt rusbruk i forbindelse med svangerskap hvis far fortsetter sitt bruk. Kunnskap om denne sterke korrelasjonen kan være nyttig i helsevesenets kartlegging av rusbruk i svangerskapet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

cannabis

Följ oss på sociala medier: