Folkhälsan ignoreras i förslag om monopolets avveckling

Alkohol

Publicerad 4 dec 2015

Lagförslaget om att avveckla det isländska alkoholmonopolet tar inte i beaktande folkhälsoriskerna, utan drivs endast av handelsintressen, skriver Sveinbjörn Kristjánsson och Rafn M. Jónsson från Hälsodirektoratet på Island.

Både försäljning och distribution av alkohol skapar sysselsättning och ger avsevärda ekonomiska vinster för både näringsliv och stat. Förebyggande åtgärder för att minska skadligt alkoholbruk anses ibland stå i konflikt med den fria marknaden och individens fria val, och samtidigt vara skadliga för handeln och industrins intressen. Det är en uppenbar utmaning för politiker att sammanväga dessa sinsemellan motstridiga mål: politikerna ska inte bara upprätthålla och implementera statens alkoholförebyggande program, utan också främja en blomstrande ekonomi.

Island har en lång tradition av restriktiv alkoholpolitik. Nyligen publicerades ett omfattande alkohol- och narkotikapolitiskt program, där ett av huvudmålen är att begränsa tillgängligheten till alkohol och narkotika.

 

Det är inte överraskande att de grupper och krafter som är för förslaget är de som skulle gynnas ekonomiskt…

 

Alkoholmonopolet har förvaltats av Statens Alkohol- och Tobaksbolag (ATVR) sedan 1922 och lyder under finansministeriet. Sedan Island anslöt sig till det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) år 1994 blev landet tvunget att avveckla monopolen på produktion och partihandel till restauranger och utskänkningsställen, men minutförsäljningsmonopolet bevarades. Island har upplevt en markant liberaliseringstrend inom alkoholpolitiken, vilket har lett till ett ökat antal monopolbutiker, längre öppethållningstider, internetförsäljning och gratis hemkörning till kunder som bor mer än 25 km ifrån en butik. Antalet butiker har ökat från 26 till 49 sedan 1990. Ett av monopolets huvudsyften har varit, och är fortsättningsvis, att minska alkoholskadorna på både individ- och samhällsnivå. Med bättre service och en ändrad image har det statliga monopolet också ökat sitt engagemang i preventionsarbetet och starkare betonat sitt sociala ansvar.

Inte första gången monopolet utmanas

Medlemmar från flera politiska partier och olika handelsorganisationer har under flera decennier framfört att Island borde avveckla monopolet. Sedan millennieskiftet har cirka tio motioner och lagförslag om detta lagts fram i det isländska Alltinget. I början föreslogs oftast att enbart vin och öl skulle säljas i vanliga detaljhandelsbutiker, men år 2014 och igen i oktober 2015 var förslagen att helt och hållet avskaffa det statliga monopolet och tillåta all alkoholförsäljning. De huvudargument som förts fram är fri handel och regionala intressen, det vill säga att stöda handeln i de små byarna runtom i landet. Anhängarna anför också att det inte hör till statens uppgifter att bedriva handel utan att reglera och kontrollera den om det behövs. Det är den privata sektorns uppgift att sälja varor och tjänster, i enlighet med de statligt fastställda reglerna. Detta gäller, enligt detta synsätt, för alkohol lika väl som för andra varor.

18 år för att sälja – 20 år för att köpa

Enligt det nuvarande lagförslaget kommer alkoholförsäljning att kräva en licens från kommunen. Restriktioner, som försäljningstider, var alkoholen ska placeras i butikerna och övervakning av starksprit kommer att finnas kvar, men åldersgränsen för att sälja alkohol skulle sänkas till 18, trots att åldersgränsen för köp är 20. Eftersom många som arbetar i butiker är tonåringar så kan ålderskontrollen därför bli lidande. Kontrollköp av tobak i matbutiker visar att många tonåringar tillåts köpa trots att åldersgränsen är 18.

Lagförslaget har presenterats av 17 parlamentariker från fyra olika partier. Förslaget ska nu diskuteras av parlamentet och skickas vidare till en kommitté. Förslaget har stöd bland annat från Isländskt Näringsliv, Islands handelskamrar, Federation of Trade & Service, Scotch Whisky Association, Förbundet för isländsk industri, Isländska konkurrensmyndigheten, Rese- och turistnäringen på Island och Costco Wholesale Corporation.

Monopolet har stöd i forskningen

Forskning visar att det effektivaste sättet att minska alkoholrelaterade skador är att ha en betydande alkoholskatt, minska den fysiska tillgängligheten genom åldersgränser, ett begränsat antal försäljningsmonopol och försäljningstider. Det statliga isländska monopolet kan spela en stor roll i att minska alkoholrelaterade skador genom dessa åtgärder och genom en lagbunden skyldighet att inte sälja till minderåriga eller berusade.

Många aktörer har varnat för att godkänna lagförslaget, bland andra Hälsodirektoratet, Läkarförbundet, Islands sjukskötarförbund, Barnskyddsmyndigheten, Reykjavik stad, IOGT-Island och de flesta organisationer inom folkhälso- och välfärdsområdet. Dessutom uttrycker WHO:s europeiska kontor sin oro över förslaget i ett brev till Hälsodirektoratet.

Enligt de senaste enkätundersökningarna är majoriteten av islänningarna nöjda med alkoholmonopolet och den rådande alkoholpolitiken. Dessutom visar en gallupundersökning från oktober 2015 att mer än två tredjedelar av islänningarna över 18 år motsätter sig en avveckling av alkoholmonopolet och försäljning av alla alkoholdrycker i matvaruaffärer, medan en femtedel stöder detta.

Det är inte överraskande att de grupper och krafter som är för förslaget är de som skulle gynnas ekonomiskt, medan de som är emot är organisationer som arbetar för hälsa och välfärd.

Varför avskaffa ett system som fungerar?

Om förslaget godkänns kan det ha en stor inverkan på det isländska samhället och på befolkningens hälsa och välbefinnande. Lagförslaget kunde även komma att påverka alkoholpolitiken i andra nordiska länder. De nordiska regeringarna stöder förslaget från Nordiska rådets välfärdskommittés om att man borde främja folkhälsan också på alkoholpolitikens område. Nordiska alkoholpolitiken hör till den striktaste i världen (om man bortser från en del muslimska länder) och dess effektivitet gällande minimeringen av alkoholkonsumtionens skador är väletablerad inom forskningen.

Alkoholkonsumtionen är låg i Island jämfört med andra europeiska länder, och flera studier visar att isländska ungdomars alkoholkonsumtion är bland de lägsta i Europa. Det här är ännu ett skäl till att man inte borde fingra på de viktiga kontrollåtgärderna som är grundläggande för statliga alkoholmonopol.

Sveinbjörn Kristjánsson och Rafn M. Jónsson
specilister på alkohol, Hälsodirektoratet på Island

Publicerad 4.12.2015

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint