Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Sunne kommun

Nyanlända som resurs för glesbygd

1 mar 2017

År 2016 lämnade 55 personer Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Sunne. Mer än hälften, 64 procent, fick arbete. Det placerar kommunen på andra plats i Sverige. Ungefär lika många kvinnor som män har fått jobb. Samverkan och en arbetsmarknad som är öppen för nyanlända anges som förklaringar till framgången.

Inte bara kommunen och industrin, vilket brukar vara vanligt, utan också handeln och turistnäringen har frågat efter arbetskraft från etableringsprogrammet.

Flexibilitet – en annan viktig faktor. SFI håller till exempel kurser på kvällstid för dem som behöver och ordnar språkpraktik. Det finns också ett stort engagemang hos föreningslivet och enskilda.

Integrationsenheten Vägvisaren

Integrationsenheten Vägvisaren vänder sig till alla invånare i Sunne. Vägvisaren ska underlätta för nyanlända Sunnebor att komma in i samhället, men också vara en mötesplats för alla i Sunne som vill ha svar på frågor och funderingar kring integration.

– Enkelt, snabbt och rätt är ledorden i Vägvisarens arbete. Medarbetare på integrationsenheten sitter som spindeln i nätet. De drar i de rätta ”trådarna”. Ser till att den nyanlända hamnar hos rätt person eller myndighet.

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. På Vägvisaren betonar man mycket attityder och förhållningssätt. Integration är allas ansvar.

Integration – en ömsesidig process

Information och kommunikation med olika aktörer är viktig. Det långsiktiga målet är att integrationsfrågorna ska vara självklara i Sunne och att alla nyanlända ska känna sig delaktiga och inkluderade. Integrationsarbetet ska ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter, tydliga åtgärder mot diskriminering, ge utbildning, god närmiljö och ett rikt kulturliv.

Efter att en nyanländ fått uppehållstillstånd arbetar integrationsenheten Vägvisaren bland annat med följande:

• Bosättning av anvisade och kvotflyktingar till Sunne. Enheten svarar för bostad till den nyanlända.

• Den nyanlända tas emot och introduceras av kommunens personal vid integrationsenheten Vägvisaren.

• Den nyanlända får hjälp med att komma till Skattemyndigheten i Karlstad för att ordna med folkbokföring, ansöka om personnummer, id-handlingar.

• Barnen skrivs in i förskola/skola.

• Information till nyanlända om hur etableringen går till. Det handlar om att ge råd och vara till stöd tills den nyanlända kan klara sig i samhället själv – ”Hjälp till självhjälp”.

• Hjälp med olika blanketter (Försäkringskassan, Skatteverket, deklaration, försäkringar, skriva kontrakt, avtal).

• Säkerställer att den nyanlända har ett etableringssamtal på Arbetsförmedlingen. Där upprättas en etableringsplan (SFI, samhällsorientering, arbetsförberedande insatser, praktik och validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter).

• Vägvisaren är en levande mötesplats. Här anordnas temamöten för olika nationaliteter så att människor får träffas och knyta kontakter med varandra. Här ges också nyanlända möjlighet att lära känna svenska traditioner, till exempel när barnfamiljer bjöds in till julgransplundring.

• Samverkar med ideella organisationer och civilsamhället (Röda korset, Svenska kyrkan, Rädda barnen, Amnesty, med flera).

• Samverkar med myndigheter, till exempel Arbetsförmedling, polisen och Migrationsverket.

• Samverkar med näringsliv och fastighetsägare.

• Informerar, initierar, planerar och driver samverkan med externa aktörer. Samverkan med övriga funktioner i integrationsenheten (näringsidkare, allmänheten, idrottsföreningar, Försäkringskassan, arbetsgivare, kommunens anställda).

Samarbete i många olika former

Sunne kommun har flera olika verksamheter för att underlätta integrationen och samverkar med olika aktörer.

I Värmlandsmodellen samverkar fem värmländska kommuner. Arbetet syftar till att förbättra möjligheten till integration och försörjning för de migranter som varit i Sverige några år men ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Validering av kompetens används som en metod. Personer med kort eller ingen formell utbildning får möjlighet att visa vad de kan och får ett intyg på det. Detta testas inom fastighetsskötsel, skötsel av grönytor, snickeri, måleri och bilvård. Nyanlända som har praktisk erfarenhet av olika arbeten får möjlighet att visa det och får ett intyg att visa för potentiella arbetsgivare.

Värmlandsmodellen arbetar också med individuella planer och strukturerad praktikuppföljning. Mentorsprogram är en annan del i arbetet. Det innebär till exempel att en nyanländ ingenjör får träffa någon inom samma yrke för att skapa kontakt och bygga nätverk.

Projektet Etablerad i Sunne är ett samarbete mellan Sunne kommun och Arbetsförmedlingen som riktar sig till nyanlända i etableringsfasen. Syftet är att de nyanlända ska integreras i samhället genom språkpraktik och därefter en eventuell tidsbegränsad anställning i projektet. På det viset blir etableringsfasen meningsfull och målinriktad samtidigt som den nyanlända kan förbereda sig för framtida anställning eller studier.

Connecting people drivs av kommunens näringslivsenhet. Utgångspunkten är att alla som kommer till Sverige och Sunne ska ses som en resurs. De som saknar verktyg för att själva snabbt komma in på arbetsmarknaden eller starta företag ska få stöd att etablera sig. Projektet innehåller kartläggning av kompetenser, språkträning, mötesplatser för nätverkande, rådgivning, kurser i företagande. Syftet är att kunna korta tiden det tar att etablera sig.

Värmlands Mansforums Interkulturella Mansgrupper. Värmlands Mansforum arrangerar grupperna i samarbete med Sunne kommun och Vuxenskolan. I den interkulturella mansgruppen träffas män med olika kulturell bakgrund och en gruppledare. Träffarnas syfte är att samtala om och problematisera ämnen som exempelvis mansrollen samt stödja varandra i att formulera och uppfylla mål. Grupperna träffas regelbundet över tid, vilket skapar stabila kontakter med andra män och bidrar till att förebygga isolering.

Familjecentraler för alla, där den asylsökande familjen får kontakt med svenska familjer, bidrar till att bryta isolering och underlätta vägen in i samhället.

Integrationsprojekt i föreningslivet – Idrottsrörelsen, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, Amnesty m fl är engagerade. Språkträning, fika, mötesplatser, punktinsatser till behövande, samtalsstöd genom kyrkan är exempel på insatser.

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.