Nordisk jämförelse om äldres alkoholvanor visar att konsumtionen ökar i alla länder – men trenderna ser lite olika ut

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 25 nov 2020

Gemensamt för de fyra nordiska länder som har undersökts inom ramen för tidskriften NAD:s tematiska helhet om äldres dryckesvanor är att alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat under de senaste fyrtio åren. I framtiden är det viktigt att inkludera också de som är 80 år och äldre i forskningen.

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs publicerar i ett färskt temanummer studier om äldres alkoholvanor i fyra nordiska länder, Danmark, Norge, Finland och Sverige, samt en samlande nordisk jämförelse.

I alla fyra länder har det under de senaste fyrtio åren skett en förändring gällande alkoholkonsumtionen i åldersgruppen över 60. Danmark var det land där förändringen skedde först i och med att sextioplussare började dricka alkohol i allt högre grad på sjuttiotalet. De äldre i Norge, Finland och Sverige följde efter på 1980-talet.

Skillnaden mellan män och kvinnor har minskat

Sedan 2000 är bilden av äldres dryckesvanor i de här länderna brokig. Då skedde en minskning av dryckesfrekvensen, typiskt konsumerade mängder och berusningsdrickande i Danmark, medan trenden i Sverige har gått åt motsatt håll. Finland och Norge ligger mellan Sverige och Danmark, men speciellt när det gäller dryckesfrekvens ser man en stigande trend bland de äldre.

Skillnaden mellan män och kvinnor har minskat i alla fyra länder i och med att kvinnor har börjat dricka mer, särskilt antalet kvinnor som dricker alkohol har ökat. I Norge har andelen kvinnor i åldern 60 till 69, som dricker alkohol, överstigit andelen män i samma åldersgrupp. Också i de andra länderna, speciellt i Sverige, har kvinnors mer frekventa drickande, två gånger per vecka eller oftare, närmat sig männens.

Berusningsdrickande är fortfarande något som männen sysslar med, med undantag av Sverige, där kvinnor i alla äldre åldersgrupper dricker i syfte att berusa sig i betydligt högre grad än tidigare.

Förändrad kvinnoroll och förändrade dryckesvanor

I alla fyra länder har kvinnor, födda på sent fyrtiotal eller tidigt femtiotal, vuxit upp under sextio- och sjuttiotalet då kvinnors dryckesvanor förändrades på grund av många olika faktorer: kvinnor fick nya, mer självständiga offentliga roller, drickandet blev en del av hemmalivet och samtidigt blev drickandet ett tecken på jämställdhet. Det är dessa kvinnor som har blivit äldre på 2000-talet, och som därför tagit med sig förändrade mönster som äldre kvinnor inte har haft tidigare.

När det gäller alkoholkonsumtion för de äldre överlag ligger Danmark i topp och har det högsta antalet alkoholanvändare, och också den högsta andelen personer som dricker mycket alkohol. Finland kommer på andra plats, följt av Sverige och Norge. Det här gäller både för män och för kvinnor.

Danmark sticker ut i sammanhanget

Värt att notera är att Danmark är det land där trenden är sjunkande när det gäller alkoholkonsumtion, speciellt när det gäller mängden som konsumeras per gång, och berusningsdrickande. Den här utvecklingen kan ses som ett uttryck för att man i Danmark börjar ha ett mer kritiskt förhållningssätt både till yngres och äldres alkoholvanor, medvetenheten om riskerna ökar och också forskningen på alkoholområdet håller på att få ett starkare fotfäste i landet. Vissa direkta jämförelser är ändå omöjliga att göra på grund av metodologiska utmaningar.

Stärkt fokus på grund av åldrande befolkning

Studiens mål var att beskriva, snarare än förklara, hur äldre människors dryckesvanor har utvecklats i de fyra länder som undersöktes. I framtiden kommer det att vara relevant att undersöka vad som driver utvecklingen och vilka konsekvenser förändringar i äldres dryckesvanor har, eftersom befolkningen i länderna åldras. Särskilt viktigt skulle det vara att inkludera personer över 80 år i forskningen.

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint