Brukare är ofta där då överdosen sker

Narkotika

Publicerad 8 jun 2016

Åtminstone 45 överdoser har behandlats med naloxon som projektet RED LIV har delat ut i Danmark sedan 2013. Många av överdoserna har skett i hemmet och behandlats av en annan brukare. Projektet har utvärderats och kommer att fortsätta arrangera kurser, men det finns lagar som borde ändras för att underlätta utdelningen, säger RED LIV:s koordinatorer.

Mellan maj 2013 och maj 2016 utbildade RED LIV närmare 800 personer från fyra olika kommuner i hur man behandlar överdoser med naloxon. Av dem var ca 200 brukare, medan resten bestod av praktiker, poliser och närstående.

Utvärderingen av projektet visar att nästan en tredjedel av de granskade överdoserna behandlades av någon som själv brukar narkotika. Därför kan brukare spela en viktig roll i att förhindra skador och dödsfall relaterade till överdosering, säger överläkare Henrik Thiesen och sjuksköterska Marian Jørgensen som koordinerar RED LIV.

 

 

Danmarks narkotikarelaterade dödlighet har börjat stiga igen efter en sjunkande trend sedan 2008. År 2014 dog 263 personer av narkotika, vilket är en hög siffra i europeiska jämförelser och är bara en bråkdel av alla överdoser som sker. De flesta leder inte till döden, men kan ge livslånga fysiska och psykiska skador.

Utdelningen av naloxonkit har anpassats till den danska lagstiftningen. För tillfället måste varje enskild utdelning av naloxon ske med en läkare närvarande. Thiesen och Jørgensen ser gärna att läkarkravet slopas och att naloxon skulle bli receptfritt. De nämner Norges försök som en lyckad modell, där personer kan utbilda sig i hur man använder naloxon och kan få rätten att undervisa andra, utan att ha en medicinsk utbildning.

– Om vi jämför Norge och Danmark så är det en stor barriär att läkarna måste vara med. Det gäller att hitta tid och att få läkare på plats som också blir dyrt, säger Thiesen.

 

 

I Norge har tillgängligheten varit en central del av försöket som ännu pågår fram till 2017. Att få ut många kit är viktigt för att se resultat, men samtidigt påpekar både Thiesen och Jørgensen risken med att dela ut naloxon allt för fritt.

– Det är bra att träffa brukarna som kommer in, att få en inblick i deras situation och i deras kunskap och förbruk av droger. Men det är självklart att vi måste få ut många fler kit, det är ingen tvivel om saken, säger Jørgensen.

Kurserna mötesplats mellan praktiker och brukare

Överlag har kurserna varit ett bra ställe för praktiker och brukare att mötas, säger Thiesen. Men ibland har det varit svårt att få till exempel sjukvårdspersonal att ta kursen. Det är en stor omsättning bland personal som arbetar med missbruksproblem och det kan vara svårt att övertyga om att kursen är viktig.

– Det är just under dessa undervisningstillfällen som man kan skapa kontakt mellan olika grupper. De som har gått kursen nämner ofta detta som en positiv sak, säger Jørgensen.

Thiesen och Jørgensen säger att mycket av deras arbete går ut på att övertyga och informera om de positiva effekter som naloxonutdelning kan medföra. Många danska kommuner har ännu inga sprutbyten och bland annat en kommun med en av landets högsta narkotikadödlighet deltar inte i projektet, vilket visar att det ännu finns en skepsism gentemot tilltag som RED LIV. Men Thiesen ser att det har skett en förändring med tiden och fler och fler kommuner har varit intresserade av projektet.

Julius von Wright
redaktör, popNAD

Publicerad 8.6.2016 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint