Från idé via osäkerhet till nypremiär ­− tjugo år med forskningscentret SoRAD

Narkotika, Alkohol, Spel, Tobak

Skrivet av en forskare, på uppdrag av popNAD
Publicerad 13 jan 2021

Behovet av samhällsvetenskaplig forskning om alkohol och andra droger är stort. Det kan dock vara svårt att hitta former för att säkra kontinuitet och avancemang, vilket SoRAD:s tjugoåriga historia visar. Samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning har nu landat vid en nybildad undervisningsinstitution vid Stockholms universitet. Det ger en stabil grund men även nya utmaningar.

Sedan 1 januari 2018 ingår Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) i den nya Institutionen för folkhälsovetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Institutionen skapades genom en sammanslagning av SoRAD och CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa).

Efter årtionden med politiskt initierade utredningar om behovet av stärkt samhällsvetenskaplig alkoholforskning, vetenskapligt grundade policyalternativ och trovärdig fri forskning var förväntningarna stora när SoRAD inrättades 1999. Precis som i Finland och Norge skulle forskningen stärkas genom att samlas. Centrumet infriade löftena och växte snabbt efter att Robin Room axlade rollen som föreståndare. I artikeln The new suit of the Centre for Social Research on Alcohol and Drugs  (Storbjörk m.fl., 2020), publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs, redogör vi för bakgrunden till SoRAD, dess tjugoåriga historia och nya form.

Mot ökad osäkerhet

Tilltron till forskningscentrum som idé var vid inrättandet stor och SoRAD fick en bra grundfinansiering via Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och Socialdepartementet. Snart konstaterades att varken forskningsråd eller enskilda departement löpande skulle finansiera forskningscentrum.

Osäkerheten och SoRAD:s beroende av externa forskningsanslag ökade avsevärt (till 75 procent av intäkterna). Den ekonomiska stabiliteten förbättrades när Stockholms universitet ökade grundfinansieringen, ungefär samtidigt som SoRAD beviljades ett tioårigt excellensforsknings­bidrag. Den sårbarhet som små enheter och forskningscentrum innebär började dock betonas allt oftare inom universitetet och diskussionerna kulminerade i vad som skulle hända när flertalet excellensbidrag skulle avslutas 2017.

Lösningen

Samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, droger, tobak och spel är nu en viktig forskningsinriktning vid den nya institutionen. SoRAD:s huvuduppgift är att verka för utvecklingen av sådana forskningsaktiviteter inom institutionen samt att, som förut, vara forskningsmässigt ledande och kommunicera och samarbeta med andra forskningsmiljöer och aktörer (t.ex. genom Sonad, Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning). SoRAD leds fortsättningsvis av en styrelse och en föreståndare, medan forskningsprojekt och anställda är knutna till institutionen.

Kontinuitet och medföljande utmaningar

Det är ovanligt med nya universitetsinstitutioner och mycket fokus har initialt lagts på att integrera SoRAD:s och CHESS forskning och personal, samt att utveckla undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Den nya statusen som undervisningsinstitution ger avsevärt förbättrad kontinuitet och framförhållning.

Forskningsresultat kan förmedlas till en bredare publik, via studenterna, och bra forskare kan behållas. Utöver tillfälliga forskartjänster kan fasta lärartjänster (med ca 30 procent forskning) utlysas och nya doktorander antas, vilket stärker den akademiska friheten. Samtidigt söker institutionens forskare fortsättningsvis externa forskningsanslag för att förverkliga sina idéer. Skiftande finansieringsmöjligheter, låg beviljningsgrad och riktade utlysningar försvårar ändå möjligheten att som centrum eller institution styra forskningsinnehållet.

En ny utmaning är att undervisning tar tid från forskningen. En annan angelägen uppgift för institutionen är att tillgodose flera behov och intressen: fortsatt och vidareutvecklad samhällsvetenskaplig forskning inom ANDTS-området, om ojämlikhet i hälsa samt annan folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig prägel.

Uppdaterade forskningsområden

SoRAD och CHESS hade redan innan fusionen många gemensamma forskningsintressen och den ombildade personalgruppen har bidragit med nya idéer. I artikeln (Storbjörk m.fl., 2020) vägde vi därför samman SoRAD:s tidigare inriktning med institutionens ANDTS-relaterade forskningsaktiviteter sedan starten och utmejslade fyra centrala forskningsområden:

  • Socialepidemiologi, det vill säga trender, mönster, viktiga sociala och andra förhållanden för bruk och problem, inklusive social ojämlikhet och livsförloppsperspektiv.
  • Kulturens inverkan på bruk och problematiskt bruk i olika subkulturer och sociala miljöer.
  • Policy, implementering och samhälleliga åtgärder för att styra konsumtionen.
  • Definitioner och lösningar, det vill säga samhälleliga och kollektiva definitioner av problem och hur dessa ska hanteras, inklusive den stärkta betoningen på folkhälsa inom ANDTS-området.

SoRAD har nu, genom de nya förutsättningarna, förstärkta möjligheter att utveckla dessa samhällsvetenskapliga forskningsområden. Efter två år börjar den nya institutionen ha funnit sin form och vi kan fortsätta bidra med viktig kunskap.

 

Jessica Storbjörk
Docent i sociologi, universitetslektor
Föreståndare för SoRAD

Referens: Storbjörk, J., Landberg, J., & Room, R. (2020). The new suit of the Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD): A well-tailored costume for tackling research and challenges ahead. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 37(6), 592–608.

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint