Den nye generasjonen eldre i Norge drikker mer enn tidligere generasjoner – spesielt kvinners drikkevaner har endret seg

Alkohol

Artikkelen er skrevet av forskere, på oppdrag fra popNAD-redaksjonen
Publisert 25 nov 2020

Eldre utgjør en stadig større del av befolkningen i Norge, og det er grunn til å anta at dagens eldre har et høyere alkoholforbruk enn generasjonene før dem. Hvordan har så alkoholbruket og drikkemønsteret blant eldre kvinner og menn i Norge endret seg de siste tiårene? Disse spørsmålene ble belyst ved hjelp av selvrapporterte data fra 16-79-åringer i perioden 1985-2019, med fokus på utviklingen for personer 60 år og eldre.

Andelen eldre over 60 år vil øke betydelig de neste tiårene, og dagens eldre har vokst opp med et annet forhold til alkohol enn foregående generasjoner. Det er grunn til å anta at de generasjonene som nå nærmer seg pensjonsalder har et høyere alkoholforbruk enn generasjonene før dem.

Eldre mennesker har lavere toleranse for alkohol, blant annet på grunn av redusert muskelmasse og lavere metabolisme. Bruk av ulike legemidler er utbredt blant eldre, og kombinert bruk av alkohol og legemidler kan føre til økt risiko for skader og ulykker.

Dersom alkoholbruken i den eldre delen av befolkningen øker i takt med at andelen eldre blir større, vil det trolig føre til flere alkoholrelaterte problemer i denne gruppen. I et forebyggingsperspektiv, er det derfor viktig med oppdatert kunnskap om alkoholbruk blant eldre menn og kvinner.

Det er imidlertid få studier som har fokusert på utviklingen i alkoholbruk blant eldre, både i Norge og Europa for øvrig. Denne artikkelen gir en beskrivelse av utviklingen i alkoholbruk og drikkemønster blant eldre i Norge de siste 30 årene. Vi undersøkte endringer i andelen eldre kvinner og menn som oppgir at de drikker alkohol, endringer i drikkefrekvens samt endringer i forekomst av situasjoner med høyt alkoholinntak (høykonsumsituasjoner).

Økt andel som drikker og økt drikkefrekvens

Andelen eldre som oppgir å drikke alkohol har økt fra 60 til 80% de siste 30 årene, og økningen var størst i perioden frem mot 2005. Dette skyldes i hovedsak at flere eldre kvinner drikker alkohol, og økningen har spesielt vært stor blant kvinner i den eldste aldersgruppen (70-79år).

Frem til 2013 har det også vært en økning i andelen eldre som drikker ofte (2 ganger i uken eller oftere). Fra 2005 var det en større andel av de over 60 år som svarte at de hadde drukket alkohol ofte enn de under 60 år. Også for drikkefrekvens har økningen relativt sett vært større for eldre kvinner enn for eldre menn.

Blant eldre kvinner er andelen som oppgir å drikke ofte like stor i aldersgruppen 70-79 år som i alderen 60-69 år. Andelen eldre kvinner som oppga å drikke ofte økte fra 4% i 1985 til 20% i 2019. Kjønnsforskjellene i alkoholbruk har blitt mindre i løpet av de siste 30 årene, men det er fremdeles en større andel eldre menn som drikker, og som drikker ofte, sammenlignet med eldre kvinner.

Høykonsumdrikking lite utbredt

Andelen eldre som oppgir å drikke 6 alkoholenheter eller mer ved en anledning (høykonsumsituasjoner) i løpet av et år har også økt i perioden 1985-2019, fra 17 til 26%. Til sammenligning har denne andelen vært stabil på rundt 60% for de under 60 år. Det er imidlertid få eldre som rapporterer høykonsumsituasjoner månedlig eller oftere, om lag en av ti oppga dette i 2019, og det var ingen økning i perioden 2012-19.

Resultatene viser at kjønnsforskjellene har blitt mindre også med hensyn til høykonsumsituasjoner, men det er fremdeles en større andel eldre menn som drikker mye på en gang månedlig eller oftere sammenlignet med eldre kvinner.

Flertallet av eldre kvinner og menn oppgir at 1-2 enheter er det de typisk drikker i løpet av en drikkesituasjon, mens en noe høyere andel eldre menn oppgir 3-4 enheter som typisk mengde. Det å drikke flere enn 4 enheter på en typisk drikkedag var lite utbredt både for eldre kvinner og menn. Til tross for at gjennomsnittlig drikkefrekvens øker med økende alder, er det motsatte tilfellet når en ser på gjennomsnittlig høykonsumdrikking.

Implikasjoner av funn og videre forskning

Resultatene fra denne studien viser at økningen i andelen eldre som drikker, og som drikker ofte, ikke er fulgt av en økning i risikofylt drikking (høykonsumdrikking). Selv om kjønnsforskjellene i dag er mindre enn før for alle drikkeindikatorene, er det fremdeles slik at det er flere eldre menn som drikker, de drikker oftere og de drikker mer per drikkesituasjon sammenlignet med eldre kvinner. Med tanke på at andelen eldre øker i Norge, er det viktig å følge med på eldres bruk av alkohol og eventuelle konsekvenser av dette.

Det er også behov for mer inngående kunnskap om i hvilke kontekster de drikker i og hva de drikker. Fordi eldre er spesielt sårbare for alkoholens virkninger, er det også viktig at det informeres om dette, samt om risikoen knyttet til å kombinere bruk av alkohol og ulike legemidler, for å forebygge et potensielt skadelig drikkemønster i alderdommen.

 

Elin K. Bye, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Inger Synnøve Moan, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint