Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Branchepakker i Vejle Kommune – ”Den bedste integration”

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

18 jun 2017

Jobcenter Vejle tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigelses-fagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse.

Jobcenter Vejle har udviklet 6 branchepakker. Pakkerne består alle af en række fælles principper og en fælles struktur. De enkelte forløb kan pakkes således, at de i indhold og varighed matcher borgerens behov og muligheder.

Jobcenter Vejle har formuleret en række ”dogmer” – eller kvalitetsstandarder – som konceptet om branchepakker bygger på. Det er dogmer, som skal respek-teres, hvis målet om ”motiverende udviklingsforløb” og ”psykologisk iltning” skal nås. Følgende kvalitetskrav er ufravigelige:

  • Branchepakkerne tager altid udgangspunkt i de krav og normer, der er gældende inden for de respektive brancher. Det ”meningsfulde” er defi-neret af de objektive krav inden for de respektive brancher.
  • Alle faglige elementer i branchepakkerne er relevante og skal forstås og opleves som ”meningsfulde” for borgeren.
  •  Forløbene skal være effektive og bygge på princippet: ”kortest mulig vej til arbejdsmarkedet”. Vi spilder ikke borgens tid.
  • Borgerne skal anerkendes og respekteres og samarbejdet skal bygge på tydelige aftaler om rettigheder og pligter. Rettigheder og pligter følger lov og kvalitetskrav i branchepakkekonceptet.

Vejle Kommune har (foreløbig) udviklet følgende seks branchepakker:

  • Detailbranchen – butiksmedhjælper
  • Rengøring
  • Køkken og service
  • Fødevareindustri
  • Pleje og omsorg
  • Lager

Branchepakkerne bygger på følgende moduler:
1. Introduktionsforløb – fælles 8 ugers introduktionskursus, hvor borgerne introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles personligt og fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes borgernes ressourcer, og borgeren træffer valg af branchepakke.

2. Et ’”snuse”-virksomhedsforløb, der består af korterevarende praktikophold på virksomheder, hvor borgerens valg af branche ”virkelighedstestes”.

3. Første virksomhedsforløb: I første forløb trænes og grundlægges nogle almene basiskompetencer inden for brancheområdet. Det omfatter både faglige, sproglige og personlige kompetencer.

4. Andet virksomhedsforløb: I andet virksomhedsforløb trænes og grund-lægges tekniske kvalifikationer inden for branchen, bl.a. gennem deltagelse i arbejdsmarkedsfaglige uddannelser.

5. Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes kompetencer, og borgeren placeres strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange jobåbninger.

Under forløbet tilknyttes fleksibel sprogundervisning, så sprogundervisningen til-passes vilkårene under de enkelte moduler (dvs. sprogundervisningen under-lægges hensyn til arbejdstider m.m. i virksomhedsforløbene). Under hele forløbet kan tilknyttes rådgivning og støttefunktioner. Det kan være tilknytning til en jobklub, individuel rådgivning om job og kursus/uddannelses-muligheder og/eller mentorstøtte.

Progressionsmåling

I alle branchepakker er der fastlagt målbare niveauer for hvert modul. Disse skal være opfyldt, før borgeren kan gå til næste modul. Under hele forløbet gennem-føres løbende test af borgerens kompetencer, og først når de påkrævede kompe-tencer er opnået, kan borgeren gå videre til næste modul.

I de 6 branchepakker er der defineret nogle generelle kompetencekrav, som borgeren skal opfylde, før næste modul kan påbegyndes. Kompetencekravene er bestemt ud fra nogle almene faglige og personlige kompetencer, som er gældende inden for de enkelte brancher.

Hvert virksomhedsmodul tilpasses kompetencekravene, så de matcher de enkelte virksomheder i forløbet. Der tages udgangspunkt i de generelle kompe-tencekrav, men tilpasningen sker ved brug af progressionsværktøjet i en dialog mellem borgeren, virksomheden og Jobcenter Vejle. I samarbejde med trænings-virksomheden designes kompetenceprofilen, så den passer til den pågældende virksomheds standarder. De følgende progressionsmålinger spejler de realiserede niveauer op imod denne kompetenceprofil.

Det er vigtigt, at kompetenceniveauerne på hvert trin er fastlagt i tæt dialog med træningsvirksomhederne. Herved opnår kompetenceniveauerne legitimitet og skaber den nødvendige ”psykologiske iltning”, fordi borgeren kan se sammen-hængen mellem mål, træning og ”meningen” med forløbet. Ved fastlæggelse af kompetenceprofilen benyttes progressions-værktøjet, ligesom progressions-værktøjet løbende anvendes i dialogen mellem borgeren, virksomheden og Jobcenter Vejle om udviklingen i forløbet, og i vurderingen af, om borgeren er klar til at gå videre til næste trin i branchepakkeforløbet.

Foreløbige resultater af branchepakkekonceptet

Vejle Kommune har i juni 2014 gennemført en delevaluering af resultater af branchepakkeforløbene. Resultaterne viser, at borgere i branchepakkeforløb kommer hurtigere videre i virksomhedsnære tilbud og i job – dvs. varigheden af kontanthjælps-forløbene er kortere. Konceptet med tydelige mål og klar struktur giver borgerne mere motivation og tro på formålet med aktiveringsindsatsen. Konkret kan motivationseffekten måles i borgernes fremmøde, hvor langt flere borgere møder stabilt i dag og har langt mindre fravær, end borgerne har i de tilbud, som ikke er omfattet af branchepakkekonceptet.

Progressionsmålinger viser, at borgerne i branchepakkeforløb får en række sprog-lige, sociale og faglige kvalifikationer med værdi for de delbrancher, som deres interesser og jobsøgning rettes mod. Vejle Kommune kan ikke garantere borgerne job, men Vejle Kommune kan garantere, at borgerne er klar, når virksomhederne efterspørger arbejdskraft.

Link Jobcenter Vejle

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.