Internethandeln med alkohol ökar i Sverige

Alkohol

Publicerad 24 jan 2013

Andelen svenskar som köper alkohol på nätet har ökat kraftigt de senaste åren visar en ny rapport från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, vid Stockholms universitet. Unga män med en relativt hög inkomst hör till de vanligare profilerna bland de som köper via nätet.

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet, har utkommit med en rapport om köp av alkohol via Internet. Rapporten är en kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet under perioden 2004- september 2012. Syftet var att undersöka hur utbredd denna handel är, det vill säga hur många som har beställt alkohol via Internet och hur stora mängder, samt hur detta varierar över tid. Rapporten belyser också vilka faktorer som tycks utmärka de individer som beställer alkohol via Internet och hur deras Internetbeställningar relaterar till andra anskaffningssätt. Utöver detta visas också hur Tullverkets omhändertaganden av Internetbeställd alkohol fluktuerar över tid.

Samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har minskat, har andelen svenskar som handlar alkohol på nätet ökat. Andelen som rapporterar att de köpt alkohol via Internet har fram till 2011 legat stabilt under en procent av befolkningen men ökade under 2011 och 2012 och ligger nu på cirka 1.2 procent av befolkningen.  År 2008 beställde cirka 28 000 personer alkohol på nätet för att år 2011 ha mer än tredubblats till cirka 90 000 personer. De preliminära siffrorna för 2012 tyder också på en fortsatt hög andel. Den Internetbeställda alkoholen utgör dock en mycket liten del av den totala konsumtionen.

De regionala analyserna av andel Internetbeställare och mängd beställd alkohol visade att Norrland har den högsta andelen Internetbeställare av alkohol under samtliga undersökningsår med sammantaget 0,9 procent av befolkningen samt att Blekinge/Kronoberg/Halland har den sammantaget lägsta andelen beställare med 0,4 procent av befolkningen. Genomsnittlig mängd beställd alkohol fluktuerar över tid men de boende i Norrland, som ju de flesta år har störst andel beställare, tycks ha beställt relativt små mängder vid varje tillfälle, medan  Blekinge/Kronoberg/Halland hade störst mängd beställd alkohol under år 2010.

Rapporten visar också att fler män än kvinnor beställer alkohol på Internet samt att den största åldersgruppen är mellan 30 och 49 år. Det är också vanligare att näthandla alkohol bland personer med relativt hög inkomst, jämfört med låg- eller medelinkomsttagare, och benägenheten att köpa alkohol på Internet tycks öka med ett mer riskfyllt dryckesmönster.

Vin var den vanligaste drycken att beställa år 2004 och 2010, men åren däremellan samt 2011 har spritdrycker utgjort den största delen. Siffrorna för år 2012 tyder dock på att vin återigen är den vanligaste drycken att beställa.

Under år 2006 uppgav 15 procent av personerna i Monitor-projektets frågeundersökning att de fått sina alkoholbeställningar beslagtagna av Tullverket. Det var under denna period inte lagligt att beställa alkohol via Internet. Sedan år 2007 är det dock lagligt och Tullverket omhändertar endast den Internetbeställda alkohol som inte följer anvisningarna för punktskattepliktiga varor. Totalt för alla år uppger fem procent att deras alkohol beslagtagits.

 

Tove Sohlberg
doktorand vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet.

FacebookXLinkedInEmailPrint