Allt fler finländare känner någon som använder droger – rädslan för brukare har minskat

Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 15 jan 2020

Över hälften av alla finländare under 35 år känner någon som använder droger, främst cannabis, det här kommer fram i den senaste Alkohol- och narkotikaundersökningen från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Mellan åren 1992 och 2018 har bruket av droger, i första hand cannabis, blivit klart vanligare i Finland. Samtidigt har de som någon gång blivit erbjudna att använda eller köpa droger ökat, en tredjedel av finländarna har någon gång blivit erbjudna droger, det visar Alkohol- och narkotikaundersökningen som gjordes 2018.

24 procent av dem som svarade uppgav att de någon gång under sin livstid har använt någon form av narkotika, under det senaste året hade åtta procent använt och under den senaste månaden tre procent. Både att använda och att testa droger är vanligare bland män än bland kvinnor, men sedan den senaste undersökningen 2014 ser båda bruket och testandet ut att ha ökat kraftigt bland kvinnor i åldern 25 till 34 år.

De senaste åren har cannabis blivit populärt bland män i åldersgruppen 25 till 34, hälften uppgav att de hade testat cannabis åtminstone en gång i livet. Motsvarande siffra för kvinnor i samma åldersgrupp var 41 procent.

– Droger har blivit ett mer bekant fenomen än tidigare i det finländska samhället. Allt fler har en personlig kontaktyta till droganvändning, antingen via eget eller via bekantas användning, säger forskningsprofessor Pekka Hakkarainen vid THL.

Eftersom fenomenet är mer bekant nu än tidigare har det sannolikt lett till att människor inte är lika rädda för personer som använder droger, enligt Hakkarainen.

Felaktigt bruk av läkemedel

Den ökande medvetenheten om droger, samt personliga kontakter, har bidragit till att attityder och åsikter kring droger, i första hand cannabis, har förändrats och blivit mer tillåtande, enligt författarna till en färsk rapport som analyserar Alkohol- och narkotikaundersökningens resultat. Användningen av cannabis ses inte längre som lika riskfylld som tidigare, medan man är mer kritiskt inställd till riskerna med andra droger. Allt fler finländare anser också att bruket av cannabis inte ska vara straffbart, och att cannabis ska kunna införskaffas på laglig väg, åtminstone för medicinskt bruk.

Också användningen av andra droger har blivit vanligare, men användningen av dem ligger på en betydligt lägre nivå än användningen av cannabis. De vanligaste preparaten är ecstasy, amfetamin och kokain, tre till fem procent av befolkningen hade använt dem. Användningen av de här ämnena har dock stigit under hela 2010-talet, och speciellt efter 2014. I rapporten poängterar författarna att bruket oftast handlar om att man har provat en eller ett par gånger.

En lite större andel har rapporterat om felaktigt bruk av läkemedel 2018 i jämförelse med 2014. Den här utvecklingen är något som rapportens författare vill uppmärksamma, och de påpekar att endast användningen av cannabis är vanligare än felaktigt bruk av läkemedel.

En stor del av de unga vuxna mellan 25 och 34 som uppgett att de har använt cannabis har fortsatt bruket också senare. Det finns indikationer på att hälsoproblemen till följd av cannabisbruket har ökat i den här åldersgruppen, detsamma gäller antalet som vårdats för ett problematiskt bruk av cannabis.

De positiva signalerna i rapporten rör unga, 15- till 24-åringar. Bland dem har tillgången till droger inte ökat sedan 2014, inte heller den rapporterade användningen under det senaste året eller den senaste månaden, och inte heller de som har fortsatt använda cannabis. I undersökningar riktade speciellt till unga har användningen i den här åldersgruppen ändå setts stiga, det kan alltså vara möjligt att den positiva utvecklingen gäller de äldre i åldersgruppen, skriver författarna.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint